Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 36 - No 2-3 (June-September 1997)
Kaya Patlatmalarında, Kayaçların Jeomekanik Verilerinin Parçalanmaya Etkisinin İncelenmesi The Study of the Effect of the Jeomechanical Data of the Rocks on the Fragmentation in the Rock Blasting
DOI 3-12 R. Yavuz DAĞABAK

ÖZET

Bu çalışmada, farklı kaya kütle kaliteleri için, kireçtaşları içinde üç ayrı çalışma alam seçilmiştir. Seçilen alanların önce kaya kütle sınıfları belirlenmiş ve daha sonra buralarda ‘tek kuyu" patlatma deneyleri yapılmıştır. Patlatma deneylerinden çıkan paşanın elek analizleri yapılmıştır. Bu çalışma ile, farklı tektonik yapıdaki kireçtaşları üzerinde yapılan ‘tek kuyu" patlatmaları sonucu oluşan parçalanma dereceleri incelenmiştir.

ABSTRACT

In this study, three different sites in the limestone rocks for different rock mass qualitites have been selected. Firstly, rock mass catagories of the selected sites have been determined, then in these places, blasting experiments have been done. The muckpiles after single blasting, have been screened. In this study, the degrees of the fragmentation in the limestone rocks which have different structures after single blasting have been studied.

Alçıtaşı ve Anhidrit Üzerine Bir Çalışma - A Study On Gypsum And Anhydrite
DOI 13-23 Y. Selami İstanbulluoğlu

ÖZET

Bu makalede, alçıtaşından yapay anhidrit elde etmek için yapılan deneylerin sonuçları ve elde edilen anhidrit IIFün basınç dayanımı özellikleri sunulmaktadır. Deneyler, Beypazarı Havzası Alçıtaşı Yatakları‘ndan alınan örnekler üzerinde yürütülmüştür. Alçıtaşımn alçı ve anhidrite dönüştürülebilmesi için gereken en düşük dezitratasyon sıcaklıkları bulunmuştur. Fırında bekletilme süresi, alçıtaşımn ve anhidritin tane boyutları gibi faktörlerin, elde edilen anhidrit IIFün özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Anhidrit IIFün suyla karıştırılıp katılaştıktan sonraki basınç dayanımları ile betonun ve doğal anhidritinkiler karşılaştırılmıştır. Anhidrit IIFün taban yolu dolgu duvarları yapımında kullanılan betonun yerini alıp alamayacağı araştırılmıştır.

 

ABSTRACT

In this paper, the results of the experiments aimed at producing artificial anhydrite from gypsum and the compressive strength characteristics of anhydrite III produced are presented. The experiments were carried out on the samples taken from Beypazarı Gypsum Field. The minimum calcining temperatures to convert gypsum ‘into plaster and anhydrite were found. The effects of factors such as waiting time in oven, sizes of gypsum and anhydrite pieces on the characteristic of anhydrite III produced were investigated. The compressive strength of anhydrite III, which was mixed with water and hardened, was compared with those of concrete and natural anhydrite. Anhydrite III was also tested whether it can be replaced with concrete used in pack walls of gate roadways.

Pomza Partiküllerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi - Determination Of Some Physical And Chemical Characteristics Of Pumice Particles
DOI 25-34 Semra İlhan, Hüseyin Özdağ

ÖZET

Bu çalışmada, sanayide yaygın kullanım alanı olan pomzanın, mikrobiyal hücrelerin immobilizasyonu açısından önemli olan bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlendi. İlk olarak kullanıma uygun boyutlarda partiküller elde edildi. Daha sonra sırasıyla kimyasal bileşimi, partikül boyutuna göre su tutulumu ve spesifik yüzey alanları SEM‘ de yapılan incelemelerle por çapları ile morfolojisi ve yüzey yükü saptandı. Elde edilen veriler ışığında pomzanın mikrobiyal hücrelerin adsorbsiyonunda kullanılabilecek özelliklere sahip olduğu anlaşıldı.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the physical ve chemical properties of pumice, which are important with respect to immobilization of microbial cells. Firstly particles of suitable size were produced, then chemical composition, water uptake, specific surface area, pores diameter, morphology ve surface charge of pumice particles were determined. The findings showed that pumice could be used in the microbial cells adsorption.

Radyodedektör Cihazı ile Patlatma Deliklerindeki Sapma ve Pratik Dilim Kalınlıklarının Belirlenmesi Prediction of the Practical Burden and Blasthole Deviation Using Radiodetection Instruments
DOI 35-40 Ali KAHRİMAN

ÖZET

Patlatma çalışmalarında, atımın verimliliğini etkileyen unsurlardan biri de delik sapmasından kaynaklanan delik hata payıdır. Bu nedenle tasarımda mutlaka gözönünde tutulmalıdır. Aynaya dik ve paralel düzlemlerde ortaya çıkması muhtemel olan delik sapmasının tahmin edilerek şarj sırasında gerekli önlemlerin alınması, atımın başarısına büyük katkıda bulunacaktır. Bu makalede; elektromanyetik dalgaların yayılma ilkelerinden esinlenerek geliştirilen ve yaygın olarak yeraltında gömülü bulunan metal su boruları ile elektrik kablolarının izlenmesi ve yerlerinin belirlenmesi çalışmalarında kullanılmakta olan radyodedektör cihazı tanıtılmakta ve patlatma delıklerindeki hatadan kaynaklanan gerçek dilim kalınlığının, aynanın her seviyesinden ölçülmesinde kullanılabilirliği incelenmektedir.

ABSTRACT

During the bench blasting, one of the parameters affecting blast efficiency is the faulty drilling produced from the hole deviation. For this reason, it must be taken ‘into consideration in the blast design. By predicting the blasthole deviation which is possibly occurred at perpendicular or parallel to the bench face, necessary precautions which is considered during the charging, will yield a successful blasting. In this paper, radiodetection equipment developed from the electromagnetic field propagation principle, which has been used for the purpose of locating, tracing and pinpointing of any types of buried utility line such as cables, metal pipes and drains, has been introduced and investigated whether it is possible to measure the practical burden generated from the blasthole deviation at any level of the bench.