Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 32 - No 1 (March 1993)
Açık İşletmelerde Bilgisayar Yardımı ile Taşıma Yolu Planlaması - Computer Assisted Roadway Design İn Open Pit Mines
DOI 6-16 Ahmet Hakan Onur

 ÖZET

Bilgisayar yardımı İle yapılan açık işletme tasarımında şimdiye kadar göz ardı edilenönemli bir eleman, taşıma yollarının açık işletme nihai sınırı içerisine yerleştirilmesidir. Bu probleme genel yaklaşım, nihai şev açısından daha düşük olan ortalama şev açısı ile çalışmaktır. Ortalama şevler taşıma yolu genişliği ve eğimleri tarafından belirlenir. Bu yazıda, bilgisayar yardımı ile açık işletme tasarımında taşıma yollarını hesaba katan yeni bir blok konstrüksiyon yöntemi anlatılmıştır.

ABSTRACT

The important aspect of computerizing open pit designs which has always been neglected is the incorporation of haul roads safety berms in the design. The standart approach to the problem is simply to work with average slopes which are lower than the ultimate pit slopes. The average slopes are determined by the haul road widths and slopes. In this study, a new method of a simple block construction which allows haul roads in the pit design is presented.

Telesiyej (Çeyrlift) Personel Taşıma Sistemi ve Ttk`daki Uygulamaları - Charlift Manriding System And Its Applications At Ttk
DOI 18-24 Nuri Ali Akçın, Talat Çakır

 ÖZET

Bu yazıda; öncelikle yeraltı madenciliğinde personel taşımanın önemi vurgulanmakta ve personel taşıma sistemleri kısaca gözden geçirilmektedir. Özellikle mekanize ocaklarda personel taşıma sorununa hızlı, rahat ve güvenli bir çözüm getiren telesiyej sistemi detaylı olarak tanıtılmıştır. Sonuç olarak; TTK‘nın telesiyej sistemini seçmesinin gerekçeleri verilmiş ve sistemlerin kurulması ve işletilmesinde karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir.

ABSTRACT

In this article; firstly, the importance of manriding in underground mining is emphasized and manriding systems are briefly reviewed. The chairlift system, which brings about a rapid, comfortable and safe solution to the problem of manriding especially in mechanized mines, is introduced in detail. Finally, the reasons of TTK for selecting the chairlift system are given, and the problems encountered during installation and operation of the systems are examined.

Magmatik Süreçlerde Altının Davranışı - Behavior Of Gold İn Magmatic Processes
DOI 26-35 Ali Haydar Gültekin, Yüksel Örgün

 ÖZET

Bu çalışmada, altının gabroik ve granitoid magmaların diferensiyasyonu sürecindeki davranışı, magmatik eriyiklerin kristalizasyonu esnasındaki bölümlenmesi ve metasomatik kayaçlardaki konsantrasyon nedenleri tartışılmıştır. Orojenik kuşaklarda yer alan altın yatakları magmatizma ve metasomatizma ile cevherleşme arasındaki ilişkiyi yansıtan jeokimyasal indikatörler kullanılarak incelenmiş, altın yataklarının oluşum mekanizması ve tanımlayıcı parametreleri temel kimyasal özellikler dikkate alınarak sunulmuştur.

ABSTRACT

This paper discusses the behavior of gold during the differentiation of gabbroid and granitoid magmas; its fractionation during crystallization of magmatic melts, and the reasons for the concentration of gold in metasomatic rocks. The concentrations of gold in orogenic regions are investigated by means of geochemical indicators of the relationships between ore mineralization and magmatism and metasomatism. The formation and characteristic features of the concentrations of gold, based on chemical composition, are also given.

Altın Üretim Tesislerindeki Siyanürün Türleri, Toksit Etkileri ve Atık Barajındaki Davranışı The Forms, Toxicity and Behaviour of Cyanide in Gold Cyanidation and Tailing Dams
DOI 37-46 Üner İPEKOĞLU , Hasan MORDOĞAN

ÖZET

Bu yazıda altın cevherlerinin siyanürizasyon işleri sırasında kullanılan ve cevher bileşimine bağlı olarak oluşan siyanür ve metal siyanür komplekslerinin özellikleri, toksik etkileri açıklanmakta, barajda toplanan tesis atıklarının çeşitli kimyasal ve fiziksel tepkimelerle doğal bozunması irdelenmektedir.

ABSTRACT

This article reviews certain basic information on the use and toxicity of cyanides and the forms of metal cyanide complexes in gold cyanidation. The behaviour of cyanide containing effluents in tailing dams, through a number of naturally occurring physical and chemical mechanisms are further discussed.