Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 36 - No 1 (March 1997)
Açık İşletmelerde Kısa ve Orta Dönem Üretim Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım - A New Approach To Short And Medium Term Production Planning İn Open Pit Mines
DOI 3-10 Mustafa Kumral, A. Hakan Onur

ÖZET

Açık işletmelerin kısa, orta ve uzun dönemli üretim planlaması, nihai sınırı bilinen açık işletme içerisinde haftalık, aylık ve yıllık bazda yapılacak üretimin kalite ve miktar bakımından gereksinimleri karşılaması demektir Bu çalışmada, Adana Çimento hammadde ocağı için kısa ve orta vadede istenilen planlamayı yapabilmek için FORTRAN dili kullanılarak yazılmış bir bilgisayar programı tanıtılmaktadır. Tanıtımı yapılan yöntem bir optımizasyon yöntemi değildir. Kullanıcıya mümkün olduğu kadar fazla sayıda alternatifi deneyip içlerinden en iyisini seçme prensibine dayanır. Yöntem ve bu yöntem ile ilgili bir uygulama bu makalede verilmiştir.

 

ABSTRACT 

 

In the short, medium and long term open pit production planning, the quality and quantity requirements in week, month or year time period must be provided In this study, a computer program that gives a simple tool to provide production planning for Adana Cement Factory is introduced. The method introduced in this paper is not an optimisation method The purpose of the method is to provide many solutions to choose from. An application of the method with a case study is given later in this study.

Manyezit Maden İşletmeciliğinde Sınır % Sio2 Kararları Riskliliği - The Risks Of Cutoff Sio2 % Decisions İn Magnesite Mining Operations
DOI 11-19 H. Gürkan Yersel, Adnan Konuk

ÖZET

Bu çalışmada, manyezit maden işletmeciliğinde sınır % Si02 kararlan riskliliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle, manyezit maden işletmeciliğinde ilk yatırım, işletme sermayesi ve işletme giderleri ile cevher kalite katsayısı tahminleri için regresyon model parametreleri araştırılmıştır. Regresyon tahminlerinde beklenen hatalardan belirli sayıda rassal örneklemede yaparak yıllık nakit akımlarını ve net bugünkü değer oranı karlılık ölçütlerini hesaplayan risk analiz modeli geliştirilmiştir. Monte Carlo Benzetim Yöntemi temelinde geliştirilen risk analiz modeli ile karlılık ölçütleri dağılım parametreleri de hesaplanarak, sınır % Si02 kararlarının risklilik dereceleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, cevher rezervi, üretim kapasitesi, cevher satış fiyatı ve % CaO değerlerindeki değişimlerin sınır % Si02 kararlan riskliliğine etkileri de araştırılmıştır.

ABSTRACT

In this work, risk of Cutoff Si02 % decisions in Magnesite mining operations were aimed to measure. For this purpose, regression model parameters were firstly investigated for initial and working capital, finance for magnesite mining operations and estimates of constant are quality. Risk analysis model, which calculates annually cash flows and rate of net present value profitability criterions by making various numbers of random sampling from expected errors in regression estimates, was improved. Risk parameters for cutoff Si02 % decisions were determined by calculating profitability criterions distribution parameters and risk analysis model, improved on the basis of Monte Carlo Simulation Method. At the sametime, the effects of ore reserve, capacity, ore price and variations in CaO % on the risks of cutoff Si02 % decisions were also investigated.

Ambarlı Arakatlı Göçertme Yöntemi ve Pulpınar Krom Cevherine Uygulanabilirliği - Sublevel Shrinkage Caving Method Considered For Pulpınar Chromite Ore Body
DOI 21-31 Ali Kahriman, Atilla Ceylanoğlu, Ahmet Demirci, Ercan Arpaz

ÖZET

Günümüzde ekonomik ve teknik koşullar, yeraltı ocaklarında tüvenan cevher üretim artışını zorunlu kılmaktadır. Bu yüksek üretim hızını sağlayabilecek en önemli yöntemlerden biri de arakatlı göçertme yöntemi ve versiyonlarıdır.

Bu makalede, ambarlı arakatlı göçertme yöntemi tanıtılmış, Kayseri-Pulpınar krom cevherine uygulanabilirlik koşulları incelenmiş ve tartışılmıştır.

ABSTRACT

Nowadays, economical and technical conditions have necessitated increased production the of run of mine ore production in underground mines. One of the most important method able to provide high production rate is the sublevel caving method and its versions.

In this paper, sublevel shrinkage caving method was described and the possibility of application for Kayseri-Pulpınar chromite ore was investigated and discussed.

Siyanürlü Altın Üretim Tesisi Atıklarını Arıtma Yöntemleri - A Review Of Treatment Processes Of Gold Processing Effluents Containing Cyanide
DOI 33-45 Haluk Çelik, Hasan Mordoğan, Üner İpekoğlu

ÖZET

Bu yazıda, siyanür ve metal-siyanür içerikli atıkların arıtılmasında kullanılan yöntemler ile bu yöntemlerden önem arz edenlerin, kimyasal mekanizması ve dünyadaki bazı uygulamalarına ait performans verilen verilmiştir.

ABSTRACT

This article reviews basic information on the processes used for treating cyanide and metal-cyanide complexes from gold leaching operations and the related chemical mechanisms. It also presents typical performance results of commercial installations of widely used treatment processes.