Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 29 - No 3 (September 1990)
Küre Cevherinin Öğütülme Özellikleri - Grinding Properties Of Küre Ore
DOI 5-9 Bülent Fidan, Ali İhsan Arol

 ÖZET

Öğütme, enerji yoğun bir süreç olması nedeniyle çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Pülp yoğunluğu, hem öğütme inceliğini ve hem de öğütücü ortam tüketimini etkilediği için öğütmenin etkinliğini belirleyen en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışmada, pülp yoğunluğunun Küre piritli bakır cevherinin öğütülmesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

En uygun öğütme yoğunluğu olarak ağırlıkça %62,5 katı bulunmuş ve öğütücü ortam tüketiminin artan pülp yoğunluğu ile azaldığı belirlenmiştir.

ABSTRACT

Because grinding is an energy intensive process, grinding circuits should be closely controlled. Pulp density, affecting both the fineness of the grind and the grinding media consumption, is one of the most important determining parameters for efficient grinding.

In this study, the effect of pulp density on the grinding of the Küre pyritic copper ore was investigated. It was found that the most suitable pulp density was 62.5 percent solids by weight.lt was also determined that the increasing pulp density caused a decrease in the grinding media comsuption.

Avrupa Topluluğu Madencilik Politikasında Gelişmeler - Marching Towards The Specific Mining Policy İn The European Community
DOI 11-17 Sami Demirbilek

 OZET

1975 yılından bu yana Avrupa Topluluğu‘nda bir madencilik politikasının oluşturulması ve uygulanması yönündeki istekler ispanya, Portekiz, Yunanistan‘ın Topluluğa katılımıyla daha da hızlanmıştır. Topluluk, yeni katılımlar sonucunda sınırları içindeki madencilik potansiyelinin, Topluluğun hammadde gereksinmelerinin güvenli bir şekilde karşılanmasına ve işletildiği durumda üye Akdeniz ülkelerinde bölgesel dengesizliklerin giderilmesine yardımcı olacak seviyeye geldiğini düşünmektedir. Ek olarak, Topluluk madencilik sektörü, Topluluk endüstrisinin bir parçası olarak bütündeki teknolojik gelişmeye katkısı ve Topluluğun madencilik ekipmanları üretiminde dünyadaki pazarını koruyabilmesi için önemlidir. Bunlara karşın topluluk, sektöre yönelik bütçesel bir destek oluşturmak yerine, ayrıcalık yaratmadan sektörün yeniden yapılanmasını sağlayıcı bir politika geliştirmek istemektedir. Bu yazıda, Topluluğun madencilik politikası yönünde aldığı yol ve bundan sonra alınacak kararlara büyük bir olasılıkla baz oluşturacak öneriler özetlenmektedir.

ABSTRACT

The request to establish and apply a clear mining policy in the European Community supported with the financial instruments as the equivalent of SYSMIN which is in force for the ACP Africa, Caraib and Pasif ic countries become intensified especially after the accession of Greece, Spain and Portugal. The Community is aware of the potential mining sector at lessening the degree of dependence imbalances especially in the member Mediterranean states and most importantly, as an integral part of the community industry, the commission believes that the mining sector deserves just as much attention as the other sectors of the improvement and reinforcement of the Community‘s economy. But this does not justifies the idea of establishing a special fund within the frame of a specific sectoral policy. The paper reviews the developments to set up a mining policy in the community since 1975 and outlines the resulted recommendations which will most possibly form the base for a Community mining policy.

Madencilik Projelerinde Mikro-Bilgisayar Destekli Risk Analizi - Risk Analysis İn Mining Project Using Microcomputer
DOI 19-30 Erkin Nasuf, Evren Selçuk Orun

 ÖZET

Madencilik projeleri, eskiden beri riskli yatırımlar olarak bilinirler. Madencilik projelerinin risk analizi, sistemin karmaşıklığından ve eldeki verilerin belirsizliğinden dolayı oldukça zordur. Bu projeler için karar vermede bilgisayar benzetim yöntemlerinden yararlanılır. Bilgisayar benzetim yöntemi, bir projede işletme koşullarındaki değişikliklerin projeye etkisini saptamada ya da projede ilgilenilen parametrelerin elde edilecek olası sonuçlarının frekans dağılımının elde edilmesinde kullanılır.

Bu yazıda, madencilik projelerinde risk analizi ile Monte Karlo Benzetim Yöntemi bir örnekle tanıtılarak elde edilen ve elde edilebilecek sonuçlar tartışılmıştır.

ABSTRACT

Mining projects have long been recognized as risky investments. Risk analysis of mining projects is diffucult because of their complexity and because of the high degree of uncertainty that is often associated with the available information. Decision making for this type of projects can be faciliated by application of computer simulation. Computer simulation is used to determine the effects of changes in various operating conditions or to generate frequency distributions of possible outcomes of variables of interests in the project.

In this article a brief introduction to risk analysis in mining project and Monte Carlo simulation method together with a small example are given and the results obtained and expected are discussed.

Saplamaların Kiriş Oluşturma Etkisi - The Beam Building Effect Of Rockbolts
DOI 31-37 Ömer Aydan

 ÖZET

Bu çalışmada, saplamaların kiriş oluşturma etkisi ile ilgili olarak kuramsal temeller verilmekte ve saplamaların boyutlandinlmasi üzerine bazı çözümler sunulmaktadır. Ayrıca, geliştirilen kaya elemanı kullanılarak yapılan analizlerle bu etki incelenmekte, kuramsal ve sayısal çözümleme sonuçları deneysel bulguların ışığı altında birbiriyle karşılaştırılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the fundamentals of the beam building effect of rockbolts from the theoretical stand point are outlined, and some closed form solutions for the dimensioning of rockbolts are presented. The same problem is also investigated by using a newly developed rockbolt element and some comparisons between the theoretical and numerical modelling are made and discussed in the lights of the experimental data.

Yığın Liçi Uygulamaları ve Ekonomik Açıdan Önemi - Heap Leaching And Its Economic Importance
DOI 39-43 İsmail Girgin, Halil İbrahim Kırşan

 ÖZET

Alışılagelmiş yöntemlerle değerlendirilemeyen düşük tenörlü cevher ve artıklar yığın liçi uygulamaları ile ekonomik olarak değerlendirilebilmektedir. Bu uygulamaları, özellikle ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması çekici kılmaktadır. Bu derlemenin amacı; yığın liçi uygulamaları, bu uygulamaklarda önemli olan etkenler ile bazı alışılagelmiş seçenekli yöntemlerin ekonomik açıdan karşılaştırılması konularında‘bilgi vermektir.

ABSTRACT

Heap leaching has the potential of being used economically for the mining of low grade ores and residues which currently are uneconomical to mine by conventional methods. These methods are especially attractive in that they reduce capital expenditures tremendously. The purpose of this article is to give information about heap leaching methods, discuss the factors which effect the design of these operations and present an economic evaluation with respect to the alternative classical methods.