Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 29 - No 1 (March 1990)
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Linyit Üretim Faliyetleri - Lignite Mining Activities At Eli Establishment Of Tki
DOI 5-16 Mehmet Atasayar

 ÖZET

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerden biri olan ELİ Müesesesi, Ege Bölgesi‘nin yakıt ve Soma‘da kurulu bulunan 704 MW gücündeki termik santral ile inşaat halindeki 330 MW güçlü yeni termik santrallerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaklaşık 5700 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu yazıda ELİ Müessesesine bağlı bölgelerdeki linyit rezervleri, uygulanmakta olan işletme yöntemleri ve linyit üretim miktarları tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

ELİ which is one of the establishments operating under the management of Turkish Coal Enterprises supplies both the heating coal to Aegean district and the demand of a power plant of 704 MW. Another power plant of 330 MW is under construction in the area. The establishment employs about 5700 people.

In this paper, the lignite reserves, mining methods and production activities of ELI are described.

Demir Cevherinin Peletlenmesi - Pelletizing Of Iron Ores
DOI 17-32 Necati Yıldız

 ÖZET

Dünyada gelişen teknoloji içinde demir-çelik endüstrisi de yerini almıştır. En yeni teknolojilerin kullanılması, sinter ve pelet tesislerinin modernize edilmeleri, yüksek fırınlara daha kaliteli hammadde sağlamış ve böylece yüksek fırınların verimliliği de artmıştır.

Yazıda demir cevherinin peletlenmesinden bahsedilmiş, değişik peletleme yöntemleri ve peletleme ile ilgili deneyler açıklanmıştır.

ABSTRACT

Iron and steel industries has been benefiting from the growing technology. The use of the latest technologies in the modernization of sinter and pellet plants made the production of better quality raw materials for blast furnaces possible. Hence, the efficiency of blast furnaces has increased.

In this paper, the pelletizing of iron ores is described, iron ore pelletizing processes and the tests used in the determination of the quality of pellets are explained.

TTK Karadon Bölge Kömür Damarlarının Yıkanabilirlik Özelliklerinin Araştırılması - Investigation Of Washability Characteristics Of Ttk Karadon District Coal Seams
DOI 33-40 Sait Kızgut

 ÖZET

Bu çalışmada, TTK(Türkiye Taşkömürü Kurumu) Karadon Bölgesi kömürlerini hazırlayan Çatalağzı Lavvarının mevcut durumu değerlendirilmiş ve yapılacak yenileştirme çalışmalarına temel olacak bazı veriler oluşturmaya çalışılmıştır. Bu amaçla toplam 10 damardan oluk numuneleri alınarak yüzdürme - batırma çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan yüzdürme - batırma deneyleri sonucunda, Karadon kömürlerinin kolay yıkanabilme yoğunluğunun 1,60 gr/cm3 olduğu belirlenmiştir. Bu yoğunlukta %64,5 yıkama verimi ile %9 küllü temiz kömür, %43 küllü araürün elde edilmesi ile toplam yıkama veriminin %72 ve artık külünün %80 olacağı belirlenmiştir.

ABSTRACT

In this study, the existing situation of the Çatalağzı Coal Washery is evaluated and an attempt is made to establish some data which will serve a basis for the modernization of the washery plant which is presently treating the coals of TTK (Turkish Hardcoal Company) Karadon District. For this purpose float - and - sink test were conducted on the channel samples taken from the ten coal seams of the area.

The results of the float - and - sink test have indicated that the most convenient operating density is 1,60 gr/m3.At this density, the clean coal with 9 % ash content will be produced and, furthermore, 72 % total yield will be obtained and the refuse will contain 80 % ash.

Epitarmal Altın Yataklarının Oluşumu ve Özellikleri - The Formation And The Features Of The Epithermal Gold Deposits
DOI 41-50 M. Sezai Kırıkoğlu

 ÖZET

Son birkaç yıldır ülkemiz madencilik sektörü ve yerbilimcileri arasında altın oldukça popülerdir. Bunun nedeni, yakın geçmişte Pasifik kuşağı epitermal altın yataklarının keşfedilmiş olması ve benzer oluşumların Türkiye‘de de bulunabileceğinin anlaşılmasıdır.

Birçok yabancı şirketin yanı sıra bir o kadar da yerli şirketin aramalarını yoğunlaştırdığı epitermal altın yataklarının oluşum mekanizması ve tanımlayıcı özellikleri, Pasifik kuşağı epitermal altın yatakları ve temel maden jeolojik veriler esas alınarak bu çalışmada sunulmuştur.

ABSTRACT

In the last few years gold has become popular in the mining sector and among the earth scientists in Turkey. Reason for this is the recent discovery of the epithermal gold deposits in the Pasific belt and the probability that similar deposits may be present in Turkey. Many foreign companies and a similar number of Turkish companies are prospecting for the epithermal gold deposits. In this paper the formation mechanism and the characteristic features of the epithermal gold depoits, based on the gold deposits from the Pasific belt, are given.