Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 29 - No 2 (June 1990)
Tki - Oal Müessesesi`nde Taban Yollarında Pnömatik Dolgu Uygulaması - Pneumatic Stowing System At Tki - Oal Establishment
DOI 5-16 Yusuf Aydın

 ÖZET

TKİ OAL Müessesesi‘nde 1,0 -1,5 m. kalınlığında birarakesme ile ayrılan iki kömür damarı, aynı taban yolunu kullanan iki ayrı ayakla çalışmaktadır. Ayrıca bu taban yolları pano bitinceye kadar tutularak bir sonraki panoda yeniden kullanılmaktadır. Bu uygulama, dünya kömür madenciliğinde önemli ancak az rastlanan bir yöntemdir.

Yazıda, Müessese‘de kullanılan bu işletme yönteminin bir parçası olan pnömatik dolgu sistemi tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

At TKİ OAL Establishment, simultaneous production from two faces separated by an intermediate layer of 1.0 -1.5 m thickness is accomplished by using the same gateway. The gateway is kept until the production from the panel is ceased, and used for the next panel. This is a rare, but important, mining method.

In this paper, the pneumatic stowing system which is a part of the method used at the establishment is described.

Red Bed Tipi Bakır Yatakları ve Türkiye`den Örnekler - Red Bed Type Copper Deposits And Examples From Turkey
DOI 17-26 Halil Aral

 ÖZET

Stratiform sedimanter cevher yataklarının bir türü olan "red bed" tipi bakır yatakları büyük boyutları, kalınlıklarının az oluşu ve arazide evaporit serilerine yakınlıkları ile tanınırlar ve kırmızı renkli kalın kumtaşı, çakıltaşı, çamurtaşı ya da şeyller içerisinde bulunurlar.

Genellikle bakır sülfür, bakır karbonat, nabit bakır ve kuprit gibi cevher mineralleri içerirler. Ekonomik yan element olarak 100-200 gr/ton‘a kadar gümüş içerebilirler. Karasal, fluvial ve deniz çökel ortamlarında oluşmuşlardır. Bu yatakların oluşumu sinjenetik, epijenetik ve diyajenetik modellerle açıklanmaktadır.

"Red bed tipi oluşumlar Orta Anadolu‘da Çankırı-Çorum, Delice-Yerköy, Haf ik-Zara-Suşehri-imranlı Oligo-miyosen sedimanter havzalarında stratigrafi bakımından evaporitlerle yakın konumlarda bulunurlar. Kilometrekarelerce geniş alanda dağınık bir şekilde yüzeyleyen ve son yıllara kadar üzerinde ciddi bir biçimde durulmayan bu oluşumların jeolojik, madencilik ve metalurjik yönlerinin incelenmesi yararlı olacaktır.

ABSTRACT

"Red bed" type copper deposits which are one of the varieties of the sedimentary stratiform ore deposits are characterized by their considerably large lateral extent, small thickness, association with evaporite series in the field, and occurence in typically red, thick sandstone, conglomerate, mudstone or shales. In general, they are composed of copper sulfide, copper carbonate minerals, native copper and cuprite. They may contain up to 100 - 200 gr/ton Ag as a by-product. The "red bed" copper deposits are formed in continental sabhka, fluvial and marine sabhka environments and their formation is usually explained by syngenetic, epigeneticordiagenetic models.

In Middle Anatolia, the "red bed" type occurences are found in the Çankırı-Çorum, Delice-Yerköy, Hafik-Zara-Suşehri-lmranlı Oligo-miocene sedimentary basins, stratigraphically in close association with evaporities. These deposits which are exposed sporadically in a vast area and are not investigated seriously until recent years need urgent geologic, mining and metallurgical study.

Yerinde Liç Uygulamaları ve Töner - Tonaj İlişkisi - In Situ Leaching Methods An Grade - Tonnage Relationship
DOI 27-31 İsmail Girgin, Feridun Başer

 ÖZET

Düşük tenörlü cevherlerin değerlendirilmesinde en uygun yöntemlerden birinin yerinde liç olduğu bilinmektedir. Tenördeki azalmaya karşılık tonajdaki artış ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan düşük tenörlü büyük rezervler klasik madencilik yöntemleri ile ekonomik olarak değerlendirilememektedir. Bu tür yatakların değerlendirilmesinde toplam net kâr ve yatırımın geri dönüşü bakımından en uygun yöntemlerden biri yerinde liç uygulaması olmaktadır.

Bu derlemenin amacı, tenör-tonaj ilişkisinin önemini vurgulayarak, teknik ve ekonomik açıdan yerinde liç uygulamaları konusunda bilgi vermektir.

ABSTRACT

In situ mining is a proven and competitive method of exploiting low grade ores. The increase in tonnage with a decrease in grade and the impossibility of economically mining of such low grade resources with conventional mining methods brings out the conclusion that in situ leaching is a suitable method of maximizing the total net profit and the return on investment.

The purpose of this article is to review some of the technical and economic aspects of in situ leaching with the emphasis on grade-tonnage relationship. 

Saplamaların Kemer Oluşturma Etkisi - The Effect Of Rock - Bolts On Arching
DOI 33-40 Ömer Aydan

 ÖZET

Bu çalışmada, kaya saplamalarının kemer oluşturma etkisi gözönüne alınarak saplamaların boyutlandırılmalan ile ilgili kuramlar irdelenmekte, uygulanabilirliği tartışılmakta ve yetersiz olanlar yeniden düzenlenmektedir. Kuramsal yaklaşımlar pratikte önemli sayılan durumlara uygulanmakta ve kuramların uygulanma sınırları anlatılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the current state of the arch on dimensioning of rockbolts are outlined, discussed and some modifications to some existing models are made. The mathematical models are applied to the practical situations and the results are discussed.