Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 3 - No 12-13 (April 1964)
Batı Almanya Linyitlerine Genel Bir Bakış
DOI 813-815 M. İzzet Özerdem

 En son yapılan tetkiklere nazaran Batı ve Doğu Almanya linyit yataklarının rezervi 105 milyar ton tahmin edilmektedir. Bunun 65 mily a r tonu Batı Almanya, 40 milyar tonu Doğu Almanya ve Polonya idaresi altındaki bölgede bulunan linyit yataklarına ait olup, bunla r muhtelif dama r kalınlıklarına sahiptir. Meselâ; Ostelbien mıntıkasında iki dama r mevcuttur. Bunlardan üst dama r aşağı yukarı istihsâl edilmişi olmakla beraber alt dama r halâ mevcut olup, 9-12 rn. kalınlığındadır. Bun a mukabil Do­ ğu Almanyada 100 m. kalınlığındaki damarlara sahip linyit yataklarına tesadüf edilmektedir. (Merseburg/Geiseltal). Batı Almanyada Rheinland linyit mıntıkasında ise 60 m. ve hat ­ ta 100 m. kalınlığında linyit damarları mevcuttur.

Nadir Topraklar Metalleri ve Bileşikleri
DOI 816-821 Çeviren : İsmail Alp

 Lantalitler de denilen Nadir Toprakla r herkesçe eskiden beri yalnız çakma k taşlarını meydana getiren ferroseryum alaşımları olarak bilinmektedir. Halbuki diğer kullanma yerleri son zamanlard a geliştirildi. Özel laboratubarlarm ilgisini fevkalâde değişen nülear özellikleri dolayısiylo çekmeğe başladı. Neticede nadir toprakla r hakkındak i neşriyat arttı ve sanayide işlenme usulleri geliştirildi. Aşağıda kısaca tarihçeleriyle bu usuller ve kullanma yerleri izah edilmeğe çalışılmıştır.

Kömür Depolanması
DOI 822-828 Dr. Halit Erkan

 Kömür, diğer gaz ,-« sıvı yakıtlar yanında depolanması daha kolay ve büyük miktarlarda yapılabilen bir maddedir. Fakat kömü­ rün de depolanması, bilerek yapılmalı ve bu esnada icap eden şartlar yerine getirilmelidir. Kömür stabil olmayan bîr maddedir. Yani havada tahavvüle uğrar ve bilhassa havanın oksijeni ile reaksiyona girer, yani oksitlenir. Bu oksidasyon. kömürün özelliklerinde değişiklikler, meydana getirdiği gibi, ileri giderek tehlikeli olabilir ve yangınlara sebep olabilr- Bu yazıda sırası ile, oksitlenme olayı izah edilmekte, kömür depolanmasında dikkat edilecek hususlar ve alınacak‘ tedbirler maddeler halinde belirtilmekte ve vukuu muhtemel yangınlarda yapılacak mücadele şekillerine de işaret edilmektedir.

Batı Almanyada Goslar Şehrinde Unterharzer Berg - Und Hüttenwerke G. M. B. H. Ya Bağlı Rammelsberg Madeni
DOI 829-853 Çeviren : İsmet Benhayat

 Unterharzer Berg-und Hüttenwerke G- m. b. H. Müessesesi tarafından işletilmekte olan Rammelsberg‘deki kurşun, çinko madeni Harz dağlarının kuzey batısında bulunan Goslar şehrinin 2 km. kadar güneyinde Rammelsberg adı verilen dağın eteğinde bulunmaktadır Aynı Müesseseye bağlı ayrıca kurşun, çinko ve çinkooksit izabehaneleride Goslar civarında kurulmuştur. Unterharzer Berg-und Hüttenwerke G-m,b.H- Badgrund‘daki kurşun çinko madeni ve Clausthal‘daki kurşun izabehanesi ile fcıirlikte Preussischen werks und HüttenAG Müessesesine bağlıdır

Tnömükonyoz
DOI 854-855 Dr. Erdoğan Lostar

 Geçen yazımızda pnömokonyozun klinik belirtilerini incelemiştik. Bu yazıda pnömokonyozun teşhis vasıtası olan röntgen bulgularından bahsedeceğim.

Ruhr Havzasında Friedrich Der Grosso Ocağı Hakkında Kısa Malümat ve Bu Ocakta Elde Edilen Randımanların Ruhr Havzası Vasatisi ile Mukayesesi
DOI 856-868 Mahmut Şükrü Gök

 îlseder Hütt e müessesesine bağlı Friedrish der Grosse ocağı 9 km2 sathındaki kendi imtiyaz sahası ile zayıf kömür damarlarını ihtiva eden 9,5 km2 lik bir sathı olan kiraladığı saha ile birlikte cem‘an 18,5 km2 lik bir sahaya yıyılmıştır. Halen katı 850 m. derinliğe erişmiş olup prodüktif karbonun. 1250 m. derinliğe kada r indiği tesbit edilmiştir.