Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 26 - No 3 (September 1987)
Balıkesir-Balya Kurşun-Çinko Sahasındaki Jig ve Birinci Flotasyon Artıklarının Teknolojik Değerlendirilmesi Investigation of Flotaion Possibilities of The Jig and First Flotation Tailings of The Balı
DOI 5-13 Mustafa UÇURUM , Emin ULU

ÖZET

Balya Kurşun Sahası‘nda bulunan eski işletme artıklarından jig artıkları % 6.0 Pb, % 7.0 Zn ve % 103 Fe, birinci flotasyon artıkları ise % 7.05 Pb, % 9.7 Zn ve % 12.8 Fe içermektedir. Artıklarda genel olarak sülfiirlü minerallerden galen, sfalerit ve pirit, oksitli minerallerden kurşun oksit, karbonat ve sülfatlar ile çinko oksitler bulunmaktadır. Değerlendirme çalışmalarında öncelikle seçimli kurşun ve çinko yüzdürmesi üzerinde durulmuş, bunun yanında uygun toplu yüzdürme koşulları da araştırılmıştır. Ayrı­ ca oksitli kurşun mineralleri sülfürlenerek kazanılmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

The jig and first flotation tailings of the old processing plant of Balya Lead Mine contain 6.0% Pb, 7.0% Zn and 10.5% Fe, and 7.05% Pb, 9.7% Zn and 12.8% respectively. The main valuable minerals found in both tailings are galena, sphalerite and pyrite as sulfide minerals; lead oxide, carbonate and sulphate, and zinc oxide as oxide minerals. In the laboratory studies, flotation tests were performed to float Pb and Zn selectively on the one hand and on the other hand, the adequate flotation canditions to obtain a bulk Pb and Zn concentrate were also investigated. In the flotation tests, the oxide lead minerals were tried to be floated by sulfidizing the surfaces.

Polimerlerin Cevher Hazırlamadaki Yeri ve Özellikleri - The Properties Of Using Polymers İn The Mineral Processing Industry
DOI 15-22 Gündüz Ateşok

ÖZET

Polimerler son 5 yıl içinde cevher hazırlamada dağılmış ince boyutlu malzemelerin salkımlaşmasında, seçimli salkımlaşmasında ve seçimli flotasyonunda geniş bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca öğütme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla eşitli bilimsel araştırmalar halen sürmektedir. Polimerlerin mineraller üzerindeki etkisi ortam pH‘sına, iyonik güce ve pülpe ilave yöntemine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, pülp içinde bulunan minerallerden suya geçen iyonların da etkisi büyüktür. Bu çalışmada, polimerlerin kısa bir tanıtımı yapılarak, kullanımlarıyla ilgili özellikleri verilmiş ve polimer molekül ağırlığının, ortam pH‘sının ve polimer iyonlaşma değerinin salkımlaşma üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

ABSTRACT

In the last 5 years polymers are being used in mineral processing for flocculation of fines, selective flocculation-flotatlon for beneficiation of finely dispersed ores and thickening. There is also developmental work for their use as grinding aids. While in majority of cases bulk flocculation is sufficient, polymers which interact selectively with desired minerals are required in floc-flotation. Interaction of polymers with minerals is a complex function of system variables such as pH, ionic strength and mode of addition. In addition in heterogeneous mineral systems it is also influenced by the presence of dissolved mineral species. In this paper, the properties of using of polymers in the mineral processing industry are given, and the effect of polymer molecular weight, pH in solution and ionic charge on flocculation are discussed.

Maden İşletmesinden Doğan Zemin Hareketlerine Karşı Kullanılan Yapı Sistemleri - The Construction Systems Used Against The Ground Movements Due To Mining
DOI 23-32 Ali İhsan Erol

 ÖZET

Bu yazıda, yeraltı maden işletmesinden doğan zemin hareketleri ve bu hareketlerin yapılar üzerindeki etkileri kısaca açıklandıktan sonra, Zonguldak kömür üretim bölgeleri üzerinde yer alan 30 yapı üzerinde söz konusu zemin hareketlerinin zararlı etkileri incelenmekte ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Daha sonra, zemin hareketlerine dayanıklı ya da bu hareketleri sönümleyecek önlemlerle donatılmış yapı sistemleri anlatılmakta ve benzer sorunları olan ülkelerin çözüme yaklaşım biçimleri hakkında genel bilgi verilmektedir.

ABSTRACT

In this paper, after the explanation of ground movements occurred due to underground mining and resulting effects on structures; various damage observed on 30 buildings which are located over the coal production districts of Zonguldak is investigated and an overall assessment is made. Then the convenient construction systems which are either built to resist or equipped with the preventive measures to sustain these movements are explained and furthermore the approaches adopted in some countries facing the same problems are introduced in general.

Kömür Kullanımı ve İlgili Çevre Kirlenmesi - Coal Use And Related Environmetal Pollution
DOI 33-43 Sami Demirbilek

ÖZET

Dünyada, son yıllarda artan enerji ihtiyacı ve petrol piyasasındaki belirsizlikler kömürün enerji üretiminde kullanımını arttırmıştır. Termik santralların verimliliğini arttırmak ve kömür kullanımını daha çekici hale getirmek için birçok araştırma yapılmasına karşın kömürün yanmasının karmaşıklığı nedeniyle santral kazanlarında halen birçok problemin olması ve yarattığı çevre sorunları kömür kullanımının yaygınlaştırılmasında darboğazlar oluşturmaktadır. Bu yazı kömür yakma yöntemlerini, üretilen çevre kirletici elemanları ve çevre şartlarının yönetmeliklerce konan standardlar dahilinde tutulabilmesi için kullanılan kontrol yöntemlerini özetler.

ABSTRACT

In the last two decades, the increasing demand for energy and uncertainty in the oil market caused the growing use of coal in utility boilers for power generation. Although a number of research have been conducted to increase the efficiency and performance of coal fired units and to make coal use relatively attractive, the area still requires research due to the complexity of coal combustion and environmental implications of coal use. This paper summarizes the coal firing techniques, resulted pollutants and pollution control methods employed in order to satisfy the regulationary standards for better environment.