Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 28 - No 1 (March 1989)
Bir Tür Geçme Bağ Olan Kayıkçı Bağ - Friction Support Which is A Kind of Yielding Arch
DOI 3-16 Selami İstanbulluoğlu

ÖZET

Bu yazıda TKİ Orta Anadolu İşletmeleri Müessesesi (OAL), Çayırhan Bölgesinde kullanılan ve değişik bir tasarımdaki geçme bağ olan "kayıcı bağ" tanıtılmaktadır. Ülkemizde geçme bağ uygulamasının öncülerinden sayılan kayıcı bağın tanıtımından önce, bunların kullanıldığı taban yolları ve taban yollarını oluşturan koşullar anlatılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, "friction support", a modified design of yielding arch, utilezed at TKİ/Middle Anatolia Lignites Mine (OAL) Çayırhan District, is introduced. A brief information about the conditions of the gate roads is given before going ‘into details of "friction support" which has been one of the newly developed application of yielding arches in our country.

Taşkömürün İçerdiği Gaz Miktarının Ölçülmesinde Uygulanan Yöntemler - Methods For Determining The Gas Content Of Coal
DOI 17-23 Vedat Didari, Gündüz Ökten

ÖZET 

Bu yazıda, taşkömürlerin içerdiği gaz miktarının ölçülmesinde kullanılan doğrudan ve dolaylı yöntemlerle görgül ve pratik teknikler ayrıntılı olarak tanıtılmakta ve her birinin üstünlük ve sakıncaları belirtilmektedir.

ABSTRACT

In this paper, the direct and indirect methods and empirical and practical techniques which are used to determine the gas contents of coal have been described in detail. The advantages and disadvantages of each method or technique are also given.

M-Eğrisi ve Kullanımı - M-Curve And İts Applications
DOI 25-33 Mustafa Ünlü

ÖZET

Bu yazıda, M-eğrisinin kömür hazırlamadaki kullanım alanları ve diğer yöntemlere göre avantajlarına değinildikten sonra, çizimi ve özellikleri konularında ayrıntılı bilgi verilmekte, kullanımı Tunçbilek kömürlerinin literatürden alınan yüzme-batma verileri üzerinde örneklerle anlatılmaktadır. Yazı içinde verilen kömür miktar ve kül değerleri pratik tesis değerleri olmayıp, teorik değerlerdir. 

ABSTRACT

In this paper, after pointing out the fields of use of and its advantages over the other methods of M-Curve the construction and properties of it are given in details. Its application on the float and sink data of Tunçbilek coals taken from the literature are described with examples. The yields and ash contents given in the paper are not the values of actual plant practice, but are the theoretical values.

Düşük Tenörlü Cevherlerden Yığın Liçi Yöntemiyle Altın ve Gümüş Kazanımı - Recovery Of Gold Silver From Low Grade Ores By Heap Leaching
DOI 35-40 İsmail Girgin

ÖZET

Düşük tenörlü altın ve gümüş cevherlerinin siyanürleme yöntemi ile ekonomik olarak değerlendirilmesi yığın liçi uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Siyanürleme-‘ yığın liçi uygulaması ile tonda yaklaşık 1 gr altın içeren cevherler başarı ile değerlendirilebilmektedir.

Bu derlemenin amacı, siyanürleme-yığın liçi yöntemi hakkında bilgi vermek ve diğer alternatif altın ve gümüş üretimi yöntemlerine göre avantajlarını vurgulamaktır.

ABSTRACT

Low grade gold and silver ore deposits are economically processed using heap leaching methods by cyanide solutions. These methods are successfully applied to ores containing 1 g Au/ton.

The purpose of this article is to give information about heap leaching by cyanide solution with emphasis on the advantages of this method over the other alternative gold and silver production methods.

Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar - Memoirs of Milling and Process Metallurgy(*) 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu - Flotation of Sulphide Ores
DOI 41-50 Maurice Rey, Çev.: Sabri Karahan

 ÖZET

Problemli olarak nitelenen bakır ve kurşun sülfürlerin değerlendirilmesi ile ilgili açıklamalar yanında, galenin bastırılmasına çare olarak ferrous (Fe ) tuzlarının kullanılması, eski stoklardaki bozuşmuş galenin işlenmesi, normal bakır flotasyonundan sonra kaba ara ürünlerin flotasyonu, kullanılan reaktifler ile işletilen tesisler, Moritanya-Akjcujt madeni ince dağılmış bakır-demir cevherinin işlenmesi ve yan ürün olarak yüksek tenörlü manyetit konsantresinin üretilmesi, Belçika Kongo‘su Kipushi bakırçinko cevherinin zenginleştirilmesi ve sodyum ferrosiyanid‘in kullanılması ile ilgili konular işlenmiştir.

Kurşun-çinko ayırımında eski ve yeni yöntemler karşılaştırılmıştır. Mineralojik içerik, kullanılacak reaktif formülü ve ulaşılabilinecek seçimlilik derecesi arasında bir ilişki vardır. Konu ile ilgili önemli bir yayın 1957‘de yayınlanmıştır, örnek olarak, asit ganglı saf bir gaJen-spalerit cevheri ile bazik ganglı kısmen okside olmuş cevherler konu edilmiştir. Penaroya ve Minemet demir tozu dahil çeşitli etkenler üzerinde çalışılmıştır.

Problemler karmaşık olup üzerinde daha fazla çalışmaya değer niteliktedirler.

Galen-pirit ayırımı ve iki tip pirit yüzeyi tartışılmıştır. Realgarın şaşırtıcı özellikleri işlenmiş ve realgar-sinabar ayırımı açıklanmıştır. Canlandırıcı reaktif olarak civa klorür kullanılmıştır. Saf mineraller üzerinde çalışmalar, tesis çalışmasının laboratuvarda kontrolü, pilot çaptaki flotasyon tesisleri, uluslararası konferanslar ve yapılan yayınlar diğer konuları oluşturmaktadır.

(*) Institution of Mining and Metallurgy Transactions, March 1980.

(**) Professeur Honoraire, Ecole Nationale Supérieure de Mines de Paris, Paris,FRANSA

(***) Maden Y.Müh., COMINCO Madencilik San. A.Ş., ANKARA MADENCİLİK Mart March 1989

Cilt Volume XXVIII Sayı No 1 41

ABSTRACT

The processing of difficult lead and copper sulphide ores is described, including a remedy for the depression of galena by ferrous salts, the processing of weathered galena from old dumps, the flotation of coarse middlings after normal copper flotation and the reagents and plant that were used, the processing of finely disseminated copper-iron ore from Akjoujt, Mauritania, and the production of high-grade magnetite concentrate as a by-product from it, the separation of copper and zinc in the ores of Kipushi, Belgian Congo, and the use of sodium ferricyanide.

Old and new methods for lead-zinc separation are compared: there is a correlation between mineralogical composition, reagent formula and the degree of selectivity that can be achieved. An important paper appeared in 1957. As examples, a pure galena-sphalerite ore with an acid gangue and partially oxidized ores with a basic gangue are considered. Various factors were investigated at the Penarroya and Minemet laboratories, including the effect of abraded iron. The problems are complex and warrant further investigation.

Galena-pyrite separation and the two types of pyrite surfaces are discussed. The peculiar characteristics of realgar are indicated and the realgar-cinnabar separation process is described. Mercuric chloride was used as an activating agent.

Other topics include pure mineral studies, laboratory control of plant operations,pilot-scale flotation plants and the functions of international conferences and publications.