Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 27 - No 3 (September 1988)
Metan Gelirini Tahmin Yöntemlerinin Pratikte Uygulanmaları - The Principles And Practical Applications Of Methane Prediction Methods
DOI 5-10 Vedat Didari

ÖZET

Bir ocak kesiminin hazırlığı sırasında bu iş yerine olası gaz yayılmasının önceden tahmini, havalandırma ve drenaj sistemlerinin tasarım ve planlanması için ön koşuldur. Metanın madencilik çalışmaları sırasında serbest kalarak ocak içine yayılması konusundaki bilgi birikimine dayalı olarak çeşitli tahmin yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yazıda bu tür yöntemlerin dayandığı temel ilkeler açıklanmakta ve yöntemlerin pratik olarak uygulanmasına örnekler verilmektedir.

ABSTRACT

During the development stage of a coal mine section, the accurate prediction of expected gas emission ‘into this working is essential for designing and planning the ventilation and methane drainage systems. There are various prediction methods each of which depends on the available information about the liberation mechanism of gas. In this article, the basic principles on which these methods are based have been explained and numerical examples have been given for the practical purposes.

TKİ Kurumu Geli Müessesesinde Linyit Üretim Faaliyetleri - Lignite Mining Activities At Geli Establishment Of Tki
DOI 11-18 Naki Yıldırım

 ÖZET

Merkez Muğla olmak üzere, Yatağan, Tınaz-Bağyaka ve Milas-Sekköy İşletmeleri şeklinde tesis edilmiş olan GELİ Müessesesi yaklaşık 535.483.000 ton görünür rezerve sahiptir. Müessese olarak öngörülen projelerin kapasitesi yılda 9.450. 000 ton linyit üretimidir.

Bu yazıda sırasıyla Bölgelerin; rezervleri, jeolojik durumu, uygulanan açık işletme yöntemleri açıklanarak, kullanılan iş makinaları tanıtılacaktır.

ABSTRACT

GELİ Establishment which is based in Muğla has been organized as Yatağan, Tınaz-Bağyaka and Milas-Sekköy Districts with 535.483.000 tonnes of brown coal reserves. The total capacity of the projects undertaken by GELİ Establishment is 9.450.000 tonnes of brown coal production annually.

In this paper, the reserves, geology and the surface mining methods applied are explained and the equipment used are introduced.

Betonun Basınç Dayanımını Etkileyen Fektörler ve Ramble Betonun Seçimi ile İlgili Bir Çalışma Factors Which Affect The Compressive Strength of Concrete and a Study on The Selection of Pack Concrete
DOI 19-31 Selami İSTANBULLUOĞLU

ÖZET

Bir tahkimat türü oiarak ramblede kullanılan betonun basınç dayanımına su, çimento, agrega, granülometri, sıcaklık, nem ve katkı maddesi gibi çok sayıda faktör doğrudan etki eder. Yeraltında, artan arazi yükleri altındaki taze betonun yeterli dayanımı sağlaması ise, ancak bu çok sayıdaki faktörün hep birlikte değerlendirilmeleri ve doğru seçilmeleri ile olabilecektir. Bu yazıda, O.A.L. Müessesesindeki ramble için düşünülen betonla ilgili yapılan çalışmalar anlatılacaktır.

ABSTRACT

Several factors such as water, cement, aggregate, sizes, temperature, humidity and adding materials directly affect the compressive strength of pack concrete which is used as a pack support.The adequate strength of fresh concrete under the increasing pressure of underground workings can be obtained by evaluating all of these factors and by selecting proper values for these factors. In this paper, the studies on the concrete to be used as a packing material at O.A.L. Establishment are presented.

Madenciliğin İnsanoğlu Evrimindeki Rolü Üzerine
DOI 32-38 Cihan Töz

Tarih, son çözümlemede madenciliğin tarihine indirgenebilir, insanlık tarihi, üretebilmek için gerekli iki koşulun, üretebilecek "insan"la "do- ğa"nın karşılaşmasıyla başlamıştır. Üretim öğesi olarak kullanılan toprak, madenler, sular vb gibi birçok doğal varlık doğa kavramının kapsamı içindedirler. İnsanla doğanın, aralarında kurup birbirlerini karşılıklı olarak etkileyebilrneleri ve geliştirebilmeleri için gerekli olan üretim aracının insan eliyie yaratılması, üretimi gerçekleştirmiştir.

Bozuk Düzene Cılız Madencilik
DOI 39-40 Kadri Yersel

Oldukça gösterişli ve iddialı bir gerekçe ile yürürlüğe konulan 3213 sayılı yeni Maden Kanunu‘nun uygulamada aksaklıklar yaratacağı ve giderek uygulanmasının imkansız hale geleceği bilindiği gibi, bizzat uygulayıcıların kendileri tarafından dile getirilmişti. Ancak kanun koyucu kapalı kapılar arkasında hazırladığı anılan kanun ve ilgili mevzuatını, uyarılara aldırmaksızın bir çırpıda yürürlüğe koymuştu. Tıkanıklar ile aksaklıkların giderilmesi doğrultusunda yeni tadilat girişimlerinin gündemde bulunduğu şu sıralarda; madenlerle ilgili mevzuatın, fermanlarla duyurulduğu "İradeyi Şahane" döneminden, resmi gazetelerle duyurulduğu "Hukuk Devleti" dönemine kadar ge­ çirmiş olduğu evrelere kısaca bir bakmakta yarar vardır.