Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 33 - No 1 (March 1994)
Daralan Oluklar - Pinched Sluices
DOI 5-16 Ş. Levent Ergün, Özcan Y. Gülsoy, Salih Ersayın

 ÖZET

Bu çalışmada, daralan olukların çalışma prensipleri gözden geçirilmiş, daralan oluk tipleri ve işletme parametreleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daralan olukların kullanıldığı tesis örnekleri de sunulmuştur. Türkiye‘deki olası kullanım alanları tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this study, the separation principles of pinched sluices and operating parameters are briefly outlined. Examples of operating plants using pinched sluices are also presented. Potential fields of their use in Turkey are discussed.

Klasik ve Kontrollü Kısa Devre Havalandırma ile Uzun Hazırlık Galerilerinde Toz Kontrolü Dust Control in Long Development Drivages by means of Conventional and Controlled Recirculation of Ventilation
DOI 17-22 Cem Şensöğüt

ÖZET

Bu makalede, uzun hazırlık galerilerinde tozun oluşum kaynakları ve oluşan tozun bastırılması için uygulanan teknikler ile birlikte söz konusu galerilerde uygulanan havalandırma sistemi verilmiştir. Ayrıca, klasik hazırlık galerisi havalandırma sistemine göre, bir alternatif olarak kullanılabilecek kontrollü kısa devre havalandırmanın teorisi ile üstünlükleri vurgulanmıştır.

ABSTRACT

In this paper, the respirable dust sources and the methods used to combat against in long development drivages are given together with the ventilation system employed in these drivages. In addition, the theory and the advantages of controlled recirculation to be utilized as an alternative to the conventional ventilation system are also emphasized.

Ocak Yangın Gazlarının Patlayabilirliği - Explosibility Of Mine Fire Gases
DOI 23-31 Saim Saraç

 ÖZET

Bu makalede, çeşitli yangın gazlarından oluşan bir ocak atmosferinin patlayabildik analizinde kullanılan yöntemler tanıtılmış, bu yöntemlerin üstünlük ve sakıncaları tartışılmıştır. Patlayabildik analizinin hızlı ve hassas bir şekilde yapılabilmesi için bilgisayar kullanımının gerektiği vurgulanmıştır.

ABSTRACT

In this paper, the methods which are used for explosibility analysis of mine atmosphere containing several combustible gases have been introduced. Advantages and disadvantages of these methods have been discussed. It has been emphasized that, for a rapid and a sensitive analysis, computers should be used.

Multi Gravite Ayırıcısı - Multi Gravity Separator
DOI 33-41 A. Ekrem Yüce

ÖZET

Bu tebliğde; İngiliz Teknoloji Grubu desteğinde Richard Mozley Limited tarafından ince ve süper ince boyutlu minerallerin ayrılması amacıyla geliştirilmiş ve endüstriyel ölçekte kullanımı gerçekleştirilen bir gravite ayırıcısı (MGS) tanıtılmaktadır. Cihaz; sarsıntılı masa düzeyinin bir tambur şekline dönüştürülerek kullanılması prensibi ile tanımlanabilir Bu tamburun belirli bir hızla döndürülmesi ile; mineral tanelerine karşı etkili olan yerçekimi kuvvetinden daha büyük bir merkezkaç kuvvetinin etkisi altında tanelerin tambur yüzeyinde yarı katı bir tabaka oluşturması ve yardımcı üniteler aracılığı ile ayrılması gerçekleştirilmektedir. Farklı yoğunluktaki tanelerin ayrılmasında daha kısa sürede daha fazla ayırma yüzeyi sağlanarak klasik gravite ayırması yapan cihazlara göre avantajlı bir durum yaratılmaktadır. MGS‘ in geliştirilmesi cevher hazırlamada çok ince tanelerin, artıkların ve ekonomik olarak kazanımı olanaklı olmayan kalay, krom, tungsten ve nadir metallari içeren şlamların gravite yöntemle kazanımına olanak sağlamaktadır. Ayrıca demir cevheri, barit, anatas, kömür ve benzeri endüstriyel minerallerin düşük değerli olanlarının ekonomik olarak yüksek kazanım oranları ile zenginleştirilmesini olanaklı kılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the multi gravity separator developed to separate fine and super-fine minerals and its use in industrial scale is examined. The working principle is the transformation of the shaking table ‘into a drum. Turning of the drum at a speed creating a force greater than the centrifugal force causes the mineral particles to attach on the drum which are later separated. Particles of different specific gravity are separated more quickly than with classical separators. By the development of this separator, super-fine particles, tailings and slimes containing tin, chromium, tungsten and rare metals can be separated. Also low-grade industrial minerals, iron ore, barite and coal can be separated economically.