Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 34 - No 4 (December 1995)
Sabanlı Uzunayaklarda Yol-Kontrollu Öteleme Yönteminin İrdelenmesi - Investigation Of Fixed Cut Ploughing At Plough Longwalls
DOI 3-10 Ferhan Şimşir

ÖZET

Bu çalışmada, önce, tam mekanize uzunayaklarda uygulanan saban ve kesici-yükleyici sistemler karşılaştırılmış ve seçim kriterleri irdelenmiştir. Daha sonra klasik saban ayaklanndaki çalışma zorluklan anlatılmış ve sözkonusu sorunların çaresi olarak son yıllarda gündeme gelen yolkontrollu öteleme sistemi tanıtılmıştır. Bu yöntemin sağladığı avantajlar sıralanmış ve Türkiye gibi tam mekanize sistemlere geçme aşamasında olan ülkeler için önemi vurgulanmıştır.

ABSTRACT

In this study, firstly, plough and shearer systems utilised in fully-mechanized longwalls are compared to each others and selection criterias are investigated. Then, operational difficulties of conventional plough faces are explained and fixed cut ploughing coming ‘into foreground as the solution in the last years is introduced. Advantages of this method are listed and its importance for countries like Turkey that is in the stage of passing over to fully-mechanized systems is emphasized.

SİVAS - ULAŞ YÖRESİ SÖLESTIT CEVHERİ VE YANKAYAÇLARININ BAZI MALZEME/KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
DOI 11-20 Atilla CEYLANÖGLU

ÖZET

Yeraltı ve açık işletme projelerinin hazırlanmasında gereken en önemli verilerden biride cevher ve yankayaçların kütle ve malzeme özellikleri olmaktadır. Bu çalışma kapsamında; Sivas - Ulaş sölestit açık ocağında karşılaşılan kaya birimlerinin bazı kütle ve malzeme özellikleri arazi ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenmiştir. Ayrıca, literatür sınıflama sistemleri gözönüne alınarak, kaya birimlerinin sağlamlık ve kazı zorluğu sınıflamaları yapılmıştır.

ABSTRACT

One of the most important data required during the preparation of underground and surface mining projects is the mass and material properties of ore and surrounding: rocks. Within the scope of this study, some mass and material properties of the rock units encountered in Sivas - Ulaş celestite open-pit mine have been determined by field and laboratory studies. In addition, strength and digging difficulty classifications of these rock units have been made by regarding the classification systems found in the literature.

Kozağaç (Muğla) Beyaz Mermerinin Fizikomekanik ve Süreksizlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma A Research on the Physicomechanical and Discontunity Features on Kozağaç (Muğla) White Marble
DOI 21-25 Tuncay Demirer , Ö. Serdar Yıldırım

ÖZET

Kozağaç (Muğla) Beyaz Mermerinin fizikomekanik ve süreksizlik özellikleri araştırılmıştır. Süreksizlik analizinde Splot yazılımı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda elmas tel kesme yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir.

ABSTRACT

Physicomechanical and in-situ discontinuty features of Kozağaç (Muğla) White Marble were investigated. In-situ discontinuty was analyzed by using Splot software. Based on the test results, it was decided to use wiresaw cutting method.

KIRKA BORAKS İŞLETMESİ ATIK KİLLERİNİN TUĞLA YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
DOI 27-38 Nezahat EDIZ, Hüseyin ÖZDAĞ

OZET

Bu çalışma, Etibank-Kırka Boraks İşletmesi Bor Türevleri Tesisi atıklarının tuğla sanayiinde hammadde olarak kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi ile ilgilidir. Bu amaçla Kırka‘dan getirilen iki farklı atık malzeme, Kılıçoğlu Tuğla Fabrikası toprağı ile belirli oranlarda karıştırılarak, onaltı farklı karışım grubu oluşturulmuş ve bunlar dört farklı sıcaklıkta pişirilmişlerdir. Yapılan basınç dayanımı testlerine göre en iyi sonucu veren örnek grup, komple tuğla deneylerine tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar özetlenmiştir Sonuçlardan, Kırka-Bor Türevleri Tesisi atıklarının, belli oranlarda tuğla toprağı katkısıyla tuğla yapımında kullanılabileceği ve normal tuğla topraklarına göre bazı avantajlar sağlayabileceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kırka Bor Türevleri Tesisi, Kırka Atık Malzemesi, Kılıçoğlu Toprağı, TSE Tuğla standartları ve deneyleri.

ABSTRACT

This research is concerned with the determination of possible use of Etibark-Kirka Borax Company, Boron Derivatives Plant tailings as a raw material in brick manufacturing industry. For this purpose two different tailings material taken from Kırka and Kılıçoğlu clays were mixed at certain ratios and sixteen different sample groups were obtained, these were then fired at four different temperatures. The sample group showing higher strength according to the loading tests was subjected to the complete brick tests and the results were summarized. From the results, it was shown that Kırka tailings material mixed with ordinary brick clays could be used in brick making and have some advantages over ordinary clays.