Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 26 - No 1 (March 1987)
Bor Endüstrisine Genel Bakış - A General View To Boron Industry
DOI 5-16 Üner İpekoğlu, Mehmet Polat

 ÖZET

Türkiye sahip olduğu bor rezervleri ve cevherlerinin kalitesi ile dünyanın en önde gelen ülkesidir. Buna rağmen üretim seviyesi ürünlerinin çeşitliliği ve yapılan dış satışlar sahip olunan potansiyel yanında çok düşük ve büyük oranda cevher üzerinedir. Bu çalışmada bor mineralleri, bileşikleri, yatakları ve oluşumları anlatılmış, dünyada ve özellikle Türkiye‘deki üretim teknolojisinden kısaca bahsedilmiş ve tesislerden örnekler verilmiştir. Borat üretimi, tüketimi ve kullanım alanlarına değinilerek borun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

Turkey is one of the leading countries in the world as regards to boron reserves. However, the production leven and variety of products are very low compared with potential owned. As the consumption in domestic market is limited, the greatest part of boron minerals and chemicals produced in Turkey have to be exported creating marketing problems. The aim of this study is to give a fairly complete outlook to boron industry in the world. To achieve this, first the history, minerals and chemicals of boron have been outlined. Important boron deposits worldwide and their occurances have then been mentioned. The producers in different countries and production and consumption of boron have been given to emphasize the importance of boron world-wide as well as Turkey.

Zonguldak Taşkömür Havzasında Çalışan Ayakların Durumunun İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme Investigation and a General Evaluation of the Conditions of the Working Face at Zonguldak Coal Region
DOI 17-20 Vedat DİDARİ , Vedat Yücel

ÖZET

Zonguldak Taşkömür Havzasında yer alan Karadon, Üzülmez ve Kozlu İşletmelerinde çalışılmakta olan 97 ayak, uzunluk, eğim, işletme yöntemi, kazı, tahkimat ve taşıma araçları yönünden incelenerek sınıflandırılmıştır. Ayrıca, havzada çalışan ayakların durumlarıyla ilgili olarak genel sonuçlara varılmıştır.

ABSTRACT

97 working faces which operate in Karadon, Uzulmez and Kozlu Collieries of Zonguldak Coal Region are investigated and classified according to their dimensions, working methods, strata control techniques, coal winning and transport equipment. In addition, some general conclusions are reached about the condition of working faces in the region.

TTK Kozlu Bölgesi - 425 Katı Hazırlık Lağımlarında Prizma Orta Çekme Denemeleri - Aplication Of The Cut Spreader Holes System İn The - 425 Level Of Kozlu District
DOI 21-24 Tayfun Evergen

ÖZET

Bu yazıda TTK Kozlu Bölgesi —425 katı hazırlık lağımlarında uygulanan orta çekmedüzeni tanıtılmış ve konu ile ilgili ocakta yapılan bazı denemelerden alınan sonuçlar belirtilmiştir. Çalışmalardan amaç, orta çekme delik aralıklarına ve şarj miktarına bağlı olarak daha uygun delme-ateşleme sisteminin araştırılması olmuştur.

ABSTRACT

In this study the cut spreader holes system applied to the development galeries in the —425 level of Kozlu district of Zonguldak coal field is introduced. The purpose of this study is to investigate the more suitable drilling and blasting system depending upon the amount of charge and the distances between blasting holes.

Doğal Kaynaklardan Sodyum Kabonat Üretimi Yöntemleri - Methods Of Production Of Sodium Carbonate From Natural Sources
DOI 25-33 Salih Akboğa, İsmail Girgin

 ÖZET

Solvay yöntemi ile yapay soda üretiminin daha pahalı olması nedeniyle piyasada, doğal kaynaklardan üretilen soda miktarında sürekli bir artış olduğu gözlenmektedir. Son yıllarda, doğal soda yataklarına çözelti madenciliği tekniklerinin uygulanması çok önem kazanmış ve bu yöntemlerle, klasik madencilik uygulamalarına oranla, daha başarılı sonuçlar elde edildiği anlaşılmıştır. Ülkemizde de, Etibank tarafından, Beypazarı trona yatakları ile ilgili olarak yeraltı madenciliği ve çözelti madenciliği yöntemleri dikkate alınarak iki alternatif proje üzerinde incelemeler sürdürülmektedir. Bu derlemenin amacı doğal soda kaynaklarından sodyum karbonat üretimi yöntemleri hakkında bilgi vermektir.

ABSTRACT

Since Solvay plants are more costly than plants operating from natural deposits, a steady increase in the production of natural soda is observed in the market. Recently, the utilization of solution mining techniques in natural soda deposits have gained considerable importance and better results are obtained compared to classical mining methods. The possibilities of underground and solution mining methods have been considered by Etibank as two alternative projects for the purpose of recovering soda from Beypazari trona deposits. The purpose of this paper is to summarize the methods of production of sodium carbonate from natural sources.

Bant Konveyör Tasarımında Yeni Gelişmeler - New Developments In Belt Conveyor Design
DOI 35-37 Doğan Yıldıran

 ÖZET

Banta yapışmış olan malzemenin etrafa saçılmasını önleyen yeni bant konveyör sistemi, alışılagelmiş bant konveyörlerin kullanılmasında görülen birçok probleme çözüm getirmektedir. Sistemin ana ilkesi, malzemenin, konveyörün alt bantmda taşınması ve üst bantın ise dönüş bantı olarak kullanılmasıdır.

ABSTRACT

The non-spill conveyor is a new concept in bulk material conveying that is claimed to solve many problems of traditional conveyor configurations. The system employs the principle of carrying material on the lower strand of the belt while the upper belt part is the return side.