Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 34 - No 3 (September 1995)
ELI Soma Işıklar Desandresinde Karşılaşılan Sorunlar, Denenen Tahkimat Şekilleri ve Çözüm Önerileri The Problems Encountered in ELİ Soma Işıklar Inclined Shaft, Applied Support Systems and Solution R
DOI 3-14 Yılmaz Özçelik , Seyfi Kulaksız

ÖZET

Tünellerin yapımı sırasında karşılaşılan üçüncül basınçlar çoğu kez fiziksel ve kimyasal tepkimelerle hacmi artan kayaçlar tarafından oluşturulmaktadır. Yüksek oranda şişmeye yatkın kil minerali içeren formasyonlarda açılan galenlerin tahkimatlarında gözlenen en önemli sorun, şişme basıncının neden olduğu ortamdaki aşın basınçlar, deformasyonlar ve bunun sonucu tahkimat çökmeleridir. Bu çalışmada,ELİ Işıklar Yeraltı Projesi çerçevesinde yüksek oranlarda şişme potansiyeline sahip olan killi bir birimde açılmakta olan başaşağıda karşdaşılan problemler konu edilmiştir. Çevre kayaç olan kiltaşının mekanik özellikleri aynntıh bir laboratuvar deney programı ile belirlenmiştir. Başaşağıda bu güne kadar kullanılmış olan tahkimat yontemlen analız edilerek, duraylılığm sağlanabilmesi açısından yapılması gerekenler özet halinde sunulmaktadır.

ABSTRACT

Tertiary pressures during the construction of tunnel are generated by rocks which increase their volumes with physical and chemical reactions. The main problems in supporting an underground opening where the formations mainly consist of clay minerals with very high rate of swelling properties, are excessive pressures generated by swelling, deformation and thus support failures. This paper is concerned with the instability problems faced at a wince opened in claystone with high swelling capacity for ELI Işıklar Underground Project. Mechanical properties of surrounding claystone were determined by a detailed laboratory testing program. Support systems applied upto date were analyzed and necessary precautions that should be taken to maintain stability are briefly presented.

Kayaların Bozunma Özelliklerinin Yerüstü Kazıları ve Yeraltı Açıklıklarının Duraylılığına Etkisi Effect of Weathering Properties of Rocks on the Stability of Surface Excavations and Underground Openi
DOI 15-30 Bahtiyar Ünver , Murat Ünal

ÖZET

Yeraltında veya yerüstünde madencilik veya madencilik dışı faaliyetler sonucu oluşturulan kazı ve açıklıkların tasarımında kaya malzemesi (intact rock) ve kaya kütlesinin (rock mass) bozunma (weathering) özellikleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Ancak, kaya mühendisliği uygulamalarında kazı veya açıklık çevresindeki kaya maddesi ve kütlesinin bozunma özellikleri günümüze kadar pek dikkat edilen bir husus olmamıştır. Kazı öncesinde veya sırasında yapılan tasarımın zamana bağımlı geçerliliğinin sağlanabilmesi açısından bu konu oldukça önemlidir. Bazı tür kayalar kazının yeni yapıldığı andaki taze kaya özelliklerini bir süre sonra kaybederek, kaya kalitesi açısından daha kötü bir kaya sınıfına girebilirler. Bu yazıda, genel olarak kayaları oluşturan minerallerde ve kaya malzemesi ve kütlesinde görülen bozunma olayının mekanizması ve çeşitleri açıklanmıştır. Ayrıca, kayalar için önerilen bozunma sınınamalanna değinilerek, bozunmanın yeraltı ve yerüstü kazılarının özellikle uzun süreli duraylılıgına olan etkisi vurgulanmıştır.

ABSTRACT

Weathering potential and properties of intact rocks and rock masses should be taken ‘into account during surface and underground excavation design for mining and nonmining purposes. Nevertheless, weathering properties of rock material and rock mass surrounding the excavation have not been taken ‘into account seriously in the past. This is a very important point for the validity of design for a long period of time. Some rock types may lose their strength characteristics in the course of lime by degrading their rock mass quality. The paper bric 11 y explains types and mechanism of weathering commonly observed in rock forming minerals, intact rock material and rock mass. In addition, the effect of weathering on the long term stability of surface and underground excavations arc investigated in conjunction with the classification systems for weathered rock.

Açık İşletmelerde Yüksek Açılı Bant Konveyör Uygulamaları - Applications Of High Angle Belt Conveyor İn Open Pit Mines
DOI 31-43 Tibet Cebesoy

 ÖZET

Bu yazıda açık işletmelerde cevher ve dekapaj nakliyatında kullanılan yüksek açılı band konveyörler tanıtılmıştır. Özellikle, sandviç band konveyörlerin teknik özelliklerinden bahsedilmiş ve endüstriyel uygulamalarından örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, the high angle belt conveyors employed in open pit mines were introduced. In particular, technical specifications of sandwich belt conveyors were presented and some examples from their industrial applications were given.

Hirdometalurjide Çöktürme - Precipitation İn Hydrometallurgy
DOI 45-58 Fahti Habashi -- Çeviren : Murat Erdemoğlu

 ÖZET

İnorganik bileşiklerin ya da metallerin sulu çözeltilerden çöktürülmesi, fiziksel (kristallendirme) ya da kimyasal özellikitedir. Kimyasal süreçler hidrolitik etkiye, iyonik etkileşime ya da indirgenmeye ( elektron aktarımı ) bağlı olarak değişir. İndirgenme süreçlerinde elektronlann aktarımı homojen ya da heterojen olarak gerçekleşebilir. Homojen durumda bu, ya iyonik ya da iyonik olmayan özelliktedir. Heterojen süreçler, elektrokimyasal ya da elektrolitik olabilir. Bu makalede hidrometalurjiyi ilgilendiren örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

Precipitation of inorganic compounds or metals from aqueous solutions can cither be physical (crystallization) or chemical in nature. Chemical processes are varied; they may be due to hydrolytic action, due to ionic interaction, or due to reduction (i.e. transfer of electrons). Transfer of electrons in reduction processes may take place homogenously or heterogeneously. In the first case it may be ionic or nonionic in nature. Heterogeneous processes may be electrochemical or electrolytic. Examples of interest to hydrometallurgy are given.