Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 25 - No 4 (December 1986)
ELİ Soma Bölgesi Yeraltı Ocaklarında Uygulanan Üretim Yöntemi, Sorunları ve Mekanizasyon İmkanlar ı
DOI 5-20 Mehmet DOKTAN, Yavuz S. İNCİ

ÖZET

Bu tebliğde ELİ Soma Bölgesi yeraltı ocaklarının bugünkü üretim yöntemi ve karşı­ laşılan zorluklar irdelenmiş ve gelecek projelerde uygulanabilir bir mekanizasyon sistemi önerilmiştir. Tahkimat kapasitesinin tesbiti için yeni bir kuramsal yaklaşımda bulunulmuş ve OTYY‘ler tesbit edilmiştir. Tahkimat tipi ve üretim yöntemi belirlenerek getirilecek üstünlükler ortaya konmuştur.

ABSTRACT

In this paper, the production method currently employed in ELl-Soma district underground workings and difficulties encountered have been elaborated and a mechanisation system that can be applied to future projects have been suggested. A new theoretical approach to determine the required load bearing capacity of supports have been developed and MSLD‘s were determined. Type of support and production methods have been defined and advantages of proposed system has been highlighted.

Cam Üretiminde Kullanılan Kuvars Kumlarında Aranan Özellikler- Zenginleştirme Yöntemleri Ve Yozgat Sarıkaya Kuvarsitlerinin Bu Açıdan İncelenmesi
DOI 21-28 Muhterem KÖSE, T.Kemal TÜRELİ

ÖZET

Ülkemizde cam sanayiinin gelişmesiyle birlikte bu alanda kullanılan hammaddelerin tüketimi de büyük ölçüde artmıştır. Bu yazıda, cam sanayiinde hammadde olarak kullanılan kuvars (silika) kumlarında aranan kimyasal, fiziksel ve mineralojik özelliklerden söz edilerek bunların zenginleş­ tirilmesi yöntemleri ele alınmıştır. Derlenen bilgiler ışığında Yozgat-Sarıkaya kuvarsitleri incelenmiş ve cam üretiminde kullanılamayacağı saptanmıştır.

ABSTRACT

In line with the development of our country‘s glass industry, the usage of the raw materials has been increased immensely. In this paper, the required chemical, physical and mineralogical properties of quartz (silica) sands for the glass making industry, along with beneficiation methods are reviewed. A case study concerning the properties of Yozgat-Sarikaya quartzite is presented. As a result, Yozgat-Sarıkaya quartzite is found unsuitable for the industry.

Yeraltı Ocaklarında Kömürün Kendiliğinden Yanması ve Risk İndeskleri - Spontaneous Combustion Of Coal Underground Mines And Risk Indexes
DOI 29-34 Vedat Didari

 ÖZET

Kömürün kendiliğinden yanması ve bu olayı etkileyen faktörler hakkında bilgi verilerek damar ve panoların olaya yatkınlıklarının saptanmasında ve kendiliğinden yanma özelliklerine göre sınıflandırılmasında geçerli olan yöntemler ile bu tür çalışmaların ilkeleri kısaca tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

A brief information about the spontaneous combustion of coal and affecting factors is given. The acceptable methods which are used to determine the susceptibility of coal seams and panels have been summarized. Also, the principles of the classification of the seams and panels have been described.

Bir Zimbabwe Kömür Madeninde Toz Durumu, Pnömokonyoz ve Toz Standardı İlişkisi The Relationship Between Dustiness, Pneumoconiosis and Dust Standard at a Zimbabwean Coal Mine
DOI 35-40 Tevfik GÜYAGÜLAR , D. M. MCHAINA

ÖZET

Bu çalışmada Zimbabwe‘deki bir kömür madeninde tozluluk durumunun pnömokonyoz üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, hastalığa neden olmayacak güvenilir sınır olarak tanımlanan izin verilebilir toz yoğunluğunun bulunması da amaçlanmış­ tır. Bunlara ilaveten toz yoğunluğu ile uygulanmakta olan toz standardının kıyaslaması yapılmıştır. Sonuç olarak işçiler için 700 mgay m - 3 toplam toz dozajının güvenilir sı­ nır olarak önerilebileceği ve uygulanan toz standardının hastalığı önlemede yeterli olacağı sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT

In this study the effect of dustiness of mine air on the pneumoconiosis in Zimbabwean coal mine is investigated. It is also aimed to find the maximum allowable concentration that is safe level as fas as illness is concerned. The comparison of dust concentration with the prevailing dust standard has been made and it is concluded that for the workers, a cumulative dust dozage of 700 mg month rrT 3 may be suggested as a safe limit and the dust standard applied is sufficient to prevent illness.