Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 3 - No 10 (February 1963)
Erzurum - Balkaya Linyit Yatağı Jeolojisi
DOI 639-648 Dr. E. İlhan

 Resume: Sur la geologîe de la mine de Itgnite de Balkaya (Prov. d‘Erzurum/ Anatolie Nord-Est)^ La mine de Balkaya se trouve dans la partie 6!argie nordest du fosse d‘Oltu. Ce fosse d‘effondrement forme au cours des mouvements Ğpirog6nİques ayant succede â la phase de par des cönes de dejections des nappes alluvîales et de glissements de terre. Le fait que 1° quelques uns de ces compartments plissement alpine est rempli T°) de marnes bîgarreas â İntercalatîons de gypse et de sel gemme; ainsi que de conglomerats et gres verdâtres â glauconie; 2° de marnes grîsverdâtres renfermant des lîgnîtes et des fossiles d‘eau douce. La serie înferieure correspond â la "formation gypsifere" essentİeHement oügocene, tandis que la partie supeVîeur© appartient au Miocene lacustre (debutant, peut-Stre par l‘Oligocene superîeur).

Balkaya Linyit Yatağı ve Kuzeydoğu Anadolu Yakıt Problemi
DOI 649-666 Ö. H. Barutoğlu

  Kömürle, Önceleri Pancorotlu Dursun Ağa namında yerli aşiret beylerinden bijri ilgilenerek iptidaî araştırmalar yaptırmış, sonraları bu adamın müracaatı üzerine Rus Hükümeti bölge memurlarından Anton Augustin oğlu Dojktor Gadoımiski işle ilgilenmiş. Bunlar aralarında yaptıkları anlaş­ ma ile imtiyazı Doktor Gadomiski namına almışlardır.

Aşağı Sakarya Vadisi Planlanması
DOI 667-676 Muhittin Kulin

 Türkiye‘nin her cihetçe en büyük şehri olan İstanbul tabiî güvelikleri, iklimin letafeti, Avrupa ile Asya Kıtaları arasında br geçit noktasındaki müstesna mevkii, deniz, kara ve havayolları ile bütün dünya ile irtibatları doalyısı ile yurdumuzun en cazip turistik bir mevkiini teşkil etmektedir,

Dünya ve Türkiye Petrol Durumu
DOI 677-689 K. B. Berki

 Dünya petrol sanayii, takriben son 10 sene gibi çok kısa bir zamanda muazzam bir şekilde inkişaf etmiş ve halen de inkişafta devam etmektedir. Bu gelişme, 2 nci Dünya Harbinden sonra petrole olan ihtiyacın çok süratle ve yıllık vasati % 7-8 nisbetinde artmasından ileri gelmiştir.

Türkiye Mermerciliği, Mermer Yataklarının Durumu ve Ehemmiyeti
DOI 690-708 M. Arıkan

 ÖZET . CENTO‘nun Madencilik Seksiyonu ile TÜRKİYE‘nin bir üye devlet sıfatiyîe ilgisi oldukça ehemmiyetli olup 1960 yılında Ankara‘da yapılan Krom Sempozyumunu ve 1961 yılında Zonguldak‘ta yapılan Kömür Sempozyumu bunun açık bir delilidir. 1961 yılı sonlarında PAKİSTAN‘da LAHOR‘da sanayi ham maddelerinden mahdut Mermer mevzuunda yapılacak sempozyumda, TÜRKİYE‘nin imkânları ile TÜRKİYE‘de Mermerciliğin inkişafı için alınması gereken tedbirlerin kısaca tahlilin,-l yapmak üzere hazırlanmış olan bu etüdümüzün, mermer ve mermercilik hakkında TÜRKİYE‘de eksikliği hissedilir bir boşlu­ ğu doldurmak üzere atılmış ilk harç olacağını söyleyebiliriz. TÜRKİYE‘de mevcut Mermer Yatakları ile halihazır mermer endüstrisi hakkında ve bu endüstrinin inkişafını teşvik eder mahiyette yazılmış yazı ve eserler maalesef azdır. Bundan böyle bu yolda yeni eserlere kavuşacağımızı kuvvetle tahmin ve temenni etmekteyiz. Etüdümüzde, Dünya Mermer Piyasası, endüstrisi ve TÜRKİYE‘nin bu piyasaya iştirak edebilme imkân ve şartlarına da yer verilmeğe çalışılmış bulunmaktadır.

Dünya Enerji Kaynakları
DOI 709-714 K. Lokman

 Dünyadaki memleketlerin mühim bir kısım^ Enerji ihtiyaçlarını kömür, petrol, tabi gaz ve su kuvvetinden mutad usul ve vasıtalarla karşılayarak, muhtelif şekillerde faydalanmaktadırlar.

1961 Yılı Dünya Kömür İstihsali
DOI 715-716 Dr. H. Piens

 Dünya kömür istihsalini, -bütün kömür cinsleri ayni ton üzerinden hesap edilmek suretiyle-, 1960 yılındaki 2627,5 milyon tonluk istihsale mukabil, elde mevcut muvakkat neticelere göre, cem‘an 2648,3 milyon ton olarak tahmin etmek mümkündür. Bir evvelki sene ile mukayese edilirse, 1961 yı­ lında 20,8 milyon tonluk veya % 0,7 nisbetinde bir fazla istihsal elde edilmiş olduğu neticesine varılır. Halbuki artış nisbetleri 1960 da j % 4,5, 1959 da ı% 3,3 ve 1958 de de % 4,4 e baliğ olmuştur. Burada yapılan hesaplardaki emniyetsizlik, 1959 yılma kadar kö­ mür istihsalindeki fevkalâde yüksek artış nisbetleri ile dünya isithsali neticelerine şiddetle tesir etmiş bulunan Çin Halk Cumhuriyetinin istihsal ra^‘tnlarmdan neş‘et etmektedir. Çin Halk amhuriyeti iktisadiyatında şiddetli bir tehiri yaratan son iki sene için resmî ve fiilî hiç bir istihsal rakamı elde mevcut olmadığından kesin olmayan gayri muayyen ve ekseriya birbirini nakz eden matbuat haberleri ile iktifa edilmiştir. Bununla beraber Çin nazarı itibare alınmasa dahi, 1961 yılı dünya kömür istihsalinin artış nisbetlerinin geçmiş senelere nazaran, bariz bir şekilde yavaşlamış olduğu görülür.