Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 33 - No 3 (September 1994)
Kömür Zenginleştirme Tesislerinin Ekonomisi - Economics Of Coal Preparation Plants
DOI 3-18 Ömer Ünver

 ÖZET

Kömürün zenginleştirilerek kullanılması durumunda elde edilebilecek ekonomik faydalar taşıma, çevre, termik verim ve rekabet açısından analiz edilmektedir. Termik santrallar açısından kömürün zenginleştirilmesinin sağlayacağı faydalar muhtelif araştırmalardan derlenerek sunulmuştur. Kömür yıkama tesislerinin inşa maliyetleri, tesislerde kullanılan muhtelif makina ve teçhizatın birim maliyetlerini de içerecek biçimde yer almaktadır. Kömür yıkama maliyetlerinin hesaplanışı yeni kurulmuş olan Tunçbilek-Ömerler Yıkama Tesisi esas alınarak gösterilmektedir. Değişik yıkama projelerinin, değişik lave kömür üretimlerine ve verimlerine göre ekonomik mukayesesinin nasıl yapılacağı bir örnekle gösterilmektedir.

ABSTRACT

Economical benefits to be achieved by utilization of cleaned coal has been analysed from transportation, environment, thermal efficiency and competition points of view. Benefits to be achived by consumption of cleaned coal in thermo power plants have been compiled from various researches. Construction costs of coal washing plants, including the unit cost of various machinery and equipment used in these plants are presented. Based on the newly commissioned Tunçbilek-Ömerler Coal Washing Plant, computation of coal washing costs is shown. Economical analysis of different washing processes with different products and yields is shown with an example.

Sülfür Cevherlerinin Flotasyonu 2 : Sülfür Minerallerinin Doğal Yüzebilirliği - Flotation Of Sulphide Ores 2 : Natural Floatability Of Sulphide Minerals
DOI 19-36 Duran Kocabağ

 ÖZET

Sülfür minerallerinin doğal yüzebilirliği üzerine çeşitli araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçlar ve yapılan gözlemler özetlenerek, konunun gerek temel gerekse flotasyon mühendisliği yönünden önem arzeden yönleri irdelenmiştir.

ABSTRACT

Results obtained and observations made by various investigators on the natural floatability of sulphide minerals have been reviewed and they have been evaluated from both fundamental and flotation engineering point of view.

Mihalıççık Sert Kaolini Zenginleştirme Çalışmaları - Beneficaition Studies Of Mihalıççık Non - Disperive Kaolinite
DOI 37-47 İsmail Girgin, Zafir Ekmekçi, Fatih Erkal

ÖZET

Eskişehir (Mihalıççık) yöresinden sağlanan sert kaolin (% 73 Si02 , % 0,64 Fe203 ) numunesi, boyut küçültme işlemini takiben tane boyu fraksiyonlarına ayrılmış ve - 0.038 mm‘lik fraksiyonun seramik endüstrisinde kullanılabilir nitelik taşıdığı gözlenmiştir. Boyut küçültme koşullarının optimizasyonunu takiben, siklon ve yüksek alanlı yaş manyetik ayırıcı kullanılarak zenginleştirme deneyleri yapılmış ve ürünün Fe203 içeriği % 0,37‘ye düşürülmüştür. Sonuçta optimum koşullar dikkate alınarak bir akım şeması önerilmiştir.

ABSTRACT

Non-dispersive type kaolinite sample (% 73 Si02 , % 0.64 Fe203 ) obtained from Eskişehir (Mihalıççık) region was separated ‘into fractions after size reduction and it was observed that -0.038 mm sized fraction was suitable for use in ceramic industry. After optimizing size reduction conditions, cyclone and high intensity wet magnetic separator were used for concentration purposes and the Fe203 content of the product was decreased to 0.37%. A flowsheet based on the optimum conditions of the experimental results was proposed.

Bir Optimum Ekipman Yenileme Modeli - An Optimum Equipment Replacement Model
DOI 43-50 Tibet Cebesoy

ÖZET

Bir maden işletmesinde ekipman maliyetleri işletmenin toplam maliyetinin yarısından fazlasını teşkil eder. Dolayısıyla, kısa ve uzun dönem maden planlamalarında işletmenin toplam maliyetlerini minimum etmek, gelirleri maksimuma çıkarmak, ekipman maliyetlerinin düzenli kontrolü yakından alakalıdır. Bu kontrol ise ancak iyi bir yenileme analizi ile yapılır. Bu yazıda bir optimum yenileme modeli açıklanmıştır. Modelin pratik uygulaması için bir bilgisayar programı yazılmış olup nümerik birde uygulaması verilmiştir.

ABSTRACT

In an operating mine, equipment costs account for more than half of the total mine cost. Therefore, in order to minimise the total mine costs and to maximise the revenue in the short and long term mine planning are closely related to the regular control of equipment costs. This control ise achieved with the best replacement analysis. Hence, in this paper, an optimum replacement model has been explained. For the practical applications of the model, a computer prog-», ram is written and a numerical example is also given.