Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 35 - No 1 (March 1996)
İnce Boyutlu Semikokların Briketlendikten Sonra Ev Yakıtı Olarak Kullanılması - Use Of Briguetted Fine Semicokes As Domestic Fuel
DOI 3-10 Ramazan Asmatülü

ÖZET

Kuru baza göre, %3.98 rutubet, %17.02 kül, %15.75 uçucu madde, %67.23 sabit karbon, %1.42 toplam kükürt, %0.40 yanabilir kükürt ve 6291 Kcal/kg üst ısıl değere sahip olan - 10 mm boyutlu semikok numunesi üzerinde briketleme deneyleri yapılmıştır. İnce boyutlu semikok numunesi -1 mm boyutuna indirildikten sonra melas, melas + katran ve kireç karışımlarıyla farklı briketleme yükleri altında ayrı ayrı briketlemeye tabi tutulmuştur. Yapılan deneyler sonucunda semikok numunesi %12 melas + katran, %3 kireç karışımı ve 30 ton presleme yükü altında briketlenmesi sonucu %20.09 kül, %20.51 uçucu madde, %59.40 sabit karbon, %1.35 toplam kükürt, %0.İ5 yanabilir kükürt içeren, 1720 shatter indeksine sahip ve üst ısıl değeri 6074 Kcal/kg olan bir briket elde edilmiştir.

ABSTRACT

A fine sized semicoke sample (-10 mm) with a dry basis analysis of 39.87% moisture, 17.02% ash, 15.75% volatile matter, 67.23% fixed carbon, 1.42% total sulphur, 0.40% combustible sulphur and 6291 Kcal/kg upper calorific value wa s used for the bnqueting tests. After crushing to -1 mm, this sample with molases, and molasses+tar+lime was subjected to briquetting under different loading conditions. The test results indicated that the semicoke sample mixed with 12 % molasses, 5 % tar and 3 % lime briquetted under 30 tons of briquetting pressure yielded the optimum briquettes with 20.09% ash, 20.51%volatile matter, 59.40% fixed carbon, 1.35% total sulphur, 0.15% combustible sulphur, 1720 shatter index and 6074 Kcal/kg upper calorific value.

Kompleks Bakır-Çinko-Kurşun Cevherlerinin Özellikleri, Ekonomik Değeri ve Zenginleştirilmesi Characteristics, Economic Evaluation and Processing Of Complex Copper-Zine Lead Ores
DOI 11-21 İrfan Bayraktar / Yılmaz Altun

ÖZET

Bu yazıda, kompleks bakır-çinko-kurşun cevherlerinin, özellikle cevher zenginleştirmeyi ve işletme ekonomisini ilgilendiren jeolojik ve mineralojik özellikleri verildikten,sonra bu cevherlerin ekonomisi kısaca irdelenmektedir. Bu cevherlerde karşılaşılan zenginleştirme problemleri ele alınmakta ve konsantre üretim seçenekleri ile birlikte selektif konsantrelerin üretiminde kullanılan günümüzdeki teknikler ve kimyasallar incelenmektedir.

ABSTRACT

In this article, having given the geological and mineralogical properties of complex copper-zinc-lead ores with regard to the impact of those properties on to their beneficiation, economic importance of these ores is briefly evaluated. Processing problems, alternative routes for producing concentrates together with the recent techniques and the reagents for obtaining selective concentrates are discussed.

Proses Kontrolu ve Öğütme Devrelerinde Uygulanması - Process Control And Applications İn Grinding Circuits
DOI 23-41 Necati Yıldız

ÖZET

Yazıda cevher hazırlama tesislerinde proses kontrolundan bahsedilmiş, öğütme  devrelerinde proses kontrolünün gerekliliği vurgulanmış, bu kontrolün esasları anlatılmıştır. Konu ile ilgili olarak örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

In the paper, the process control in mineral processing plants and its application for grinding circuits are explained. The examples are given for parameters to be controlled and the relation between these parameters.

Ikeshıma Ocağı`nda Uygulanan Fiber-Optik Kablolu Ocak Bilgi Sistemi - Mine Information System Using Optical Fiber Cable İn Ikeshima Colliery
DOI 43-52 Masahide Murakamı -- Çeviren: Yavuz Selim İnci

ÖZET

ikeshima Ocağı Japonya‘nın dört büyük adasından biri olan Kyushu‘nun 7,0 km. batısında 0,86 km2‘lik bir alanı olan ikeshima Adası‘nda yer almaktadır. Bu ocakta, zamanla yeraltı ocak yapısı karmaşıklaşırken madenin rasyonelleştirilmesi ve iş güvenliğinin de artırılması gerekmiştir.. Bu makale ocağın genişlemesine yanıt verebilecek olan ve fiber-optik kablo kulanılarak tesis edilen izleme ve kontrol sistemini anlatmaktadır.

ABSTRACT

ikeshima Colliery is located on ikeshima Island with an area of 0.86 km2, 7.0 km to the. west of Kyushu, one of the four major islands of Japan. As the mine structure became complicated, it was needed to rationalize the mine and to improve the safety. This paper describes the advanced monitoring and control system using optical-fiber cable, which is able to cope with the expansion of the mining field, in Ikeshima Colliery.