Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 28 - No 4 (December 1989)
Tki - Oal Müessesesi Mekanik Panolarda Hidrolik Güç Uygulaması - Usage Of Hydraulic Power İn Mechanized Faces At Oal - Tki
DOI 5-22 Serdar Kaynak

 ÖZET

Bu yazıda hidrolik gücün, yeraltı madenciliğindeki pano ekipmanlarında uygulanmasının teorik ve pratik çalışması anlatılmış, önemli noktalar ve teknik tasarım üzerinde durulmuştur.

ABSTRACT

In this paper, theoretical and practical aspects ot hydraulic power application to the longwall panel equipment in underground mining are discussed. Some important details as well as technical designs are emphasized.

Kişisel Bilgisayar Yardımı ile Madenlerde Alet Bakımı Planlaması ve Kontrolu - Equipment Maintenance Planning And Control İn Mines Using Micro - Computer
DOI 23-37 Erkin Nasuf, Halit Döver

 ÖZET

Bir maden işletmesinde üretimin devamlılığı ancak kullanılan makina ve teçhizatın bakımının iyi bir şekilde planlaması ve kontrolü ile sağlanabilir. Bu yazıda, özellikle bir anabilgisayara terminaller aracılığı ile bağlı olmayan maden işletmelerinde bakım planlaması ve kontrolü işlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kişisel bilgisayar programı (BAKIM) tanıtılmaktadır. Sonuç olarak bu program yardımı ile herhangi bir madencilik şirketi ya da kurumu kendi madenlerinde kolaylıkla küçük çapta bir bakım planlaması ve kontrolünü gerçekleştirebilir.

ABSTRACT

Continuity of the production in a mine is provided by very well planned maintenance and control ot the machine and the equipment used. In this article, a micro-computer program (BAKIM) developed for planning and controlling the maintenance, especially in mines with no connections to main frame computer through terminals, is introduced. As a result, using this program, any mining company or enterprise can easily realize a small scale equipment maintenance and control in their mines.

Tali Havalandırma Hesaplamaları - Auxiliary ventilation Calculations
DOI 29-34 Çetin Onur, Gündüz Yerebasmaz

 ÖZET

Bu yazıda, tali havalandırma vantüplerinin direnç ve kaçak katsayılarını hesaplamak için grafiksel bir yöntem tanıtılmaktadır. Tali havalandırma hesapları, grafikler ve pervane karakteristik eğrileri kullanılarak basit bir şekilde yapılabilmektedir.

ABSTRACT

A graphical method to calculate resistance and leakage constants for an auxiliary ventilation system is described. Charts and fan characteristic curves can be used to design simple auxiliary ventilation systems.

Bolu - Göynük Linyit Madeni Hidrojeolojik Etüdü - The Hydrogeological Investigation Of Bolu - Göynük Lignite Mine
DOI 35-44 İbrahim Gürer

 ÖZET

Açık işletmeciliğin önemli sorunlarından biri yapılan kazılar esnasında ve sonraki aşamalarda ortaya çıkan suların yüzeyde birikmesinden ötürü iş makinalarının çalışmasının engellenmesi ve bu nedenle üretimin ve taşınmanın olumsuz yönde etkilenmesidir. 43,4 milyon ton linyit kömürü potansiyeline sahip Bolu-Göynük linyit işletmesinde dekepaj ve kömür çıkarılması sırasında benzer sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla yapılan hidrojeolojik araştırmanın ön etüdünde topografya ile jeolojik yapı birlikte değerlendirilerek çevre yüzey suları drenaj ağı, fiziksel havza parametreleri belirlenmiş ve olası 2, 5, 10, 25, 50, 100 yıl tekerrür süreli maksimum taşkın değerleri hesaplanmıştır. Kömür ve üstündeki tabakaların yatay ve düşey eşdeğer hidrolik iletkenliğini belirlemek için değişik tabakalardan örnekler alınmış, Johnson tipi sabit, düşey seviyeli geçirgenlik ölçer kullanılarak laboratuvarda her bir tabakanın noktasal karekterdeki K geçirgenliği belirlenmiştir.

Sadece bir kuyuda No: (97-31) gerçekleştirilen pompa deneyi ile elde edilen geçirgenlik değerleri ise akiferin yapısındaki kırık ve çatlaklardan kaynaklanmakta ve alansal karakter göstermektedir. 1986-1988 yıllarında açılmış sondaj kuyularından çökmemiş olan ve içerisinde su olan kuyularda kontak metre kullanılarak ağustos-aralık döneminde yeraltı su ölçümleri yapılmış, değişimleri incelenerek yeraltı su akış yönü belirlenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında toplanan su örneklerinde Ca++, Mg++, Na+, K+, I‘, HC03", C03 = ve S04 " analizleri yapılmış, yapılan değerlendirmelerden v< korelasyonlardan su noktalarının birbirleri ile ilişkileri belirlenmiştir. 

(*) Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak., Beytepe-ANKARA 35 MADENCİLİK Aralık

December 1989 Cilt Volume XXVII Sayı No 4

ABSTRACT

One of the most important problems faced in open pits is the excess water surfacing and accumulating in working area. Because, the water prevents the operation of mining machines, decreases the production and slows down the transportation.

A similar problem arises in the removal of overburden and coal production at Bolu Göynük lignite mine which has a potential of 43,4 x 106 ton. To solve this problem a hydrogeological investigation was carried out. Surface drainage system, physical parameters of drainage areas, maximum flood magnitudes of 2,5,10,25,50, and 100 years recurrance intervals were determined. The permeability coefficients of layers overlying the coal bed, which show point value character, were found by laboratory analysis of the field samples.

The field permeability of the existing formation, which shows areal character, was computed from the pumping test data obtained from the well No: 87-31. The ground water flow direction was defined by the water level observations made in existing wells during August-December period. The origin of the ground water sources was established by analyzing the water samples for major ions; Ca++, Mg++, Na+, K+, cr.HCCV, C03" ve S04". 

Cevher Hazırlama ve Proses Metalurjisi ile İlgili Anılar - Memoirs Of Milling And Process Metalıurgy
DOI 45-54 Maurice Rey, Çeviren: Sabri Karahan

 ÖZET

Bu bölümde, 1923 yılında geliştirilen bakır segregasyon yöntemi ve bu yöntemin refrakter bakır cevherlerinin işlenmesinde kullanılması ile tesis dizaynında karşılaşılan problemler açıklanmıştır.Yöntemin geliştirilmesi ile tesisteki başarısızlıklar ve 1931 yılı ekonomik bunalımı nedeniyle yöntemden vazgeçilmesi detaylandınlmış, marjinal ekonomik olan Moritanya‘daki Akjoujt madeninin tekrar canlandırılması konu edilmiştir. Anglo American Corporation, Ltd., U.S. Bureau of Mines ve Mitsui MiningCompany Ltd. tarafından geliştirilen yöntemler konu edilmiştir. Kurşun ve bakır-kurşun cevherlerinin segregasyonu ile ilgili denemeler ile nikel segregasyonunun kimyası tartışılmış, çeşitli endüstriyel tesislerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Sonuç olarak araştırma ve bunu yapanların rolü ile ilgili fikirler ileri sürülmüştür. Refrakter bakır cevherlerinin değerlendirilmesi için geliştirilen "segregasyon prosesi", teorik ve kimyasal açıdan mükemmel ve son derece zekicedir. Ancak tesisin tasarım işletilmesi ilke olarak basit olmakla beraber, uygulamada zordur. Yöntem bir çok metalurjisti yanlış yöne sevketmiş olup 50 yıl sonra şimdi bile başarıyla kullanılabilecekken endüstriyel bir işlem haline gelememiştir. 

(*) Institution of Mining and Metallurgy Transactions, Eylül 1980.

(**) Professor Honoraire at the École Nationale Supéieure des Mines de Paris, Paris, FRANSA

(***) Maden Yüksek Mühendisi, COMINCO Madencilik San. AŞ., ANKARA 45 MADENCİLİK Aralık December 1989 Cilt Volume XXVIII  Sayı No 4

ABSTRACT

The development, in 1923, of the copper segregation process and its use in the treatment of refractory copper ores are discussed, with the associated problems of plant design. The development of the process and its abandonment because of plant failure and the recession of 1931 are detailed, as is the brief, but marginally economic, revival of the process at the Akjoujt mine in Mauritania. The methods evolved by Anglo American Corporation, Ltd., the U.S. Bureau of Mines and the Mitsui Mining Company, Ltd., are presented. Attempts to segregate lead and copper - lead ores and the chemical theory of nickel segregation are discussed, and various industrial plants are compared.

In conclusion comments are offered on the role of research and of those who undertake research. In this, the last paper of this series concerned with aspects of milling and metallurgical research, the evolution of a process for the benéficiation of refractory copper ores - the ‘segregation process‘ - is discussed. From theoretical and chemical standpoints it is brillant and efficient, but the design and operation of a plant, although simple in principle, are difficult in practice. The process has deceived many metallurgists, and even with 50 years of development it has not become an industrial success.