Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 37 - No 1 (March 1998)
Plastik Sulu Sıkılama Kartuşlarının (PSSK) Patlatma Verimi ve Parça Boyut Dağılımına Etkisi An Investigation `into the Effect of Plastic Water Stemming Cartridges (PWSC) on Blasting Efficiency and Bla
DOI 5-16 Ali A. ÖZÖZEN , Bahtiyar ÜNVER

ÖZET

Yeraltı patlatma işlemlerinde kullanılan plastik sulu sıkılama kartuşlarının (PSSK) ocak atmosferine, patlatma^ performans ve ekonomisine olan etkilerinin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, sıkılamanın ve sıkılama yöntemlerinin parça-boyut dağılımı ve dolayısıyla patlatma performansı üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Bu amaçla, karşılaştırmalı olarak farklı sıkılama uygulamalarında, ateşleme sonrası alınan pasa yığını görüntüleri üzerinde sayısallaştırma işlemleri ile parça-boyut analizleri yürütülmüştür. Özellikle de PSSK ve kil sıkılaması kullanımında patlatma performansı ve parça-boyut dağılımına olan etkilerinin karşılaştırmalı olarak sunulması hedeflenmiştir. PSSK ile sıkılamanın; işçi sağlığı ve ocak atmosferine olan olumlu etkilerinin yanısıra parça boyut dağılımına olan etkileri, patlatma performansı ve patlatma verimi açısından da olumlu sonuçlar vermiştir.

ABSTRACT

 

A comprehensive research program has been carried out to determine the effect of plastic water stemming cartridges (PWSC), used for underground blasting operations, on mine environment and worker‘s health, blasting performance and economy. This paper presents the effect of stemming and different stemming types on the particle size distribution of blasted rock, hence the performance of blasting. For this purpose, the images of the blasted rock were digitized and particle size distribution analyses were carried out on a comparative basis. Especially, it is aimed to present the relationship between particle size distribution in case of using clay and PWSC comparatively.7 In addition to positive effects of the use of PWSC in terms of workers health, dust and gas concentrations, it is found to increase also eficiency and performance of blasting operations.

Kömür Yatakları Rezervinin Jeoistatistiksel Yöntemle Global Kestirimi - Global Estimation Of Coal Reserves Using Geostatistics
DOI 17-25 A. Erhan Tercan

 ÖZET

Çokgen, üçgen ve kesit gibi geometrik rezerv kestirim yöntemleri, kestirilen değerlerin

güvenilirliğine ilişkin bilgiler vermez. Bu makalede global kestirimlerin güvenilirliğini

değerlendirebilen jeoistatistiksel bir yöntem tanıtılmış ve Sivas-Kangal-Kalburçayırı kömür yatağı

rezervi bu yöntemle global olarak kestirilmiştir. Yöntem, global hata varyanslarınin

hesaplanmasına dayanmaktadır. Bu amaçla, kalınlık ve kalınlık üzerinde tanımlanmış kalorilik

değer, kül ve kükürt için variogramlar hesaplanmış ve modellenmiştir. Bu modeller, global hata

varyanslarınin hesaplanmasında kullanılmıştır. Global hata varyanslarına dayanarak kestirim

işlemine bağlı güven aralıkları oluşturulmuştur.

ABSTRACT

The geometric methods of global reserve estimation such as polygon, triangular and cross-section

do not provide a means of assessing the accuracy of the estimated values. This paper introduces a

geostatistical method that measures the accuracy through global estimation variance. The method

is applied to the Kalburçayırı coal deposit of Kangal, Sivas. The variograms of thickness and

accumulations are estimated and modelled. These models are used in calculating the global error

variances that are an essential part in constructing the confidence intervals based on a specific

estimator.

Çimento Sanayi Atıksu Arıtma Çamurunun Tuğla Üretiminde Kullanımının Araştırılması - Investigation Of The Use Of Sludge From Cement Industry For Brick Manufacture
DOI 27-34 Oktay Bayat, Belgin Bayat

ÖZET

Adana Çimento Sanayi atıksu arıtma çamuru beş farklı oranda tuğla kiline katılarak tuğla

fabrikasında beş gün boyunca 850-900 °C‘de pişirilmiştir. Elde edilen tuğla örneklerinin fiziksel

özellikleri belirlenmiştir. Tuğla örneklerinin TS 705‘e göre toplam küçülme, su emme, kızdırma

kaybı, birim ağırlık ve basma dayanımları tespit edilmiş ve sonuçlar referans tuğla örnekleri ile

mukayese edilmiştir. Atıksu arıtma çamurunun tuğla içinde maksimum ağırlıkça %20 oranına

kadar kullanılması halinde üretilen tuğlaların TS 705‘de belirtilen fabrika tuğlası standardına

uygun olduğu belirlenmiştir.

ABSTRACT

Five different levels of sludge from Adana Cement Industry was added to brick making clay and

fired at the furnaces of brick plant for five days at the temperatures ranged from 850 °C to 900 °C.

Physical properties of the produced bricks were determined. The bricks were tested for total

weight change and shrinkage, cold water absorption, density after firing and compressive strength

according to TS 705 and the results were assessed in comparison with reference bricks. The use of

sludge in brick up to 20% by weight meets with the TS 705 standard specifications.

BAZI AĞIR METALLERİN ALKALİ SİYANÜR ÇOZELTILERINDEKI DAVRANIŞI
DOI 35-46 Haluk ÇELİK, Üner İPEKOĞLU, Hasan MORDOĞAN

 ÖZET Günümüzde altın içeren cevherlerden altının kazanılmasında uygulanan en yaygın yöntem siyanür liçi yöntemidir. Bunun nedeni siyanür prosesinin çok ince taneli ve fakir cevherlerde yüksek verimle uygulanabilmesidir. Bununla birlikte siyanür bakır, demir, kurşun, çinko gibi metaller ile de metal-siyanür kompleksleri oluşturmaktadır. Bu metallerin siyanür ve/veya oksijen tüketerek altının çözünme oranını düşürdükleri için siyanürlü çözeltilerdeki davranışı önemlidir. Bu yazıda altın ve bazı ağır metallerin alkali siyanür çözeltilerindeki davranışları incelenmiştir