Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 31 - No 3 (September 1992)
TTK Amasra Taşkömürü İşletmesi 1989 Yılı Toz Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi - The Analysis Of Dust Measurement Results İn 1989 At Ttk Amasra Hardcoal Enterprise
DOI 7-15 Ercüment Yalçın, Remzi Gedikoğlu

 ÖZET

Yeraltı kömür madenciliğinin en önemli zorluklarından birisi toz oluşumunun önlenmesidir. Toz, insanlarda pnömokonyoz hastalığına ve patlamalara neden olmaktadır. Bu nedenle tozla mücadelenin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada Amasra Taşkömürü İşletmesinde yapılan toz ölçüm sonuçları verilmiş ve çalışma yerlerinin tozluluk derecesi araştırılmıştır. Ayrıca değişik toz konsantrasyon larındaçalışan işçilerin sayıları belirlenmeye çalışılmıştır.

ABSTRACT

One of the difficulties in underground coal mining is the prevention of the dust formation. Dust causes illness, pneumoconiosis, and explosions in the mine. For this reason, the importance of the prevention and control of the dust has increased in recent years. In this study,-the result of dust measurements made in 1989 at Amasra Hardcoal Enterprise were given and the dustiness of the working places was determined. Also, It was tried to find out the number of workers working in different dust concentrations.

Kayaların Testerelerle Kesilebilirliğinin Pratik Olarak Belirlenebilmesi İçin İstatistiksel Bir Yaklaşım
DOI 17-25 Bahtiyar UNVER

OZET

Kayaların dairesel kesicili tezgahlarda kesilebilirliği konusu işlenmiş taş ürünlerine olan talebin artması ile önem kazanmıştır. Bu makalede, kayaların kesilebilirliğinin belirlenebilmesi amacıyla yapılan kesme deneyleri sonuçlarının istatistiksel analizi konu edilmektedir. İstatistiksel analiz sonuçlarına bağlı olarak kayaların kesilebilirliğini etkileyen faktörler belirlenmiş ve regresyon denklemleri sayesinde güvenilir bir tahmin yöntemi geliştirilmiştir.

ABSTRACT

The increasing demand for stone products has inevitably increased the importance of stone cutting. This paper deals with the rock cutting trials and statistical analysis of the test results. Important factors affecting rock cuttability were found by means of factor analysis. Predictive equations that can be used for reliable prediction of rock cuttability were developed by means of regression analysis.

Kapalı Devre Flotasyon Deney Sonuçlarının Önceden Tahmininde Kullanılan Eşitliklerin Analitik Çözümleri
DOI 27-32 Mustafa YALÇIN

ÖZET

Son zamanlarda, gelişen teknolojiye uygun olarak, bazı cevher hazırlama yöntemlerinin sonuçları bu amaç için geliştirilen matematiksel modeller ve bilgisayar yardımı ile önceden tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmaların belirgin özellikleri ise daha kolay elde edilebilen verileri kullanarak daha karışık ve yapılması daha güç cevher hazırlama yöntemlerinin sonuçlarının önceden belirlenebilmesidir. Böylecede zamandan, maliyetten, numuneden ve gerekli iş gücünden tasarruf sağlanabilmektedir.

ABSTRACT

Recently, it has become widespread to simulate or predict the results of some mineral processing works by mathematical models supported with computers. In these models, parameters obtained by simple works are used to predict the results of more sophisticated works. Therefore, saving of time, cost, sample and necessary labour is realized. In this work, a simulation method predicting the results of locked cycle test from batch data is peresented in detail.

Sülfür Cevherlerinin Flotasyonu 1 : Sülfür Minerallerinin Özellikleri ve Flotasyona Etkileri Flotation of Sulphide Ores 1 : The Properties of Sulphide Minerals and Their Effects on Flotation
DOI 33-49 Duran KOCABAĞ

ÖZET

Sülfür minerallerinin özyapısal özellikleri ile flotasyonları arasındaki olası ilişkiler tartışıldı. Yarı iletken özellikleri nedeni ile sülfür flotasyonunda elektrokimyasal tepkimelerin rolü değerlendirildi. Gerek cevher yatağında, gerekse cevherin zenginleştirilmesi sırasında oluşabilecek galvanik etkileşimin mekanizması açıklanarak flotasyonu nasıl etkileyebileceği örneklerle irdelendi.

ABSTRACT

The Possible relations between the characteristic properties of sulphide minerals and their flotation have been discussed. The role of electrochemical reactions due to their semi-conducting properties have been evaluated. The mechanism of the Galvanic effects which can occur during the processing of these minerals, as well as within their ore bodies have been explained and how it might affect the flotation has been examined with examples.