Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 35 - No 3 (September 1996)
Eskişehir Karaburhan Krom Açık Ocağı Kaya Birimlerinin Kazılabilirlik Sınıflaması ve Örtü Kazı Birim Maliyet Analizi Diggability Classification of Rock Units Encountered in eskişehir Karaburhan Open
DOI 3-13 Atilla CEYLANOĞLU , Ali KAHRİMAN , Y. Selim DURUTÜRK, Önder UYSAL, Yavuz GÜL

ÖZET

Açık ocak projelendirme çalışmalarında ve ekipman seçiminde cevher modeli ile birlikte cevher ve yankayaçlann sağlamlık ve kazı zorluğu dereceleri, gözönüne alınması gereken en önemli parametrelerdir. Bu çalışma kapsamında Eskişehir-Karaburhan krom açık ocağında yer alan kaya birimlerinin, bazı kütle ve malzeme özellikleri belirlenmiş ve mevcut sınıflama sistemleri kullanılarak kazı zorluğu sınıflamaları yapılmıştır. Bunun yanısıra, yerinde yapılan gözlem ve performans ölçümleri ile birim operasyonlar incelenmiştir. Elde edilen verilerle yapılan ekonomik analiz sonucunda örtükazı birini maliyeti belirlenmiştir.

ABSTRACT

Strength and digging difficulty classes of ore and surrounding rocks together with orebody model are the most important parameters that should be taken ‘into consideration during the preparation of open-pit mining projects and equipment selection. In this study, some mass and material properties of the rocks in Eskişehir-Karaburhan chromite open-pit mine were determined and digging difficulty classification of these rock units were made according to the current classification systems. In addition, the unit operations had been studied by field observations and performance measurements. At the end of the economic analysis using the obtained data, the unit cost of stripping was determined.

Ayrı Elemanlar Modelleme Yönteminin Yeraltı Madenciliğine Uygulanması - Application Of Distinct Element Modelling To Underground Mining
DOI 15-25 Sina Yazıcı

ÖZET

Bu çalışmada süreksizlik içeren kaya kütlelerinin sayısal modellenmesinde kullanılan ayrı elemanlar yöntemi tanıtılmıştır. Bir yeraltı bakır madeninde kablo tahkimatla önceden destekli olan ayak kazısı sırasında gerçekleştirilen deformasyon ve gerilme değişimi ölçmeleri ile ayrı elemanlar modelleme sonuçlan karşılaştırılmıştır. Sonuçta modelin arazi ölçümlerine yakın deformasyon davranışı gösterdiği, fakat model iki boyutlu olduğundan, tam olarak üç boyutlu gerilme değişimi benzetiminin yapılamadığı anlaşılmıştır.

ABSTRACT

This paper introduces the distinct element numerical modelling technique used mostly for the simulation of the jointed rockmass. The deformation and stress change measurements during cable supported hangingwall excavation of an underground copper mine were compared with the results of the distinct element model. As a result, the model showed comparable behavior with the field measurements in respect of magnitude of the displacement. However, the stress change in the model was higher than the field measurements: This discrepancy occurred because the three dimensional stress change in the field was inevitably modeled in two dimensions.

TTK Karadon İşletmesi Büyükdamarında Metan Gazı İçeriğinin İncelenmesi Investigation of the Methane Content in Büyük Seam of TTK`s Karadon Mine
DOI 27-37 Alaaddin ÇAKIR , Vedat DİDARİ

ÖZET

Bu makalede; damar gaz içeriğinin belirlenmesinde uygulanan yöntemler tanıtılmakta ve Türkiye Taşkömür Kurumu (TTK, Zonguldak) Karadon İşletmesi -303/-360 Büyük panosunda damar gaz içeriğinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ile bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the methods which are being applied for the determination of the gas content of the seams, have been introduced. Then, the methodology and the results of a research work carried on in -303/-360 Büyük panel of Turkish Hardcoal Enterprise (TTK) Karadon Mine have been presented.

Yapı Yıkımlarında Patlatma Uygulaması - Blasting Application At Structure Demolition
DOI 39-56 Ferhan Şimşir, Halil Köse

ÖZET

Patlatma, hasarlı veya ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların (binalar, bacalar, lavvar tesisleri, silolar, sığınaklar vb.) yıkımlarında, geleneksel yıkım tekniklerine göre oldukça emniyetli, daha ucuz ve hızlı bir yöntem olarak uygulama alam bulmaktadır. Bu çalışmada önce bir yapının devrilmesi için gerekli kinematik koşullar anlatılmış, daha sonra da delik geometrisi tasarımı ve şarj hesabında kullanılan Hauser bağıntıları açıklanmış ve devrilme sonucu oluşan yer titreşimleri irdelenmiştir. Makalenin sonunda da bazı uygulama örneklerine yer verilmiştir.

ABSTRACT

As a highly safe, more economical and fast method compared with conventional demolition techniques, blasting finds an application field at demolition of damaged or non-economical structures (buildings, chimneys, coal washery plants, bins, bunkers etc.). In this study, firstly, kinematic conditions necessary for the fall of a structure are explained, then the Hauser formulas used at designing the blast-hole pattern and calculating hole charges are presented and ground vibrations resulting from fall of structure are investigated. At the end of the paper, some application examples are given.