Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 26 - No 4 (December 1987)
Köpüklü Yüzdürme ile Feldspat / Kuvars Ayırımında Yüzey Kimyası - Surface Chemistry Of Feldspat / Quartz Separation By Froth Flotation
DOI 7-22 Tevfik Utine

 ÖZET

Feldspat minerallerinin, fluorürile canlandırarak ya da buna başvurmaksızın, köpüklü

yüzdürme yöntemi ile kuvarsdan ayrılmasında söz konusu olan yüzey kimyasal olaylar

1980 yılına kadar yayımlanmış olan bilgiler ışığı altında gözden geçirilmektedir.

Fluorür ile canlandırma sırasında feldspat minerallerinin yüzeylerinde hiyerarit

(K2SiF6) benzeri yeni bir faz oluşmakta ve böylelikle, bazıları kuvarsa da ait olan,

feldspata ait potansiyel belirleyen iyonlar etkilerini yitirirken hiyerarite ait olanlar, hiyerarit

kaplı felspat tanelerinin yüzey yük yoğunluklarının kuvarsınkinden daha yüksek

olmasını ve giderek amin toplayıcılarla kuvarsdan daha çok yüzmeleri olanağını sağlamaktadır.

Fluorür ile canlandırma mekanizmasına getirilen bu açıklama yüksek sodyum, potasyum

ve/veya kalsiyum iyonu derişimli palplarda feldspat mineralleri arası seçimli

yüzdürme olanaklarını da açıklamaktadır.

Fluorürsüz ortamlarda feldspatı yüzdürerek kuvarsdan ayırmak için özgül yüzesoğurum

koşullarından yararlanma yolları araştırılmaktadır. Bunun için (i) feldspat kristal

yapısındaki AI, Ca vb. atomlara hekzametafosfat çoklu-iyonu gibi bir maddenin kimyasal

yüzesoğurumu ile yük yoğunluğu arttırıldıktan (canlandırma) sonra aminler ile yüzdürme,

(ii) bu aynı atomlara kimyasal yüzesoğurum yapacak sülfonatlarm aminler ile

birlikte kullanılmaları, veya, (iii) feldspatı ağır metal iyonları ile canlandırdıktan sonra

anyonik ve katyonik toplayıcıların birlikte kullanılmaları ile yüzdürme, araştırılan başlıca

yöntemler olmaktadır.

(*) Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Beytepe-ANKARA

MADENCİLİK

Aralık

December 1987

Cilt

Volume XXVI

Sayı

No 4

7

ABSTRACT

A review of the literature published prior to 1980 about the surface chemical reactions

occurring during the froth, flotation separation of feldspar minerals from quartz,

with or without employing the fluoride activation, indicates the following;

During the fluoride activation, a hiyerarite-like (K2SiF6) phase forms on the surfacial

layers of the feldspar minerals and this process substitutes the potential determining

ions of hiyerarite for those of feldspars, some of which also function for quarts,

therefore providing an ability for hiyerarite-coated feldspar particles to gain heavier

surfacial charge densities compared to that of quartz, leading to better collection of

feldspars with ammine collectors.

This mechanism of fluoride activation also explains the possibility of selective flotation

of feldspar minerals among themselves in the pulps containing high concentrations

of sodium, potassium and/or calcium ions.

For the froth flotation separation of feldspars from quartz without employing the

fluoride activation, the possible means of taking the advantage of the specific adsorption

phenomena are being investigated. To this aim the main possibilities appear to be

the flotation of feldspars (i) with ammine collectors after increasing the surfacial

charge densities (i.e., activation) by previous chemical adsorption of a poly-anion such

as hexametaphosphate onto the atoms such as AI, Ca etc. of feldspar crystal lattice, (ii)

or, by using ammine collectors in mixtures with sulphonates which will be adsorbed

onto the same lattice atoms, or, (iii) by using mixed anionic and cationic collectors

after activating the feldspars with heavy metal ions.

Kalın Kömür Damarlarında Yeraltı Üretim Yönetimi Tasarımına Genel Bir Yaklaşım - A Review Of General Principles Of Underground Mine Design İn Reference To Thick Coal Seams
DOI 23-30 Sami Demirbilek

 

ABSTRACT

 

In general, the criteria governing the design and selection of an underground mining system relate to several factors the role of which varies with geography, geology, technology, experienced labour, economic and market conditions.

 

In thick seam mining, the technical side of the problem is not only to deal with the difficulties encountered but also to  prevent the  coal losses by increasing the recovery rate. This requires a careful evaluation of field data and techno-economics which results in the selection of mining method with the suitable equipment. The paper reviews the  parameters to be  taken into account during the planning and design stages together with the brief outlines of applicable mining methods in thick coal seams.

 

 

ÖZET

 

Genelde, yeraltı madencilik yöntemlerinin tasarımı ve seçimi birçok faktöre bağ lıdır ve bu faktörlerin etkisi coğrafya, jeolojik yapı, mevcut teknoloji ve işgücü, eko nomik durum ve pazar koşullarıyla değişir.

 

Kalın kömür damarlarında üretim yöntemi tasarımında problemin teknik yönü sadece çalışmalar sırasında ortaya çıkan güçlükleri ortadan kaldırmak, aynı zaman da üretimin artışını sağlayarak kömür kaybını azaltmaktır. Bu ise arazi verilerinin ve uygulanacak sistemin tekno-ekonomik yönünün iyi değerlendirilmesine, dolayısıyla, uygun sistemin ve gerektirdiği ekipmanların seçimine bağlıdır. Bu bildiri, kalın r damarlarında uygulanacak madencilik sistemlerinin planlama ve tasarımı süre sinde gözönünde bulundurulması gereken parametreleri ve uygulanabilir yöntemleri özetler.

Kömür Petrografisi Teknikleri ve Endüstriyel Uygulamaları - The Techniques And Industrial Applications Of Coal Petrography
DOI 31-39 İbrahim Buzkan

 ÖZET

Bu çalışmada, kömürün tüm sektörlerde en ideal şeklinde kullanımını sağlamaya

yardımcı olan kömür petrografisi ve kullanım alanları açıklanmaktadır. Günümüzde

kömür petrografisi; enerji santralleri, briket ve kok fabrikaları, doğal gaz ve petrol

aramaları, jeolojik araştırmalar, kömür madenciliği v.b. gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

ABSTRACT

In this article, coal petrography and its applications which assist towards the

optimum usage of coal by many industries are explained. At present, coal petrography

in being employed for various purposes such as for power stations, briquet

and coke industries, natural gas and oil explorations, geological investigations, coal

mining and ect...