Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 30 - No 3 (September 1991)
Anş Dik Damar Mekanizasyon Sisteminin Tanıtımı ve Zonguldak Havzasında Uygulanabilirliği - The Introduction Of
DOI 5-12 Nuri Ali Akçın

 ÖZET

Bu yazıda, önce, dik damarlarda başarıyla uygulanabilen ANŞ mekan ize kazı sistemi tanıtılmış; sonra, bu sistemin uygulama koşulları ile çalışma şekli verilmiş ve son olarak da sistemin Zonguldak Havzası‘ndaki olası uygulamasının sonuçları tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this article, firstly, ANSCH mechanized extraction system which can be succesfully applied to the steep seams is introduced. Secondly, the conditions of application and operation of this system are given.

Finally, the possible outcomes of its application in Zonguldak Basin are discussed.

Afşin - Elbistan Projesi ve Tki Kurumu Aeli Müessesesinde Madencilik Çalışmaları - Afşin - Elbistan Mining Project And Mining Activities At Aeli Establishment Of Tki
DOI 13-29 Mustafa Yörükoğlu

 ÖZET

Afşin-Elbistan kömür havzası çeşitli sektörlerden oluşmakta ancak şu anda sadece Kışlaköy sektöründe açık ocak çalışmaları yapılmaktadır. Bu sektörün işletilebilir rezervi 578 milyon ton, projenin yıllık üretim kapasitesi 20 milyon ton, besleyeceği santralın üreteceği güç 1360 MW‘dir.

Bu yazıda sektörün jeolojisi ve hidrojeolojisi, projeye göre planlama kriterleri ve kömür üretim miktarı belirtilmekte, kullanılan makina ve ekipman tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

Although there are several sectors in Afşin-Elbistan coal basin, today the mining activities are carried out only in Kışlaköy sector. The minable reserve of the sector is 578 million tons, the annual production capacity of the project is 20 million tons and the capacity of the power station fed by this project is 1360 MW.

In this paper, geology and hydrogeology of the sector, planning factors of the project and the amount of annual coal production are stated and the machinery and equipment used is briefly described.

İmalat Tasmanlarının Açık Ocak Şev Duraylılığına Etkisi (Bir Durum İncelemesi) - Effect Of Mining Subsidence On Slope Stability (A Case Study)
DOI 31-37 Mehmet Doktan, Mehmet Kılıç, Yılmaz Kuru

 ÖZET

Bu yazıda, ELİ Müessesesi Eynez sahasında kısmi üretim ile imalatı yapılmış yeraltı ocaklarının taşınanlarından etkilenmiş alanlarda oluşturulan açık ocakların şevlerindeki duraysızlık bir durum çalışması olarak incelenmektedir. Şevlerdeki hareketler zamana bağlı olarak izlenmiş ve bir yenilme mekanizması önerilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, the slope instability of open cast mines located in the areas affected by subsidence of previous underground workings with partial production in Eynez field, ELI Establishment is investigated as a case study. The movements at slopes have been recorded with respect to time and a failure mechanism has been put forward.

Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar - High Intensity Permanent Magnetic Seperators: Their Features And Applications
DOI 39-46 Zafir Ekmekçi

 ÖZET

Bu yazıda, rulo tipi kuru yüksek alan şiddetli sürekli mıknatıslı manyetik ayırıcıların (RE manyetik ayırıcı) çalışma parametreleri, avantajları ve uygulama alanları hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, an explanatory information about operating parameters, advantages and applications of roll type high- intensity permanent magnetic separators (RE magnetic separators) were given.