Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 25 - No 2 (June 1986)
Beypazarı Tevsi Projesi - Beypazarı Expansion Project
DOI 5-15 Yusuf Aydın

 ÖZET

TKİ Kurumu OAL Müessesesinin yürütmekte olduğu Beypazarı Tevsi Projesinde öngörülen yatırımlar gerçekleştirilerek Haziran 1986 ayında deneme üretimine geçilmiştir. Ülkemiz yeraltı kömür madenciliğinde, ilk defa tam mekanizasyonun bütün bir ocak düzeyinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle projenin tanıtımını gerekli gördük. Projeyi>oIuşturan unsurların (çeşitli makina, ekipman ve sistemlerin) tek tek ele alınıp incelenmesi ve diğer yeraltı ocaklarına da uygulanabilirliğinin araştırılmasının Ülkemiz madenciliğine katkısı olacağı inancındayız.

ABSTRACT

Beypazarı Expansion Project, which is executed by Middle Anatolia Lignite Mines Establishment (OAL), a subsidiary of Turkish Coal Enterprises (TKI), was implemented and start-up operations has been started since June 1986. Since it is being the first realization of full mechanization as whole mine extent, a brief representation of the project is necessary. It is believed that the elements of the project should be studied in detail, and also possibility of their application toother underground coal mines snould be investigated. This will contribute to the Turkish mining technology.

Hidromekanik Kazıda Gelişmeler - Developments İn Hydromechanic Mining
DOI 17-23 Hürriyet Aktaş

 ÖZET

Bu yazıda basınçlı su ile kömür damarlarının kazısı açıklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde hidrolik kazı üzerine geniş çapta araştırma ve pilot çalışmalar yapılmaktadır. Bazı ülkelerde uygulamalara da geçilmiştir. Kömür madenciliğinde basınçlı su jetlerinin genel bir sınıflandırması özellikleri ile birlikte verilmiştir. SSCB, Japonya, Çin, Kanada, Almanya ve ABD‘deki uygulamalar ve elde edilen sonuçlar belirtilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, excavation of coal seams using high pressure water jets are reviewed. Successful investigations have been done on hydraulic coal excavation in developed countries. Moreover, field applications have been started in some countries. A general classification of high pressure water jets is given in coal mining and different applications in USSR, China, Japan, Canada, Germany and USA are discussed.

Kayaçların Yorulmadan Dolayı Yenilme Zamanının Saptanması - Determination Of Failre Time Of Rocks Due To Creep Effect
DOI 25-33 Mehmet Doktan

 ÖZET

Tünel, topuk ve açtk ocak basamakları gibi kayasal yapılar yük altında yorulma (creep) olayı etkisinde kalıp zamanla yenilebilirler. Bu yenilme olayı zamanının tam olarak saptanması mühendis için büyük önem taşır. Laboratuvarda uzun dönem yorulma deneyi uygulanan maden suyu içersindeki jips (CaS04 . 2H20) örneklerinden alınan sonuçlar incelenerek yenilme zamanının saptanmasında kullanılabilecek bir eşitlik elde edilmiştir. Eşitlik üç deneysel veri ile ve grafiksel olarak çözülebilecek şekilde genişletilmiştir. Oda topukla çalışılan bu jips madenindeki uygulamadan ve diğer yapılarda uygulama olanaklarından kısaca söz edilmiştir.

ABSTRACT

Rock structures under a certain pressure like tunnels, pillars and open pit walls .may fail with time due to creep effect. For the engineer, it is of great importance to determine the exact time of failure of this structure. By studying the results taken from the submerged gypsum (CaS04 . 2H2O) specimens subjected to long term creep testing in laboratory, an equation to be used in forecasting the failure time has been obtained.

The equation has been developed such a way that it can be solved, graphically

using only three experimental readings. The possibilities of application of the developed

prediction procedure to various full scale structures have been briefly stated.

Kömürlerin Gazlaştırılması - Coal Gasification
DOI 35-42 Muammer Canel

 ÖZET

Katı yakıtlardaki organik kısımların bazı gaz ve buharlar yardımıyla gaz ürünlere dönüştürülmesine "gazlaştırma" denir. Burada, katı ve gaz fazların oluşturduğu heterojen tepkimeler söz konusudur. Gazlaştırıcı olarak su buharı, hava, H2, C02 , 02 ya da bunların karışımları kullanılır. Avrupa‘da 1960‘lı yıllara kadar amonyak sentezi, metanol ve sentetik sıvı yakıtların elde edilmesi için gerekli hidrojen ile sentez gazı üretimi amacıyla kömürler gazlaştırılırken, son yıllarda petrole bağımlılığı bir ölçüde azaltacak olan gazlaştırma işlemlerine ağırlık verilerek çeşitli gazlaştırıcılar geliştirilmiştir.

ABSTRACT

The conversion of organic parts of solids to gas products by the help of some gases and vapours is called "gasification". Here, there are heterogenous reactions created by solid and gas phases. The water vapour, air, H2, C02 , and 02 or their mixtures are the most common gasifiers. The coal gasification was employed solely for the purposes of synthesis of ammonia, methanol and synthetic liquid fuels up to 1960‘s. In recent years more emphasis are given to those gisification processes which decrease the dependence upon oil.