Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 3 - No 11 (May 1963)
1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeolojik Hartası
DOI 723-727 Dr. E. İlhan

 Tchilıatchaff tarafından 100 yıl kadar önce yayınlanmış ve ondan sonra Milletlerarası Avrupa Jeolojik haritasının Türkiye bö­ lümü için de kullanılmış olan Jeolojik Haritadan sonra 1941 - 194$ yıllan arasında 1:800JOOO ölçekli 8 paftalik Türkiye Jeolojik haritası M. T. A- Enstitüsünce çıkarılmıştı. M. T. A. bugün bu haritanın üzerine 21 pafta hk 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeolojik haritasını hazırlamış ve ilk dokuz paftasını sa lışa çıkarmıştır. Bu paftalar Doğu Anadoluyu (Cizre, Diyarbakır, Van, Erzurum, Kars, Trabzon paftalarını) tamamen ve Orta Anadolunun (Sinop, Kayseri ve Sivas) bölümlerini içine almaktadır.

İşçi Sağlığı
DOI 728-730 Dr. E. Lostar

 Bu yazımda Pnömokonyoz mevzuunu bir sonraki nüshaya bırakarak, Dünya Sağlık Teşkilâtının Avrupa, Cenubî Amerika, Afrika ve Asya devletlerinden işçi sağlığında çalışan personeli bir araya toplaması ve bir gezici seminer tertiplenmesinden bahsedeceğim.

Divriği - Demir
DOI 731-742 Ö. H. Barutoğlu

  ÖZET : İncelemeler C plaseri ve yakın civarındaki bölgede hematit - mağmatitli yatakların gerek teşekkül gerekse devamlılıkları ile genel varlık durumlarının meydana çıkarılması amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda birbirinden töimamen ayrı Allüvial teras, Allüviöl plaser, sertleşmiş konglomera içinde 2-4 m. kalınlığında cevher banları, sert konglomeralarda cevher banları ve cevherli breş olmak üzere 5 ayrı bölüm bulunduğu ortaya çıkarılmış; baştan ikinci ile üçüncüden gayrisinin işletmeye elvermediği anlaşılmıştır.

Bor Alışımlı Çelikler ve Yüksek Zorlamalara Karşı Kullanılan Bor Alaşımlı Yeni Sementasyon Çelikleri
DOI 743-748 A. Nejat Turkan

 Özel alaşımlı çeliklerin dökümlerinde çok eskidenberi çeşitli dezokside vasıtaları kullanıldığı malumdur. Bu dezoksidan vası- talarmdaki elemanların çelik alaşımlarının dokularına dolayısiyle kimyasal ve fiziksel özellikleri üzerine yaptığı etkiler ise daha geç anlaşılmıştır. Bor elemam da bunların arasındadır.

Avrupa`da Yapılan Petrol Aramalarında Yeni Gelişmeler
DOI 749-754 Dr. E. İlhan

 Sınırlan içinde çok az sedimanter kayaçlar bulunan isveç ve Norveç hariç, hemen hemen bütün Avrupa memleketlerinde petrol vs tabiî gaz aramaları devam etmekte ve devamlı olarak yeni keşifler yapılmaktadır, irlanda gibi, şimdiye kadar petrolü aramamış veya isviçre ve ingiltere gibi bu aramalara önem vermemiş olan memleketler bile şimdi bu çalışmalara iştirak etmektedirler. Eskidenberi petrol veya tabiî gaz istihsal eden memleketlerde daha derin sondajlar yapılıp, daha derin, yani jeolojik bakımdan daha eski olan formasyonlarda idrokarbürler aranmaktadır. Bu çalışmaların sayesinde, yalnız bilimsel bakımdan değil, ekonomik yönden de çok enteresan olan gelişmeler kaydedilmiştir. Resim 1 ve 2, bu sahada 1945 tenberi yapılmış olan hamleler hakkında bir fikir verir.

Civa İstihsali Teknolojisi
DOI 755-761 Dr. E. Zeki Aka

 Civa madeni İspanyada, îtalyada, Yugoslavyada, Macaristanda, Kalifomiada, Meksika da, Türkistanda ve Türkiyede vardır. Türkiyede Karaburunda, Konyada, Kastomonuda ve Halıköyde vardır.

Amonyum Nitrat - Fuel Oil Karışımının Yeraltında Patlayıcı Madde Olarak Kullanılması
DOI 762-774 N. Demir

 ÖZET: . Amonyum nitrat Fuel oil karışımı son senelerde, açık İşletmelerde olduğu gibi yeraltı madenciliğinde de patlayıcı madde olarak geniş tatbik sahası bulmaya başlamıştır. Kolayca hazırlanabilmesi, çok ucuza malolması, her çap, derinlik ve yatımdaki burgu deliklerine doldurulabiİmesi v© ateşlemeden sonra açığa çıkan gazların kolaylıkla bertaraf edilebilmesi sayeside yakın gelecekte madencilik sahasında dinamit ve diğer patlayıcı maddelere nazaran mukayese kabul etmekle bir üstünlüğe ulaşacağı söylenebilir. Başta A. B. D. olmak üzere hür dünyanın diğer pek çok memleketlerinde yapılan laboratuvar ve saha tecrübeleri, her gün, bu karışımın madencilikte her türlü, infilâk maksatları İçin ve her türlü şartlar altında en tesirli bir şekilde kullanılmasına hizmet edecek yeni bilgiler vermektedir. Çeşitli ülkelerde yeraltı madenciliğinde halen geniş çapta.,ve, .ekonomik olarak kullanılan bu. maddeye karşı yurdumuz yeraltı madenciliğinde de gittikçe daha fazla bir alâ­ ka duyulmaktadır. Diğer memleketlerde yapılan ilmi tecrübe ve tatbikî çalışmaların ışığı altında yurdumuz maden işletmelerinde girişilecek teşebbüslerin kısa zamanda bu maddeden bizimde geniş çepta İstifade etmemizi temin edeceği kanısındayım.

Amerika`da Casing Çimentolama Tatbikatındaki Yenilikler
DOI 775-779 Sondajlar Servisi

 Amerika‘da bir çok petrol bölgelerinde en muvaffakiyetli Casing ameliyesini temin etmek için çeşitli münakaşalar yapılmıştır. Yeni tip çimento tapasının inkişafı, ve iki tapalı operasyon ve bunun ehemmiyeti tafsilatlı olarak incelenmiştir.

Avrupa`da Uranyum Tenörlü Kömürler
DOI 780-792 Dr. H. Z. Schwandorf

ÖZET

Son on yıl sırasında uranyumun taş kömürlerinde ve linyitlerde mevcudiyeti İsveçte, Fransada, İngilterede ve Saksonyada (Freitalda) tesbrit edilmiştir. Yazar tarafından 1954 - 1960 arasında Bayverada yapılan tetkikat sırasında ilk defa olmak üzere Batı Almanyada linyitlerde uranyum tenörü tesbit edilmiştir. YVackersdorf linyit ve killerindeki rezerv bu yazıda açıklanmıştır. Radyoaktif ölçme neticeleri, Yugoslavya ve Aîpen parlak kömürlerinde tesbit edilen uranyum oranına benzer şekilde, yukarı Bavyera kömürlerîndeki uranyum tenorunu teyit etmiştir. Almanyada, Yugoslavyada, Avusturyada ve İsviçrede kö­mürlerden uranyumun reküperasyonu tecrübe edilmiştir fakat teknik tatbikata konulmamıştır. İsviçrede alınan neticelere gö­re uranyumun küllerden tâli istihsal olarak elde edilmesi gittikçe daha cazip bir durum arz etmektedir. 


Amerika Birleşik Devletleri`ndeki Bir Madencilik Tetkik Seyahatinden İntibalar
DOI 793-799 Dr. Erich Müller

 ÖZET: ilkönce maden yatakları, fiat ve yevmiyelerdeki gelişmeler ve enerji istihsâlinde taş kömürünün rolü açıklanmaktadır. Yeraltı işletmeciliğine ait olan gözlemler istihbarat galerilerini, işletme metodlarını, nakliyatı ve bilhassa randımanın artırılması için alınan tedbirıleri, makineleşmenin gelişmesini kapsamaktadır. Bir bölüm Auger Mining işletme sistemine ayrılmıştır. - Amerikan madenciliğinin son 10 sene içinde eriştiği istihsâl artışı, birinci derecede makineleştirme, ikinci derecede jeolojik şartların sağladığı imkânlar sayesinde, bütün iş noktalarını kapsayan rasyonel bir çalışmanın eseri olmuştur.

Yeteri Kadar Kavrayamadığımız Önemli Bir Derdimiz
DOI 800-802 Mekarim Dereköy

ÖZET 

Dergimizin Kasım 1962 tarihli 9 uncu sayısında sayın Ö. H. BARUTOĞLU‘nun bir Dertleşme ve bir Teklif başlıklı editoriyalini okudum. Sayın BARUTOGLU bu yazısında derginin çıkabilmesinde karşılaştıkları alakasızlıktan, maddî zorluktan yana yakıla, acı acı şikâyet etmekte ve Dergiye bir satış fiatı konulması fikrini sanki olmayacak ve olağanüstü bir tepki ile karşılaşacakmışcası- ne çekinerek okuyuculara duyurmaktadır.İçimin sızladığım hissettim, gözlerim yaşardı.. Yarabbi camiamız içine acıklı bir dert -yanıştır bu. Yalnız odamız ve üyeleri için değil Türkiyede madenle uzaktan yakından ilgili devlet ve özel sektördeki bütün teşekküllerin önemle üzerinde durmaları gereken bîr derdin hazm, yürek yakıcı şikâyetidir.