Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 36 - No 4 (December 1997)
Ergiyik Kostik Liç Yöntemi ile Kömürlerin Kükürtsüzleştirilmesi - Desulfurization Of Coals By Molten Caustic Leaching
DOI 5-13 Yıldırım İ. Tosun, Fethullah Çiçek, Mustafa Hakan Çekirge

ÖZET

Düşük kaliteli kömürlerin doğrudan kullanımı, hava kirliliğinin ana kaynaklarından biridir. Yüksek kükürtlü ve küllü kömürleri, uygun fiziksel ve kimyasal yöntemlerle temizlemek mümkündür. Bu araştırma kimyasal bir yöntem olan, ergiyik kostik liç yöntemi. ile farklı kömürlerin kül ve kükürt içeriklerinin azaltılmasına çalışılmış ve Soma linyiti için %98‘lik bir kükürtsüzleştirme elde edilmiştir.

ABSTRACT

The direct use of low quality coal is the main source öf air pollution, It is possible to reduce high sulfur and ash contents of these coals by the application of suitable physical and chemical coal cleaning techniques. In this study, molten caustic leach technique was applied for desulfurization and deashing of various coal samples and 98% desulfurization was obtained for Soma lignite.

Bazı Türk Linyitlerinin Açık Havada Dağılabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi - Determination Of Slacking Characteristics Of Some Turkish Lignites
DOI 15-20 Hüseyin Koca

ÖZET

Bazı Türk linyitlerinin açık havada dağılabilirlik özellikleri USBM tarafından geliştirilen bir yöntem ile belirlenmiştir. Bir dizi ıslatma, kurutma ve eleme işlemine tafii tutulan numunelerin toplam elek altı oranları hesaplanmış ve bu değerler açık havada dağılabilirlik indeksleri olarak kabul edilmiştir. Deneyler sonucunda, Kütahya-Seyitömer bölgesi linyitlerinin açık havada dağılabilirlik indeksleri, A damarı için %83; B damarı için %70,2; ve Dragline panosu için %75,7 olarak bulunmuştur. Kütahya-Tunçbilek, Manisa-Soma, Çanakkale-Çan ve Eskişehir-Koyunağılı bölgesi linyitlerinin açık havada dağılabilirlik indeksleri ise sırası ile %15,8, %20,7, %35,6 ve %43,9 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre çalışılan linyitlerin açık havada dağılabilirlik indekslerinin orta ve çok dağılabilir sınıfına girdiği tespit edilmiştir.

ABSTRACT

The measurements of slacking indicies of some Turkish lignites were made by using the method developed by United States Bureau of Mines. After a series of wetting, drying and sieving experiments, cumulative undersize fraction was calculated and designated as the slacking indicies. Kütahya-Seyitömer region lignites have given slacking indicies of 83%, 70,2% and 75,7% for A, B and Dragline seams, respectively. The average slacking indices of Kütahya-Tunçbilek, Manisa-Soma, Çanakkale-Çan and Eskişehir-Koyunağılı region lignites were determined as 15,8%, 20,7%, 35,6% and 43,9%, respectively. These figures represent from moderate slacking to strong slacking characteristics according to slacking classes of coal.

Yeni Bir Flotasyon Teknolojisi: Jameson Flotasyon Hücresi - A New Technology İn Flotation: The Jameson Flatation Cell
DOI 21-30 Seher Ata, Ümit Yaşar Önder

ÖZET

Bu çalışmada, cevher ve kömür flotasyonunda kullanılan en son teknolojik yöntemlerden biri olan Jameson Flotasyon Hücresi irdelenmiş ve çalışma prensibi detaylı olarak anlatılmıştır. Konvansiyonel kolon flotasyon yöntemiyle karşılaştırıldığında pek çok üstün yanları olan Jameson Hücresinin en önemli avantajı her tane boyu aralığında yüksek randıman vermesidir. Atık su arıtımında da kullanılabilen Jameson hücresi, birtakım çevresel sorunların çözümünde de yararlı olabilecektir.

ABSTRACT

In this study, The Jameson Cell which is one of the latest technology used in both metal ores and coal flotation is described and its operating principle is explained, in detail. When it is compared to conventional column flotation it has many advantages. The most important one is to be able to use in large variety of particle size range with high efficiency. It can also be used in waste water treatment and it will be able to contribute in solving some environmental problems as well.

Darkale Yeraltı Ocağında Uygulanan İşletme Yöntemlerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Mining Methods Employed At Darkale Colliery
DOI 31-39 Gürcan Konak, Yavuz Selim İnci, Ali Derin

ÖZET

Uzunayak üretim yönteminde, üretim verimi ve ekonomikliğine etki eden en önemli parametrelerden birisi de pano boyudur. Bu çalışmada, kalın linyit damarı işleten ELİ‘nin yeraltı işletmelerindeki üretim yönteminden ve bu yöntemde yapılan bazı değişiklikler sonucunda pano boylarının 50-60 m‘den 350 m‘ye kadar çıkartılması ve bu değişiklik sonucu elde edilen verilerin işyeri verimi ve ekonomikliği üzerindeki etkileri incelenmektedir.

ABSTRACT

Oner of the most important parameters effecting efficiency and economics of the operation at longwalling is the panel length. In this study, the mining method employed at winning of thick coal seams at the Aegean Lignites is explained, and, the effects of increasing the ptoel lengths from 50-60 m upto 350 m on to mining efficiency and economics are investigated.