Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 34 - No 1 (March 1995)
Mekanize Galerilerde Kullanılan Toz Bastırıcılar ve Yaş Tip Toz Bastırıcıların DAL`de Uygulaması Dust Extractors Used In Mechanised Roadways and Application of Wet-type Dust Extractors in OAL
DOI 3-11 E. Mustafa Eyyuboğlu Oktay Çetin

ÖZET

Yeraltı madenciliğinde mekanize kazının uygulandığı galerilerde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi tozdur. Sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla mekanize galerilerde toz bastına kullanımı oldukça yaygındır. Bu çalışmada önce kuru ve yaş tip toz bastırıcılar anlatılmış ve karşılaştırılması yapılmış, toz bastırıcıların galeri açma çalışmalarında kullanımı anlatılmıştır. Son kısımda OAL‘de kullanılan yaş tip toz bastırıalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

ABSTRACT

In underground mining dust is one of the most important problem faced in mechanised roadway drivage. Dust extractors are widely used to have a healthy working condition. in this study, firstly dry and wet type dust extractors are explained and compared and then applications of dust extractors in roadway drivage are presented. In the last section detailed informatlpn about the dust extractors used in OAL are given.

Elektriksel Yalıtkanlığın, Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıktaki Yeri ve interaksiyon Matrisi (II) Relation of Electrical Resistance With Sportaneous Combustion Tendency of Coal and Interaction Matrix
DOI 13-19 Ö. Serdar Yıldırım

ÖZET

Kömürün kendiliğinden yanmaya yatkınlığında etkin olan içsel faktörler, kömürün elektriksel yalıtkanlığında da benzer olarak etkindir. Bu çalışmada, kendiliğinden yanmaya yatkınlığın belirlendiği Kesişme Noktası Yöntemi ile kömürün, suda çözünebilir inorganik belişenlerinin oluşturduğu çözeltinin arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu ilişkiye dayalı olarak kömürün elektriksel direncinin kendiliğinden yanmaya yatkınlıktaki faktörsel yeri için interaksiyon Matrisi sonuçlan verilmiştir.

ABSTRACT

Factors, influencing the spontaneous combustion properties of the coal, also affect coal‘s electrical resistance. In this study, relation between " Crossing Point Method" result and electrical resistance of the solution containing dissolved Inorganic content of the coal has been investigated. On the basis of this relation; Interaction Matrix results presented here notify the parametric influences of the electrical resistance on coal‘s spontaneous combustion characteristics.

Uçucu Kül Değerlendirilmesinin Maliyet Analizi - Cost Estimations For The Beneficiation Of Fly Ash
DOI 21-36 Oktay Bayat

ÖZET

Bu çalışmada, uçucu külden salkımlaştırma ve flotasyon yöntemleri ile küresel tanecikler (cenospheres ve solid spheres) kazanımının teknik fizibilitesinin ekonomik değerlendirilmesi yapılmıştır.

Günümüz koşullarında Gale Common uçucu külünden küresel tanecik kazanımının ekonomik olmadığı ancak küresel tanecik satış fiyatındaki artışın bu durumu değiştirebileceği gözükmektedir.

Ancak, katı küresel taneciklerin ikincil ürün olarak salkımlaştırma+flotasyon yöntemiyle elde edilmesi halinde kurulacak bir hazırlama tesisi büyük kazanç sağlayacaktır. Eggborough uçucu külünden salkımlaştırma yöntemiyle küresel tanecik kazanımının mevcut küresel tanecik fiyatlarına(1 700 $/t) göre vergi ve faiz oranları bu durumu değiştirebilir olmasına rağmen ilk 10 yılda yaklaşık 680 000$ kazanç sağlayacağı tahmin edilmiştir.

ABSTRACT

In this study, a preliminary economic evaluation has been done to determine the technical feasibility of using flocculation and froth flotation to recover cenospheres and solid spheres from fly ash.

The processing plant for the recovery of alone from Gale Common fly ash appears to be unprofitable in today‘s economic situation, but increases in the price of cenospheres could affect this. If the solid spheres are considered as a second product from this fly ash, a processing plant using flocculation and froth flotation could be extremely profitable. The treatment of Eggborough fly ash for the recovery of cenospheres would provide in the first 10 years US$ 6g0 000 total at the current price of cenospheres (US$/t 1700), although taxation and interest payments could affect the profitability.

Eklem Düzlemlerinin Oblik Projeksiyon Yöntemiyle İncelenmesi - Analysis Of Discontinuity Planes With Oblique Projection Method
DOI 37-44 M. Kemal Gökay

ÖZET

Kaya kütlesinin davranışları üzerinde etkili olan eklem düzlemleri, uygulanacak proje çalışmalarının tasarımını etkileyeceklerdir. Bu düzlemlerin üç boyutta oluşturdukları geometrik şekillenmeler kaya kütlesi içinde birden çok bloklanmanın oluşmasına neden olacaktır. Arazi çalışmalarında tesbit edilen eklem takımları, faylar ve diğer yapısal jeoloji birimlerinin kaya kütlesinde oluşturdukları blokların konumlarının tahmin edilebilmesi bu çaılşmanın temelini oluş­ turmaktadır.. Burada, eklem düzlemlerinin üç boyutlu model gösterimleri için geliştirilen bilgisayar program kademeleri ve konuyla ilgili çalışmalar araştırmacılar için açıklanmıştır.

ABSTRACT

Discontinuity planes which are effective on the behavior of the rock mass affect the design of the rock engineering projects. Three dimensional geometric patterns of the discontinuity planes divide the rock mass ‘into several rock blocks. In this study, determination of the geometric configuration of these blocks which could be located at the top of mine galleries and originated due to the discontinuity planes has been the main purpose. The computer program which was developed to show three dimensional models of the discontinuities and related studies are explained here for researchers.