Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 29 - No 4 (December 1990)
Oal Tahlisiye Merkezi ve Eğitim Çalışmaları - The Rescue Center And Training Activities İn Middle Anatolian Lignites Establishment
DOI 6-9 Galip Kalaycıoğlu

ÖZET

Bu yazıda, OAL Tahlisiye Merkezi ve kullanılan cihazlar tanıtılıp eğitjm çalışmaları, ekiplerin oluşturulması ve yetiştirilmesi konularında bilgiler verilmiştir.

ABSTRACT

In this study, OAL rescue center and the apparatus used have been described and informations concerning the formation and training of teams have been given.

Kazılabilirlik Tayininde Aşınma ve Aşınma İndeksleri - Abrasivity And Abrasivity İndices For Determination Of Excavability
DOI 11-16 Halil Arı

 ÖZET

Bu yazıda, kazılabilirliği ve keski aşınmasını etkileyen kayaç özellikleri ile aşınma indeksleri ve bu indeksleri belirlemede kullanılan yöntemler tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this, article, the rock properties effecting cuttability and abrasion of cutting bit, are discussed. Techniques used to determine the abrasivity indices are also explained.

Açık İşletmelerde Alüminyum Granül Kullanımının Atım Pratiğindeki Rolü - The Importance Of Aluminyum Granüls İn Bench Blasting Practice
DOI 17-22 Taner Sümer, Mats Johansson, Stig Olofsun

 ÖZET

Bu yazıda alüminyum granülün parçalanmaya etkisi, optimum kullanım oranı, maliyet analizi, fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılmıştır. Arazi deneylerinde (Bekhme ocakları, İsveç ) elde edilen sonuçlar, pratikte yararlanılacak şekilde sunulmaktadır.

Optimum kullanım oranının %5 olduğu bulunmuştur. Söz konusu etkinin sağlanabilmesi için gerekli özellikler, bunların parçalanmaya etkileri, basitleştirilmiş bir maliyet analizi yöntemi ve yazarların pratik deneyleri özetlenmiştir.

ABSTRACT

In this paper, the effect of aluminium granuls on rock fragmentation, their optimum level of use, cost analysis, physical and chemical properties, were examined. The results obtained from experimentation in the field (Bekhme mine, Sweden) are presented in a form that can be used for practical purposes.

It was found that optimum level was 5%. The properties required to obtain the desired effect, their effect on fragmentation, simplified method of cost analysis and the practical experience of the authors were summarized.

Kömürün Petrografik Özelliklerinden Yararlanılarak Koklaşma Özelliklerinin Tayini - Prediction Of Coke Quality From The Petrographic Of Coals
DOI 23-30 Cahit Hiçyılmaz

ÖZET

Koklaşabilir kömürlerin petrografik analizleri yardımlarıyla kok kalitesinin önceden belirlenmesinin mümkün olduğu bilinmektedir. Bu amaçla birçok araştırma yapılmıştır. Kömürün koklaşma potansiyelinin belirlenmesinde rank önemli bir rol oynamaktadır. Aktif maserallerin (özellikle vitrinit ve ekzinit) kömür ya da kömür karışımlarında optimum miktarları vardır ve bunun üzerinde olduğu durumda kok sert bir yapıya sahip olmaz. Inört miktarının kok sağlamlığına pozitif bir etkisi olduğu bilinmektedir. Kok kalitesinin önceden belirlenmesi için Bileşim Denge İndeksi (CBI) ve Dayanıklılık İndeksi (SI) geliştirilmiştir. Grafiklerden elde edilen değerlerin gerçek değerlerden çok farklı olmadığı görülmektedir.

ABSTRACT

It is known that the quality of coke can be predicted from the pétrographie properties of coals. For this purpose, several research works have been done. Rank is an important property for determining the coking potential of coal. Reactive macérais (mainly vitrinite and exinite) of coal or a coal blend should be at a optimum level above which coke strength decreases. Inert content has a positive effect on the coke strength. Composition Balance Index (CBI) and Strength Index (SI) are being used for predicting quality of coke. There exists reasonable fitness between the values obtained from charts and the actual values.