Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 35 - No 4 (December 1996)
MADEN YATAKLARI SINIR BELİRSİZLİĞİNİN INDIKATOR KRIGING İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SİVAS-KANGAL-KALBURÇAYIRI KÖMÜR YATAĞINDA BİR UYGULAMA
DOI 3-11 A.Erhan TERCAN

ÖZET

Maden yataklarının sınırları yetersiz veriden dolayı tam olarak bilinmez. Yatak sınırlarının belirlenmesine yönelik standart yaklaşımların hepsi bir dereceye kadar keyfiyet içerir. Sınır belirsizliğinin değerlendirilmesine yönelik olarak keyfiyetten uzak, kuramsal bir temele dayanan indikatör kriging yöntemi önerilmiştir. Yöntem, Sivas-Kangal-Kalburçayırı kömür yatağı sınırlarının incelenmesinde uygulanmıştır.

ABSTRACT

Exact boundry of ore deposits is not known because of the lack of information. All the standard approaches to the boundry assessment control, to some extent, the ore deposit boundry through a subjective process. Indicator kriging method, which has a sound theoretical basis is recommended. The method was applied to the study of the boundry of the coal deposit of Kalburçayırı, Kangal, Sivas.

KÖMÜRÜN KENDİLİĞİNDEN YANMAYA YATKINLIĞININ BELİRLENMESİNDE HAVA MİKTARI VE NUMUNE MİKTARININ ETKİSİ
DOI 13-25 Nergiz ŞAHİN, Vedat DİDARİ

ÖZET

Bu çalışma, kömürün kendiliğinden yanmaya yatkınlığını belirleyen parametrelerin saptanmasına yönelik "tutuşma noktası" esaslı deneylerde hava miktarı ve numune miktarı faktörlerinin etkilerinin incelenmesini kapsamaktadır. Laboratuvar çalışmaları, TTK Kandilli İşletmesi -400/-450 Büyük Damar‘dan alınan örnekler üzerinde yürütülmüştür. Hava miktarı ve numune miktarının kendiliğinden yanma parametreleri ile olan ilişkisi istatistiksel olarak belirlenmiştir.

ABSTRACT

In this study, factors of airflow quantity and sample quantity which affect the spontaneous combustion parameters of coal during the experiments based on "crossing point" were investigated. Laboratory studies were carried out on the coal samples which were taken from -400/-450 Büyük seam of Kandilli Colliery of Turkish Hardcoal Enterprises (TTK). Statistical relations between these factors and parameters were determined.

Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Krom Cevheri İçin Optimum Yeraltı Üretim Yöntemi Seçimi Selection of Optimum Underground Mining Method for Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Chromite Ore
DOI 27-41 Ali KAHRİMAN , Atilla CEYLANOĞLU , Ahmet DEMİRCİ , Ercan ARPAZ , Önder UYSAL

ÖZET

Bu makalede, Kayseri Pmarbaşı-Pulpınar krom cevherinin (4 No‘lu Kuyu) verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için uygun yeraltı üretim yöntemi seçimine dönük çalışma sonuçları sunulmuştur. Bu kapsamda, yöntem seçimini etkileyen parametrelerin teknik ve ekonomik açıdan belirlenmesi amacıyla öncelikle bir dizi arazı ve laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Mevcut veriler kullanılarak cevher yatağının geometrisi tanımlanmış ve kaya birimlerinin sağlamlık dereceleri belirlenmiştir. Daha sonra, üretim yöntemi seçimine gidilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda en uygun üretim yöntemi olarak ortaya çıkan ambarlı-arakatlı göçertme yöntemi tanıtılmış ve deneme mahiyetinde uygulaması önerilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, the results of the investigation on the selection of optimum underground mining method for Kayseri Pmarbaşı-Pulpınar chromite ore body (Shaft 4) are presented. Within the scope of this study, initially, some rock properties were determined using field and laboratory tests, and rock units encountered were classified. In addition, ore body model was described. Then selection of the optimum mining method was carried out in light of data obtained. Sublevel shrinkage caving method was suggested for a panel testing.

Ovacık Altın Cevherinin Karşılaştırmalı Siyanür ve Tiyoüre Liçi - A Comparative Study Of Ovacık Gold Ore Thiourea And Cyanide Leaching
DOI 43-51 Üner İpekoğlu, Haluk Çelik, Çağlar Tükel

ÖZET

Siyanür liçi ile cevherlerden altın ve gümüşün kazanılması, yüz yılı aşan bir süreden ben basan ile uygulanmaktadır. Bunun nedeni siyanür prosesinin kimyasal mekanizmasının iyi bilinmesi, çok ince taneli ve fakir cevherlere bile yüksek verimle uygulanabilme kabiliyetidir. Bununla birlikte siyanürün zehirli bir madde olması ve düşük çözündürme hızına sahip bulunması alternatif çözücülerin araştırılmasına sebebiyet vermiştir. Bunlardan tiyoüre, gerek hızlı liç kinetiği göstermesi ve gerekse zehirsiz bir madde olmasından dolayı, çok yönlü olarak araştırılmıŞtir. Bu çalışmada, Ovacık Altın Cevheri‘ nin optimum siyanür ve tiyoüre liç parametreleri öncelikle tesbit edilmiş olup, her iki proses altın ve gümüş kazanma verimleri ve reaktif sarfiyatı bazında karşılaştınlmıştır.

ABSTRACT

Precious metals such as gold and silver have been recovered from their ores by cyanide for over a hundred years mainly due to its unique property in exploiting the low grade invisible gold with high recovery, being industrially proven process and its well-known chemical mechanism. However, its toxicity and slow extraction rate have stimulated research to look for alternative reagents. Thiourea is one of the most promising lixiviant, which has been investigated extensively due to fast leaching kinetics and non-toxic features. In this study, leaching kinetics of Ovacık gold ore was investigated and major parameters were determined using both cyanide and thiourea. The dissolution of gold was discussed in terms of extraction rates and reagent consumption.