Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 3 - No 9 (November 1962)
Ankara - Koçhisar Linyit Yatağı
DOI 572-577 Dr. E. İlhan

 Koçhisar linyit sahası hakkında 1936 danberi bir çok raporlar tanzim edilmiştir. Fakat bu raporlarda kömür sahasının de­ ğeri, damarların sayısı ve mümkün olan rezervler hakkında sarih bilgi yoktur. Meselâ birkaç yıl önce hazırlanmış olan bir raporda 9 damardan bahsedilmiş, fakat bir az sonra ayni müessese tarafından yaptırılmış olan başka bir raporda, Koçhisar‘dâ devamlı bir damarın bulunmadığı ve ancak bir kaç linyit‘ardeseleri mevcut olduğu söylenmektedir.

Guleman Krom Yatakları
DOI 578-585 Y. Zengin

 Esas mevzua geçmeden önce önemli bir hususa temas edeceğim. Çağdaş toplum ve uluslar arasındaki münasebetleri ticaret ve ekonomi düzenliyor. Ekonomik zaruretler siyasî sınır ve sun‘i gümrük maniaları tanımıyor. Gulemandaki kazma sesi New York veya Londra Maden borsalarının bir aksisedasıdır, zira ulusal endüstriler için kendi sınırları içinde mevcut mineral maddelerin yetersizliği bir gerçektir. Bu gerçek Uluslararasında bazen kaderbirliğine varan sıkı bir işbirliğinin kuruluşuna bile sebep teşkil ediyor. Bu bakımdan maden cevherlerimize ve özellikle kromlarımıza lâyık olduğu değeri kazandırmamız gerekiyor. Bu husus müstahsiller üstü bir mineral politikanın takibiyle mümkündür. Bunun biri iç diğeri dış olmak üzere iki veçhesi vardır, ve devlete ait bir mevzudur. Başkaları da bunu böyle görüyorlar. Mineral attaşeler ler bunun içindir.

Dünya Kömür Madenciliği
DOI 586-609 M. Ş. Gök

 Yukarıdaki yazıda Dünya Kömür Madenciliği adı altında yalnız maden kömürü madenciliği incelenmiş olup Linyit kömürü madenciliği üzeriride durulmamıştır. İlk­ önce dünya üzerinde kömür yataklarının dağılışı ve dünya devletlerinin kömür rezervleri hakkında malûmat verildikten sonra kömür istihsal eden devletler ayrı ayrı ele alınarak bu memleketlerin kömür istihsalleri kömür yatakları­ nın dağılışı işçi randımanları çalışan işçi sayısı v.s. gibi konular üzerinde malûmat verilmişti^‘. (Buralarda. verilen rakkamlar satılabilir . istihsal üzerinedir) Ele alınan devletle sıra ile Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya,, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Sovyet Rusya ve Japonya devletleridir.

Personel Sahasında Araştırma Standartlar ile İş Tarifleri ve Spesifikasyonlar - Job Description and Specification with Personnel Survey Standard
DOI 610-616 M. E. Yazıcı

 Atom, sun‘i peykler ve füzeler çağım çoktan idrak etmiş* bulunan dünyamızda bugünkü gerçek yarışın, ilim ve teknik ihtisas sahalarında ve teknolojik tekamüllerle geliştirilen iktisadî sahalarda temerküz ettiği malum bir vakıadır. Binaenaleyh bu ilim ve teknik ihtisas asrında yapılan her işten beklenen neticenin elde edilebilmesi, işlerin belirli muteber ölçü kıstasları ve standardlanna göre ehil insan gücü tarafından yapılmasına ve her sahada olduğu gibi personel sahasında da araştırma ve standardlar mevzuuna gerekli değerin verilmesine bağlıdır. Her şeyin mebdei ve yaratıcısı ehil insan gücü olduğuna göre, buna mutlak zaruret vardır sanırım..

1962 Dünya ve Türkiye Kömür Durumu
DOI 617-621 K. B. Berki

 1959, 1960, 1961 yıllan kiit‘alar ve mem- yi,t istihsal mMttarlan milyon ton olarak leketler itibariyle, dünya taşkömürü ve 1in- aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Türkiyede Yakıt Problemi ve Çareleri
DOI 622-625 K. Erdem

 ÖZET: Memleketimizde yakılan ve normal olarak yakılması icap eden katı yakıt miktarları üzerinde durulmakta; odun, tezek, çalı ve çıra gibi yakılan maddelerin yerine konabilecek maden kömürü rezervleri, istihsalini artırma imkânları ve şartlan ile bunların tevzii ve halkın kömür kullanmasını teminen alınması gereken tedbirler İzah edilmektedir.

Yer Yüzünde Kömürün Gelişmesi
DOI 626-634 H. Perry

  dünya kömür istihsali, 1956 yılından 1960 yılma kadar senede ortalama 100 milyon tonluk bir çoğalma kayt etmiştir. Dört sene zarfında 376 milyon tonluk bir artışın müşahede edilmesi, diğer yakıtlar ile vuku bulan rekabet yüzünden A.B.D. lerde, kö­ mür istihracında bir azalmanın ve Sovyet Rusyada da bir nivelmamn meydana gelmesine rağmen, mümkün olmuştur. Bu son iki memleket, 1960 yılı sırasında yer yüzü kömür istihsalinin %34 tutarını karşılamış­ lardır.