Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 31 - No 4 (December 1992)
Açık İşletmelerde Maliyete İlişkin Bazı Delme - Patlama Parametrelerine Genel Bakış - General Aspects Of Some Drilling - Blasting Parameters As To Cost - Effectiveness
DOI 6-11 Serdar Tosun

ÖZET

Açık işletmelerde, delme-patlatma yoluyla yapılan kazılarda en düşük delme, patlatma ve yükleme maliyetinin elde edilebilmesi, optimum delme-patlatma ile mümkündür.

Delme-patlatmanın optimize edilebilmesi için ön koşul, istenilen sonuca ve formasyona uygun delici ekipman, delik çapı ve patlayıcıların seçilmesidir. Madencilikte kullanılan patlayıcıların çoğunluğunun ideal olmayan (nonideal) patlayıcılar olduğu ve performans parametrelerinin, delik çapı ile değiştiği unutulmamalıdır.

Doğru yapılan bir önseçimden sonra, kontrol edilebilir delme-patlatma parametreleri ile ön tasarım yapılmalıdır.

Bu yazının amacı, en düşük toplam maliyeti sağlamak için, önseçimle ilgili, delme, delik çapı, patlayıcı seçimi gibi parametreler ile, bazı kontrol edilebilir delme-patlatma değişkenlerine genel bir bakıştır.

ABSTRACT

In an open pit mining where blasting is employed for excavation, the overall cost -effectiveness of the production operations is compatible with optimization of drilling and blasting.

Selecting the appropriate type of drilling equipment, bit diameter and explosive type with respect to rock characteristics, is a prerequisite for the optimization of drilling and blasting.

It should be noted that the most of the explosives employed in mining engineering is of a nonideal - type and furthermore the performance parameters vary with the borehole diameter.

A blasting operation should then be optimized through some controllable blasting parameters, upon the selection of appropriate drilling equipment and explosive type.

This paper sets out the general aspects of the drilling - blasting and the controllable parameters in terms of minimum overall cost.

Fransa Kömür İşletmeleri Kurumu`nun Yeniden Yapılanma Master Planı - Charbonnages De Master Plan Of Reconstruction
DOI 14-19 Jean Alabert, Çeviren : Emin Pütün

 ÖZET

Bu yazıda ikinci Dünya savaşından sonra kurulan ve Fransa ekonomisinin önemli bir hammadde girdisi olan kömürün işletilmesi ile görevlendirilen bir devlet kuruluşu olan Cdf (Fransız Kömür İşletmeleri Kurumu)‘de uygulanan yeniden yapılanma master planının ana hedefleri ve uygulama biçimleri anlatılmaktadır.

ABSRACT

In this paper a master plan of reconstruction applied in Cdf (French Coal Company) is discussed. Cdf is a state enterprise established after World War II to produce coal which is one basic to French economy.

Seçimli Pb/Zn Flotasyonun`nda Feso4/Nacn Kullanımı - Using Of Feso4/Nacn İn Selective Pb/Zn Flotation
DOI 22-25 J. Pavlica, D. Draskıc, N. Cauc, Çeviren : Hidayet Ceylan

ÖZET

Yugoslavya‘da beş flotasyon tesisi galenin seçimli flotasyonunda çinkoyu bastırmak için ZnS04/NaCN yerine FeS04 ve NaCN bileşimini kullanmaktadır. Yazarlar ayrıntıları vermektedirler.

ABSTRACT

Five flotation plants in Yugoslavia are employing a combination of FeS04 and NaCN (rather than ZnS04/NaCN) to depress zinc in the selective flotation of galena. The authors give details.

Maden Mühendisleri İçin Patlayıcı Madde Kullanımında Güvenlik Kuralları
DOI 27-30 Barutsan A.Ş. Delme Patlatma Mühendisliği

GİRİŞ

Yurdumuzda patlayıcı maddeler, madencilik sektöründe olduğu gibi inşaat sektöründe de kullanılmaktadır. Özellikle son zamanlarda baraj gibi, otoyol gibi büyük inşaat yatırımlarının gündeme gelmesi ve bu inşaatlarda patlatmalı kaya kazısının önemli hacimler tutması, patlayı­ cı madde kullanımını aktüel hale getirmiştir.