Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 32 - No 3-4 (September-December 1993)
Arazi Kontrolunda Sayısal Modelleme - Numerical Modelling For Ground Control
DOI 5-14 Sinan Yazıcı, Erkin Nasuf

 ÖZET

Son yıllarda geliştirilen sayısal modeUeme yöntemleri arazi kontrolunda geniş uygulama alanı bulmuştur. Bu yazıda yapıların jeoteknik modellemesinde, gerilme ve stabilité analizlerinde en çok kullanılmış olan sonlu elemanlar yönteminin yanında sonlu farklar, sınır elemanlan, ayn elemanlar ve melez yöntemler de kısaca tanıtılmış ve birbirleri ile karşüaştınlmıştır. Aynca arazi kontrolunda kullanılan sayısal modeUeme metodolojisi irdelenmiş ve madencilik ile ilgili iki sayısal model uygulaması tanıtılmıştır. Sonuç olarak arazi kontrolunda kullanılan sayısal modelleme yöntemleri ve kullanrmlan hakkında pratik bazı öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT

The numerical methods developed in recent years have been extensively applied in ground control. In this paper, besides the finite element method which was employed widely in modelling structures geotechnically for stress and stability analysis, finite difference, boundary element, distinct element and hybrid methods are described and compared. In addition, the numerical modelling methodology prevailing in ground control is discussed and two numerical models related to mining are reported. Finally, some practical implications during the application of the numerical methods are presented.

Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi - The Importance Of The Variogram Range İn Coal Reserve Estimation
DOI 15-21 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Kriging metoduyla yapılan kömür kalınlık ve rezerv tahmmlerinin doğruluğu, kullanılan numune sayısına ve variogram modelinin parametrelerine bağlıdır. Bazı durumlarda variogram modelinin sili ve külçe etkisi değerleri kolaylıkla bulunurken etki mesafesini bulmak zor olabilir. Bu çalışmada, küresel tip variogram modellinin parametrelerinden birisi olan etki mesafesinin kömür kalınlık ve rezerv tahminlerine etkisi araştırılmıştır.

ABSTRACT

The accuracy of the estimation of coal thickness and reserve by kriging method depends on the number of samples used and the parameters of the variogram. In some cases, it is relatively easy to estimate the sill and nugget effect on the underlying variogram whereas the estimation of the range may not be easy. In this study, the effect of the range which is one of the parameters of the spherical type variogram model on the estimation of coal thickness and reserve was determined.

Blok Mermer Üretiminde Elmaslı Tel Kesme Kullanımı, Uygulaması ve Kesme Veriminin Optimizasyonu Wiresaw Cutting in Marble Producion, Application and Optimization of the Cutting Efficiency
DOI 23-30 Sinan Urhan , A. Necati Şişman

ÖZET

Blok mermer üretiminde elmaslı tel kesme yöntemi ele alınmıştır. Bu yöntemin uygulanabileceği ocak tipleri verilmiş, ocağın kesime hazırlanması, deliklerin delinmesi, telin yerleştirilmesi ve kesimin yapılmasında dikkat edilecek konular sunulmuştur.

ABSTRACT

Wiresaw cutting in marble quarries is presented. After giving the types of quarries amenable to wiresaw cutting, details of preparation of the quarry, drilling, placement of the wiresaw in the cutting holes and cutting operation are presented.

Teknik Not: Altın Prospeksiyonunda Taşınabilir Analiz Cihazı
DOI 31-33 Ali Haydar Gültekin

Parıltısı ve gözalıcılığı yanısıra havadan hiçbir şekilde etkilenmemesi nedeniyle ilk çağlardan bu yana insanların büyük ilgisini çeken altın ilk uygarlıkların güç ve şaşaalı yaşantılarının dayandığ ı tek made n olmuştur. Başlangıçta kolaylıkla belirlenerek işletilmiş olan zengin altın damarlanna artık pek rastlanılmıyor olması yeni arama ve işletme tekniklerinin geliştirilmesine neden olmuş, tüketilmiş olan kaynakların yerine yenilerinin konulmasını zorunlu kılmıştır.