Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 27 - No 1 (March 1988)
Tuzun Üretim Teknolojisi ve İnsan Sağlığındaki Yeri
DOI 9-30 Ziya Ergin

 ÖZET

İnsanlığın ilk çağlarından beri gıda maddesi olarak tüketilen tuzun kullanım alanı çağımızda genişleyip, kimya sanayiinin önemli girdilerinden biri haline gelmiştir. Sanayiide gelişmiş ülkelerde tuz tüketiminin % 60-70‘ni kimya sanayii oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde de tuzun önemi küçümsenemez. Bu yazıda genel olarak tuzun üretimi, teknolojisi, kullanım alanları ve sağlığımız için önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, günlük hayatımızda çok kullanılan "Rafine Tuz", "İyotlu Tuz", "Fluorürlü Tuz" kavramlarına açıklık getirilmiştir.

ABSTRACT

Salt, consumed as a nutrient ever since the early ages of mankind, has later been one of the most significant reagents utilizied for exceedingly growing needs of the chemical industry. 60-70 % of the amount of salt consumed in industrialized countries is on the account of chemical sector. Therefore, the major importance of salt for us as a developing country should never be neglected. Scope of this article, in general, is confined to the production technology and to the sanitary importance of salt.

Himmetoğlu (Göynük) Linyitlerinin Değişik Yoğunluk Fraksiyonlarındaki Petrografik Özellikleri
DOI 31-38 Seyfi Kulaksız, Alper Demirbugan

 ÖZET

Göynük (Bolu) yöresindeki Linyit yatağı, Üstmiyosen yaşlı Himmetoğlu Formasyonunun içinde yeralır. Değişik yoğunluk fraksiyonlarında hazırlanan kömür örneklerinden kimyasal ve petrografik analizler gerçekleştirilmiştir. Kimyasal analiz sonuçları, yoğunluk artışına bağlı olarak nem ve kül içeriğinde artışı, alt ısı değeri ve uçucu madde içeriğinde ise azalmayı göstermektedir. Petrografik incelemeler, hüminit grubuna ait maserallerin egemen olduğunu (% 70‘den fazla) yansıtmaktadır. İncelenen örneklerdeki hüminit içeriği, yoğunluk artışına bağlı olarak azalırken, mineral madde içeriği artmaktadır. Himmetoğlu kömürleri ortaiama yansıtma ölçüm verilerine (0.33 + 0.03) göre DİN standartlarında "Yumuşak Kahverengi Kömür" ya da ASTM standartlarında "Linyit" aşamasında kömürleşme derecesine sahiptir.

ABSTRACT

The lignite deposits of Göynük area (Bolu) belong to the Upper Miocene aged Himmetoğlu Formation. Various chemical and pétrographie analyses were carried out on the coal samples of different fractions of density. It is observed that while the density of samples increases, moisture and ash content increase and lower calorific value and volatile content decrease.

Results of pétrographie analyses point out the domination of huminite group maserals (more than 70%). There is a reverse relationship between huminite macérais content and the mineral matter content, while the density of samples increases. Himmetoğlu coals have an average maximum reflectance value of 0.33 + 0,03, and belong to "Soft brown Coal" class according to DIN Standarts, and "lignite" class according to ASTM Standarts.

Paralel Tünel veya Galerilerin Etkileşimi - Interaction Of Parallel Tunnels Or Roadways
DOI 39-50 Hasan Gerçek

 ÖZET

Paralel tünel veya galerilerin etkileşimi, yeraltı açıklarının tasarımında karşılaşılan karmaşık problemlerden biridir. Bu çalışmada, tasarımcılara yararlı olabilecek bazı yaklaşımlar sunulmuş ve paralel açıklıklar çevresindeki ikincil gerilmelerin dağılımı özel olarak göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, konu ile ilgili yayınlardaki bilgiler kullanılarak bu özel problemin çeşitli yönleri incelenmiştir.

ABSTRACT

Interaction of parallel tunnels or roadways is one of the complex problems encountered in the design of underground openings. In this study, some practical approaches which can be useful for the designers have been presented and a special consideration has been given to the distribution of induced stresses around parallel openings. Also, various aspects of this special problem have been investigated by using the available information in the related literature.

Kömürün Kendiliğinden Yanmasına Karşı Nem Tutucu Tuzların Kullanılması - Bazı Öneriler Applicability of Hygroscopik Salts to Cope with the Spontaneous Combustion of Coal - Some Recommendations
DOI 51-52 Vedat DİDARİ

ÖZET

Kendiliğinden yanmayı engelleyici özellikleri olan bazı kimyasal maddeler zaman zaman, çeşitli ülkelerde, denenmiştir. Avustralya‘da bakır cevherlerinde kullanılmış olan "amonyum hidrojen tetraborate Japonya‘da kömür damarlarına emdirilen "Diapon T" (Na-N-metil N-oleil-torat), Fransa‘da kömürde kullanımı araştırılan "sodyum silikat", Çekoslovakya, Macaristan ve B.Almanya‘da kömür ocaklarında uygulanan "kalsiyum klorür", İngiltere‘de laboratuvar çalışmalarında etkinliği gözlenmiş olan "boratlar" ve "kalsiyum klorür";bu tür denemelere örnek olarak gösterilebilir (Chamberlain ve Hail, 1973a, 1973b;Chamberlain, 1974;Schnier, 1983).