Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 28 - No 3 (September 1989)
Kömür Madenciliğinde Bilgisayara Dayalı İzleme ve Kontrol Sistemleri, Gelişimi ve Uygulama Alanları Computer - Based Coal Mine Monitoring and Control Systems, Development and Application Areas
DOI 5-12 Alparslan ERSEN , Mesut ÖZTÜRK

ÖZET

Bu yazıda kömür madenciliğinde bilgisayara dayalı izleme ve kontrol sistemleri ve sistemlerin ana fonksiyonları tanıtılmıştır. Yeraltı ve açık ocak işletmeleri için en yaygın kullanım alanları kısaca belirtilmiş, ancak kamyon sevk sisteminde detaya girilmiştir. Yeraltı işletmelerinde kullanılan izleme ve kontrol sistemlerinin mevcut durumu hakkında kısa bilgi verildikten sonra Türkiye yeraltı vé açık ocak işletmeciliğinde kullanılan sistemler özetlenmiştir.

ABSTRACT

In this paper computer-based coal mine monitoring and control systems and their main functions are described. Widespread applications of monitoring and control systems in underground and open cast coal mines are briefly mentioned. However, detailed information about truck dispatching system is given. State-of-the-art computer-based monitoring and control systems for underground mines is also briefly explained, and the availlable application of the systems in Turkish coal mines is summarized.

Oal`de Ocak Gözlem Sisteminin Pratik Uygulamaları - Prestical Aspects Of Mine Monitoring System İn Oal Mine
DOI 13-22 Osman Zeki Hekimoğlu, Hayati Karaman, İzzet Demir

 ÖZET

Bu yazıda TKİ Kurumuna bağlı OAL Müessesesindeki tam mekanize kömür üretim projesinin bir parçası olarak uygulanan yeraltı ocak gözlem sistemi anlatılmaktadır. Sistem, önceden uyarı ve sürekli gözlem yapması, kullanışlı ve kolayca monte edilebilir özelliklere sahip olması ile yeraltı iş güvenliğine önemli yararlar sağlamaktadır. Ayrıca daha önce kullanılan klasik gözlem sistemlerine göre büyük avantajlara sahiptir.

ABSTRACT

This paper outlines the practical aspects of underground mine environmental monitoring system ever first employed in the Middle Anotolian Lignite Mine (OAL) as a part of Beypazarı fully-mechanized coal winning project. With its early warning and continuous monitoring features along with being practical and easy to install characteristics.the system exhibits invaluable benefits with regard to mine environmental monitoring and safety. Furthermore its advantages over those of the previously employed conventional mine monitoring system in OAL is remarkable.

Divriği Manyetit Cevheri Zenginleştirme Tesisi Divriği - Magnetite Ore Concentration Plant
DOI 23-33 Necati Yıldız

 ÖZET

Türkiye‘nin ilk büyük kapasiteli demir konsantre tesisi 1985 yılından bu yana çalışmaktadır. Yazıda konsantre tesisindeki yöntem anlatılmış, tesisteki makinalar hakkında bilgi verilmiş ve işletme değerleri ile tasarı değerleri karşılaştırılmıştır.

ABSTRACT

The first high-capacity iron ore concentration plant in Turkey has been operating since 1985. In this paper,the process in the concentrating plant is explained, technical information is given about the machinery in the plant and the process values are compared with the design data.

Cevher Hazırlama ve Proses Metalurjisi ile İlgili Anılar Momoirs of Milling and Process Metallurgy 3.BÖLÜM Bakır, Kobalt, Çinko ve Nikel Metalurjisi ve Öğrenimi Üzerine Notlar Metallurgy of Copper
DOI 35-42 Maurice REY , Çev.: Sabri KARAHAN

ÖZET

1930 yılından önce Katanga‘da bakır ve kobalt üzerine yapılan hidrometalurjik araştırmalar, liç tesislerinden atılan artıklardan seçimli çöktürme yoluyla metal eldesini ve uranyum cevherlerinin hidroklorik asitle liç edilmesini içermektedir. Liége‘de, 1932-1939 yılları arasında, çinko elektrolizinde kurşun anodların korozyonu ve eser miktardaki kobaltın etkisi araştırılmış, daha sonra da Yeni Kaledonya‘dan getirilen yüksek tenörlü nikel matlarının elektrolitik rafinasyonu incelenmiştir. Çinko pirometalurjisinde, 1945 yılından önce Belçika‘da yapılan reaksiyon zonunda yakıt yakma denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak ekonomik ve kimyasal şartların daha iyi anlaşılması sonucu İngiltere‘de geliştirilen Imperial Smelting yönteminde aynı teknoloji başarıyla uygulanmıştır. Nikel pirometaurjisinde, yeni bir yöntem geliştirilmesi konusunda Kaledonya‘da çalışmalar yapılmıştır. 1932-1940 yılları arasında Liége‘de yapılan klorinasyon deneyleri de başarısızlığa uğramıştır. 1955‘den başlayarak büyük miktarlarda ferronikel elektrik fırınlarından elde edilmeye başlanmıştır. Yüksek sıcaklık metalürjisi ile ilgili olarak 1939 yılında yayınlanan bir kitaba burada değinildi. Metalürji eğitiminde, eski teknolojik anlayış ile demir ve demir metalürjisinin ana unsuru olan kimyasal ilkelere dayalı modern yöntem arasında önemli farklı­ lıklar bulunmaktadır. Metalürji ve endüstriyel kimya arasında sentezin oluşturulması gerekir. Metalürji eğitiminde ekonomi daha önemli yer almaktadır.

ABSTRACT

Hydrometallurgical investigations of copper and cobalt, conducted in Katanga before 1930, included recovery of metal from leaching plant residues by a selective precipitation process and hydrochloric acid leaching of uranium ores. In Liège, between 1932 and 1939, the corrosion of lead anodes in zinc electrolysis and the effects of traces of cobalt were studied, the electrolytic refining of highgrade nickel matte from New Caledonia being investigated later in the author‘s laboratory at Liège. In the pyrometallurgy of zinc, combustion of fuel in the reaction zone was a failure when attempted in Belgium prior to 1945, but succeeded in England in the Imperial Smelting process, when the economics and the chemical conditions were better understood. In the pyrometallurgy of nickel, efforts were made in New Caledonia to devise a new process, and chlorination tests performed in Liège between 1932 and 1940 were abortive. Ferronickel was produced on a large scale in electric furnaces from 1955. The publication in 1939 of a book on the theory of high-temperature metallurgy is recalled. For the teaching of metallurgy, there is a contrast between the old technological attitude and modern methods, which are based on chemical principles that are common to ferrous and non-ferrous metallurgy. There should be a synthesis of metallurgy and industrial chemistry. Economics should have a prominent role in the teaching of metallurgy.  

Ekonomik Dekapaj (Örtü-Kazı) Oranı ve Kritik Açık İşletme Derinliği
DOI 43-51 Ergin Arıoğlu

GİRİŞ

"Çözümlü Madencilik Problemleri" kitabının 23-25. problemlerinde kullanılan "ekonomik dekapaj oranı" ve "kritik açık işletme derinliği" bü­ yüklükleri üzerinde Sayın Mehmet Kayadelen tarafından yapılan eleştiriyi [Kayadelen, 1989] özenle okuyup değerlendirdim. İlkin, değerli meslektaşımın yukarıda sözü geçen kavramlar üzerinde yaptığı tamamlayıcı açıklamaları ve anılan problemler için ileriye sürdüğü bilimsel bazdaki görüşlerinden ötürü açık teşekkürlerimi belirtmek isterim. Ayrıca, bu vesile ile kitabın basım çalışmaları boyunca sarfettikleri yoğun çabaları nedeniyle Sayın Kayadelen‘e burada bir kez daha teşekkür etmek benim için yerine getirilmesi gereken bir görev olacaktır.