Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 35 - No 2 (June 1996)
Madencilikte Robotik Kontrol - Robotics Control İn Mining
DOI 3-18 Deniz Mamurekli, Cumhur Aydın, Hacı Deveci, Ali Tolga Sönmez

ÖZET

Madencilikde robot kullanımı, son yıllarda, ilgili pekçok kuruluşun ve araştırmacının üzerinde çalıştığı önemli bir konudur..Değişen ekonomik şartlar ve madenciliğin kendine has problemleri robotik kontrollü sistemlerin gelecekte yerüstü ve yeraltı işletmelerinde çok geniş bir uygulama alanı bulacağını göstermektedir.

Bu çalışmada, madencilik sektöründe robotik kontrolün önemi, neden gerekli olduğu, bir maden robotu tasarımındaki süreçler, günümüz maden makinalarına robotik kontrol uygulamaları ve konu ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ulaştığı seviye ve madencilikte robotik kontrolün geleceği ele alınmaktadır.

ABSTRACT

Robotics control in mining is an important aspect that many institutes and researchers work on in recent years. Changing economical conditions and specific problems of mining make the robotics controlled systems to have wide-range practice in openpit and underground mines. 

In this study, the importance and necessities of robotic control in mining sector, mining-robot design stages, examples of robotic control applications to the existing mining machinery with related research levels and the future of the subject are discussed.

Taban ve Tavan Arınlı Dolgulu Üretim Yöntemlerinde LHD Kullanımın Üretim Maliyeti Üzerindeki Etkileri ve Maliyetlerin Tesbit Edilmesine Yaklaşımlar The Effect of LHD Usage on Production Costs of Top
DOI 19-26 Birol ELEVLİ, Ahmet DEMİRCİ, Ömer Lütfi SÜL

ÖZET

Bu çahşmada,Türkiye Krom üretiminin büyük bir kısmının yapıldığı taban veya tavan arınlı dolgulu üretim yönteminde LHD kullanımının üretim maliyetlerini nasıl etkileyeceğinin analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; LHD kullanımında mukayese edilen birimlerin maliyetlerinde %43‘e varan bir azalma sözkonusu olmaktadır. Çalışmaya baz teşkil eden veriler Dedeman-Pulpınar ve EgemetalKaraburun işletmelerine yönelik değerlendirmeler sonucu elde edilmiştir.

ABSTRACT

In this study, the effect of LHD usage on production cost of Top Slicing method, which provides most of chromate production, was investigated. The results show that the usage of LHD decreases the compared production costs about 43%. The base data for study were obtained from DedemanPulpinar and Egemetal-Karaburun operations.

Çayırhan Kömür İşletmesi`nde Süper Uzunayak Super Longwall Çayırhan Coal Mine
DOI 27-39 Ömer Ünver

ÖZET

Çayırhan Kömür İşletmesi "C" Panosunda tek bir uzunayaktan yılda bir milyon ton tüvenan üretim yapılması imkanı incelenmektedir. Uzunayak tahkimatı, kesici-yükleyici makina ve zincirli arın konveyörünün özelliklerinin belirlenmesi için yapılan kabuller ve hesaplama yöntemleri açıklanmaktadır. Yapılan kabullerdeki tutucu yaklaşım, uygulamada etkili bir yönetim, nezaret ve eğitim ile geliştirildiğinde tek bir uzunayaktan yılda bir milyon tonun üzerinde kömür üretilebileceği tahmin edilmektedir.

ABSTRACT

Possibilities of producing one million tons of ROM from a single longwall in Çayırhan in Panel "C" are being discussed. Various computation methods and assumptions are explained for determination of characteristics of lonwall supports, shearer and the armoured face conveyor. In practice, with the betterment of conservative approach in assumptions, it iş estimated that from a single longwall over one million tons of coal can be produced, by means of effective management, control and development of training. 

Sivas Kireç Fabrikası`na Yönelik Alternatif Hammadde Kaynaklarının Değerlendirilmesi - Evaluation Of Alternative Raw Material Resources For Sivas Lime Factory
DOI 41-46 Ömer Lütfi Sül, Ali Kahriman, Ahmet Demirci, Yakup Cebeci, Tahsin Boyraz

ÖZET

Sivas Kireç Fabrikası, yörede faaliyet gösteren önemli bir madencilik kuruluşudur. Bu makalede söz konusu fabrikanın daha kaliteli kireç üretimi için kullanabileceği traverten, göl kalkeri, ve kristalize kireçtaşmdan oluşan alternatif hammadde kaynaklarının araştırılması ele alınmış ve yapılan deneylerin sonuçları sunulmuştur.

Laboratuvar ve tesiste gerçekleştirilen test sonuçlarına göre travertenin kireç hammaddesi olarak kullanılmasının, hem kalite yönünden hem de enerji tasarrufu bakımından daha uygun bir seçenek olduğu belirlenmiştir.

ABSTRACT

Sivas Lime Factory is an important establishment related to mining sector in the district. This paper deals with investigations about the improvement of lime quality and alternative raw material resources consisting of travertine shallow-water lime stone and crystallized limestone (marble).

According to the results of tests conducted at the laboratory and also in the plant, travertine is the most suitable alternative as raw material for lime production relating to quality and energy saving.