Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 37 - No 2 (June 1998)
Flotasyon Modelleri - Flotation Models
DOI 3-20 Saruhan Saklar, Salih Ersayın, İrfan Bayraktar

 ÖZET

Bu çalışmada flotasyon işleminin matematiksel modellenmesinde kullanılan çeşitli yaklaşımlarm

tanıtılması amaçlanmıştır. Mevcut modellerle ilgili genel bir smıflandırma sunulmuş ve her bir

tipteki modellerin genel özellikleri anlatılmıştır. Özellikle kinetik modellerin tarihsel gelişimi

irdelenmiş ve günümüzdeki konumu değerlendirilmiştir. Bu modellerin flotasyon işlemini

tanımlayan parametresi olan hız sabitinin anlamı ve işlem değişkenleri ile olan ilişkisi

incelenmiştir.

ABSTRACT

In this study, the aim is to present various approaches used in mathematical modeling of the

flotation process. A general classification of the existing models is made and the general structure

of each type is described. The historical background of kinetic models and their present status are

reviewed. The practical use of rate constant, the kinetic parameter describing the flotation process,

is presented and its relationship with the main process variables is outlined.

FLOTASYON KOLONLARI-BÖLÜM 1 TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE AYIRMA İŞLEMİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER
DOI Bahadır AKSANI

 ÖZET Flotasyon kolonları cevher hazırlama endüstrisinde yıllardır standart olarak kullanılan mekanik flotasyon hücrelerinden farklı özelliklere sahiptirler ve son yıllarda birçok endüstriyel uygulama alanı da bulmuşlardır. İki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde flotasyon kolonlarının tarihsel gelişimi ile avantaj lan, zenginleştirme işlemi ve fiziksel temelleri ile zenginleştirme işlemine etki eden parametreler hakkında bilgi verilerek yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir. ABSTRACT Flotation columns have different features from mechanical flotation machines which are used as standard flotation machines in mineral processing industry for years and have found numerous industrial application in recent years. In the first part of this study the advantages of flotation columns and their historical evaluation, and the physical principles that are affecting separation were presented.

FLOTASYON KOLONLARI-BÖLÜM 2 KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR, UYGULAMALARDA • KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ALTERNATİF KOLON TASARIMLARI
DOI Bahadır AKSANI

 ÖZET Bu çalışmada cevher zenginleştirme endüstrisinde standart olarak kabul edilen mekanik flotasyon hücreleri ile flotasyon kolonları kuramsal olarak karşılaştırılarak, literatürde mevcut çalışmalar sunulmuştur. Flotasyon kolonlarının tasarımında ve uygulamalarında karşılaşılan sorunlar kısaca özetlenmiş, flotasyon kolonlarına alternatif olarak geliştirilen tasarımlar ve özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. ABSTRACT In this study flotation columns and mechanical flotation machines that were used as standard flotation equipment in mineral processing industry were compared with the theoretical ones and studies in the literature were presented. Problems faced in the design and industrial applications of flotation column were briefly summarised and alternative flotation column designs and their features were presented.