Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 32 - No 2 (June 1993)
Açık İşletmelerde Bilgisayar Destekli Kamyon Sevk ve Atama Sistemleri ve Dünyadaki Uygulamaları Computer Aided Truck Dispatching Systems in Open Pit Mines and World Applications
DOI 5-11 Ekin Nasuf , Cengiz Kırmanlı

ÖZET

Kamyon sevk ve atama sistemleri bir çok madende,madencilik işlemlerini geliştirmek ve kar artırmak için kullanılan ileri teknoloji uygulamalarından biridir. Bu yazıda, sistemin kısa bir tanıtımı yapılmış ve kullanımı anlatılmıştır. Ayrıca dünyada kullanılan kamyon sevk ve atama sistemleri açıklanmaya çalışılmış,ve bu sistemi kullanan şirketlerdeki üretim artışı verilmiştir.

ABSTRACT

Truck dispatching systems are one of the high technology used in many mining companies to improve operations and profits. In this paper very brief introduction of the system is made and the use of the systems is explained. The truck dispatching systems used around the world are also tried to be explained and productivity increases of the mines in which these systems are used are given.

Kömürün Kendiliğinden Yanmasına Ait Kuramlar - Theories On Spontaneous Combustion Of Coal
DOI 14-18 Nehar Eroğlu, Michael John Gouws

ÖZET

Kömürün kendiliğinden yanması, tüm kömür üreticisi ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Bu konunun nedenini saptama çalışmaları daha önceki yüzyılda başlamıştır. Bu sorunun nedeni hakkında çeşitli kuramlar ileri sürülmüş olup bu kuramlar şu şekilde sıralanabilir: - pirit kuramı, - bakteri kuramı, - oksidasyon kuramı ve - nem kuramı. Bu yazıda, birçok araştırmacı tarafından kabul edilen bu kuramlar incelenmiştir.

ABSTRACT

Spontaneous combustion is a major problem in coal mining. Research ‘into the causes of the spontaneous combustion of coal was begun in the previous century. Theories of spontaneous combustion include: - pyrite theory, - bacterial theory, - oxidation theory, and - humidity theory. In this study, these theories accepted by various researchers are discussed.

Bayındır - Akpınar (Kaman) Nefelin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi - Beneficiation Of Bayındır - Akpınar (Kaman) Nepheline Syenites
DOI 20-26 Hasan Bayhan, İsmail Girgin

 ÖZET

Bayındır-Akpınar yöresindeki alkali magmatik kayaçlan temsil eden kayaç topluluklarından birisi ıeldispatoyitli siyenitlerdir. Bu kayaçlar, nefelin siyenit (sodalit-siyenit), miyaskit ve foyait karakterindedir. Bölgedeki nefelin siyenitler geniş yüzlekler vermekte ve önemli oranlarda da nefelin+feldispat minerallerini içermektedir. Bölgeden alınan temsili örnekler, boyut küçültme işlemi sonucunda - 0,589 mm‘ye indirilmelerini takiben, 0,147 ve - 0,147 mm‘ltk fraksiyonlara ayrılarak CARPCO yüksek alanlı yaş manyetik ayırıcıdan geçirilmiş ve manyetik özellikteki gang minerallerinin aynlabilmesi koşullan incelenmiştir. Sonuçta, pazarlanabilir nitelikte bir konsantrenin (Fe2O3=%0,16) %72 verimle kazanılabileceği anlaşılmıştır.

ABSTRACT

Alkaline magmatic rocks in Bayındır-Akpınar region is represented by feldspathoid syenites. These rocks are in the form of nepheline syenite (sodalite-syenite), miaskite and foyaite. In the region, nepheline syenites give wide outcrops and contain large quantités of nepheline + feldspar minerals. Representative samples obtained from the region is reduced in size to - 0.589 mm and then +0.147 mm and - 0.147 mm sized fractions are passed through CARPCO high intensity magnetic seperator so as to remove the gangue minerals showing magnetic properties. At the end, a marketable concentrate (Fe2O3=0.16%) was obtained with a recovery of 72%.