Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 33 - No 4 (December 1994)
Oal`deki Tamburlu Kesicilerinin Yükleme Performanslarının İncelenmesi - Studies İn The Loading Performance Of The Drum Shearers İn Oal Mine
DOI 3-13 Osman Zeki Hekimoğlu, Mustafa Ayhan

 ÖZET

Bu yazıda TKİ‘ye bağlı OAL Müessesesindeki tamburlu kesicilerin yükleme performansları anlatılmaktadır. Tambur tasarımında yükleme açısından önemli olan parametreler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. OAL‘deki tamburların tasarım özellikleri ile daha önce yapılan performans çalışmaları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Halihazırda çalışan tamburların yükleme verimi ile ilgili olarak bir seri pratik çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak, tambur dönme yönünde yapılan değişikliğin yükleme verimi ile ilgili olduğu kadar makinanın tüm performansı açısından da yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.

ABSTRACT

This paper sets out investigations on the loading performance of drum shearers in OAL Mine, a subsidiary of TKİ. The parameters dominant in drum design with respect to loading are described in detail. The design characteristics of the shearer drums currently operating in OAL Mine, along with previously carried out performance investigations, were reviewed and evaluated. It was emphasized that the change in the direction of drum rotation should be reconsidered in terms ofı overall machine performance as well as loading efficiency.

Türkiye Kromlarının Dış Pazar Talebine İlişkin İstatistiksel Bir Yaklaşım - A Statistical Approach Related To Foreign Market Demand Of Turkish Chromium
DOI 15-22 M. Alper Demirbuğan

 ÖZET

Bu yazıda Türkiye açısından önemli bir ihraç ürünü olan krom için istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak gerçekleştirilen bir dış pazar araştırılmasının sonuçları sunulmaktadır. Türkiye‘den krom ithal eden başlıca on iki ülke için talep parametreleri tahmin edilmiş ve bu parametrelerin yorumlanması suretiyle talebin fiyat, gelir ve çapraz esneklikleri saptanmıştır.

ABSTRACT

In this paper, results of foreign market demand analysis for chromium ore which is an important export good for Turkey using statistical methods are presented. Demand parameters for twelve major chromium importing countries were estimated. Price, income and cross elasticities of demand were determined by interpreting these parameters.

Tam Mekanize Galeri Açma Çalışmalarının Cpm ile Planlanması - Planning Of A Fully Mechanised Roadway Drivage Work Using Cpm
DOI 23-29 Oktay Çetin, E. Mustafa Eyyuboğlu

 ÖZET

Büyük yatırım tutarları gerektiren madencilikte mekanizasyon uygulamalarında maliyeti etkileyen önemli unsurlar olan zamanın ve kaynakların optimum kullanımı etkin bir planlama ile mümkündür. Bu yazıda OAL‘deki tam mekanize galeri açma uygulamalarından elde edilen zaman ve işçilik etudlerinden yararlanılarak bir tam mekanize galeri açma çalışmasının Kritik Yol Metodu(CPM) ile planlanması yapılmıştır.

ABSTRACT

Optimal use of time and resorces during mining mechanisation application which are ipportant elements effecting the overall cost of operation can only be .possible with an effective planning. In this study using the time and labor obtained from previous fully mechanized roadway drivage applications in OAL, a fully mechanized roadway drivage work is planned using Critical Path Method (CPM).

Kalın Kömür Damarlarının Yeraltı Üretimine Planlama Yardımı - Underground Production Planning Help For Thick Coal Seams
DOI 31-41 Translator Ahmet Eryılmaz

ÖZET

Bu yazıda, yeraltı kömür madenciliğinde, çok kalın damarların işletilmesinde teknik olarak mümkün olan işletme yöntemlerinden en iyisinin seçimine yardımcı olabilecek bir model önerilmektedir.

 

ABSTRACT

In this paper, a model for underground coal mining is proposed. This model can be used to selectt the technically best extraction method for the production of coal from thick seams.