Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 30 - No 4 (December 1991)
Madencilikte Patlatılacak Ortama Uygun Patlayıcı Madde Seçimi - Optimum Selection Of Explosives İn Mining
DOI 5-11 Serdar Tosun

 ÖZET

Madencilikte yaygın olarak kullanılan patlatmada, en az toplam maliyetin (harcanan toplam para/elde edilen toplam kaya hacmi) elde edilebilmesi patlatılacak kayanın özelliğine uygun patlayıcı madde seçimi ve bu ikiliye (kaya-patlayıcı madde) uygun patlatma dizaynının yapılması ile olanaklıdır.

En az toplam maliyet-optimum sonucu ede etmek için ilk aşama, istenen sonucu sağlayabilecek patlayıcı madde özelliklerine sahip patlayıcının seçimidir. Bunun için patlayıcı maddeleri ideal ve ideal olmayanlar olarak iki sınıfa ayırıp her sınıftaki patlayıcının, şok (kırma) ve taşıma enerjilerinin tanımlanması gerekir.

Bu yazının amacı, Türkiye‘de yaygın olarak kullanılan patlayıcıların genel olarak sınıflandırılması ve patlatılacak ortama göre patlayıcı madde seçiminde yardımcı olunabilmesidir.

ABSTRACT

In blasting operation, which is a common method used in mining, obtaining the minimum total cost (total cost/total volume of rock obtained) depends upon, firstly coupling the rock and explosive and choosing the suitable explosive according to rock properties, and secondly coupling the blast pattern to rock-explosive system.

In order to obtain the minimum total cost-optimum results first step is the selection of explosive having suitable properties to achie ve the goals. In choosing an explosive, first, explosives should be classified into two groups (ideal and nonideal) and related properties, like shock and heave energies, must be identified.

The aim of this paper is a general classification of most common explosives in Turkish market and showing some guidelines for selection of suitable explosive for blasting, depending upon rock properties.

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler - Developments İn Dynamic Programming Techinique
DOI 13-19 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Bu yazıda, optimum nihai açık işletme sınırını bulmak için kullanılan dinamik programlama tekniğiyle yazılmış algoritmalar incelenmiş, Koenigsberg ve Wright tarafından geliştirilen algoritmalar tanıtılmıştır.

ABSTRACT

In this paper, dynamic programming algorithms used to find the optimum ultimate pit limits were discussed and the algorithms developed by Koenigsberg and Wright were explained.

Ttk Yeraltı İşyerlerinde Solunabilir Toz Koşullarının Ayrıntılı Değerlendirilmesi - A Detailed Evaluation Of The Respirable Dust Conditions İn Underground Workings Of Ttk
DOI 21-29 Vedat Didari, Alaaddin Çakır

 ÖZET

Bu yazıda, Türkiye Taşkömürü Kurumu ( TTK) ocaklarında 1980-89 arasındaki toz ölçümleri ile ilgili olarak birikmiş olan veriler uygun bir bilgisayar programı kullanılarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra sınıflandırılmış veriler, güvenilir uzun süreli ortalama yoğunlukları elde etmek üzere bir istatiksel teknikle işlenmiştir. Sonuçta, solunabilir toz koşullarının ayrıntılı bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

ABSTRACT

In this paper, the accumulated data of dust measurements in TTK mines between 1980-89 have been classified using a suitable computer program. Then, the classified data have been processed by a statistical technique to obtain reliable long term mean concentrations of each working and group of workers.

Finally, a detailed evaluation of the respirable dust conditions have been made.

Ankara Andezitlerinin Laboratuvarda Belirlenen Devinik Esneklik Özellikleri - Dynamic Elastic Proberties Of Ankara Andesites Determined By Laboratory
DOI 31-37 Metin Özdoğan

 ÖZET

Bu yazıda Ankara andezitlerinin laboratuvar rezonans frekans yöntemi ile saptanan devinik esneklik değişmezleri verilmiş ve deney sonuçları tartışılıp yorumlanmıştır.

ABSTRACT

In this paper dynamic elastic constants of Ankara andésites determined by laboratory resonant frequency technique are given, and test results are interpreted and discussed.