Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 31 - No 1 (March 1992)
Açık Ocak Kömür Madenciliği Sırasında Bozulan İşletme Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Reclamation of Mine Lands Disturbed During Surface Coal Mining Activites
DOI 5-16 Erdal ÜNAL , Dinçer KARA , Berna VATAN

ÖZET

Madencilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümlenmesi ile işletme sahalarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır kapsamlı ve sistematik çalışmalar yapılmasına rağmen, Türkiye‘de bu konuya son yıllara kadar gereken önem verilmemiştir. Bu yazıda, ülkemizde çevre konusundaki mevzuata yer verilmekte, madencilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çevresel etkiler ve önlemleri özetlenmekte, açık ocak kömür madenciliği sırasında bozulan sahaların yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi verilmekte, son olarak da, TKl‘ye bağlı açık işletmelerde yeniden düzenleme ile iyileştirme uygulamaları ve bu konuda halen yürütülmekte olan çalışmalar anlatılmaktadır.

ABSTRACT

Although comprehensive and systematical studies on the solution of environmental problems resulting from mining activities and reclamation of surface - mined lands have been accomplished in developed countries through the years, little attention has been paid to these issues in Turkey until recently. In this article, legal background associated with environmental issues in Turkey is given, the impacts of the mining activities on environment and precautions to be taken are briefly discussed, information associated with reclamation of surface-mined lands is explained, and finally the reclamation efforts currently being carried out in surface mines of Turkish Coal Enterprices are presented.

Türkiye`deki Arama Sondajlarında, Operasyon Parametreleri ve Formasyon Özelliklerine Bağlı Olarak İlerleme Hızlarının İyileştirilmesi Improving the Penetration Rates at Exploration Driling at Turkey
DOI 17-24 Ertan AKÜN , Celal KARPUZ

ÖZET

Bu yazı, elmaslı sondajlarda değişik formasyonlara göre operasyon parametreleri ile oynayarak optimum ilerleme hızlarının bulunmasını anlatmaktadır. Çalışmada, MTA Genel Mü­ dürlüğüne ait Longyear 44 sondaj makinalarinm, Zonguldak Taşkömürü Havzasi‘ndaki sondajları, detay olarak irdelenmekte ve formasyonlarla ilgili laboratuvar çalışmaları değerlendirilmektedir. Tüm formasyonlarda optimum ilerleme hızları saptanmış ve geçmiş ilerleme hızlarının 2- 3 katı elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, operasyon parametre aralıkları tavsiye edilmekte ve ilgili ilerleme hız denklemleri önerilmektedir.

ABSTRACT

This paper describ JS the results of the field and laboratory work to find the optimum rates of penetration at different formations in diamond drilling by the variation of operational factors. An intensive field study was undertaken at Zonguldak hardcoal region on the drilling rigs of the General Directorate of Mineral Research and Exploration. All the formations encountered are studied in detail for optimum penetration rates at least three times the rates attained before. According to the conclusions derived, optimum ranges for the operational factors are suggested together with related penetraiton rate equations.

Kısrakdere Kömür Ocağı Otomasyon Projesi - Kısrakdere Colliery Automation Project
DOI 25-36 Bayram Doğan

ÖZET

Kısrakdere otomasyon projesi genel olarak, üretim ve pazarlama sistemlerinin kontrol ve entegrasyonunu amaçlamaktadır. Yazıda, haberleşme, proses kontrol ile bilgisayar destekli standart sistemlerinin otamasyonu üç ayrı grupta ele alınmış ve detaylı olarak ortaya konulmuştur.

ABSTRACT

The main objective Kısrakdere Automation Project is controlling and integration of the production and marketing systems. In this article, the automation of the communication and process control and of the computer aided standart systems, was studied and detailed under three distinctive headlines.

Sınırlı Kaynaklarla Proje Planlama ve Madenciliğe Uygulanması - Project Planning With Limited Sources And Its Application On Mining
DOI 37-45 Ali Kahriman, Mehmet Canbazoğlu

ÖZET

Kabul edilen bir yatırım projesinin uygulaması, planlaması kadar önemlidir. Kaynakların kısıtlı olduğu bilindiğinden etkin ve akılcı kullanılmaları gerekir. Bu nedenle, büyük emek ve kaynaklar harcanarak tasarlanan ve kabul edilen proje zamanında tamamlanmalıdır.

Sınırlı kaynaklarla proje planlama tekniklerinin araştırılmasına ilişkin olan bu yazıda metotlar genel olarak açıklanmış ve her metod için birer basit örnek verilmiştir.

Bu yazıda mekanize yöntemlerin uygulanamadığı küçük bir kömür işletmesinin ana hazırlık projesi örnek olarak alınmıştır. Örnek proje uygulamasında işgücünün sınırlı olduğu dikkate alınmıştır.

ABSTRACT

Implementation of an accepted investment project is as important as its planning. As the sources are limited eventually the accepted project which is designed with spending great sources and effort should be completed on time, it is necessary to use them efficiently and cleverly.

In this study, project planning methods with limited sources are investigated. The methods are described generally and a simple example is given for each problem. As an example the main development work project of a small coal mine which the mechanized methods can not be applied is investigated in this paper.

It is considered that the man-power is limited during the application of example project.