Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 37 - No 3 (September 1998)
Mekanik Kazı Makinalarında Kesme Titreşimi Analizi Cutting - Vibration Analysis For Mechanical Cutting Machines
DOI 3-18 Bülent Tiryaki, Osman Z. Hekimoğlu

 ÖZET

Bu makalede, keski kullanarak kaya ve kömür kazısı yapan mekanik kazı makinalarındaki kesme

titreşimi anlatılmaktadır. Kesme titreşimi ve titreşim analizi yöntemi ayrıntılı olarak verilmiştir.

Kesme titreşimlerinin makina performansı üzerindeki etkilerini araştırmak için Orta Anadolu

Linyitleri (OAL) İşletmesi Bölge Müdürlüp‘ndeki tamburlu kesici-yükleyicilerle bir dizi yeraltı

denemeleri yapılmıştır. Yine OAL‘deki tamburlu kesici-yükleyicilerin kesme karakteristikleri bir

bilgisayar programı ile incelenerek bunun sonuçları yeraltı denemelerinin sonuçları ile

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, OAL‘deki tamburlu kesici-yükleyicilerde oluşan kesme

titreşimlerinin en aza indirilmesi için kesici tambur tasarımının değiştirilmesi gereğini ortaya

koymuştur.

ABSTRACT

This paper describes the aspects of cutting vibration related to mechanically rock and coal cutting

machines with drag picks. Definition of cutting vibration and the methodology for vibration

analysis are explained in details. A series of practical trials were conducted on the coal shearers in

OAL Mine to investigate the effects of cutting vibration on machine performance. Furthermore

the vibration characteristics of the shearer drums employed in OAL Mine were analysed through a

computer programme and the results were compared to those of the underground trials. The

results showed that the shearer drum lacing pattern of the coal shearers currently operating in

OAL Mine should be changed in order to minimize the cutting vibration.

Denizli-Tavas-Ulukent Manganez Açık İşletmesinin Jeoistatistik Yöntemle Rezerv-Tenör İlişkisinin Belirlenmesi Determination of Reserve-Grade Relation of Denizli-Tavas-Ulukent Manganese Open Pit Mine
DOI 19-28 Cengiz KIRMANLI , Erkin NASUF

 ÖZET

Bu çalışmada, Denizli-Tavas-Ulukent açık işletmesinde istatistik ve jeoistatistik yöntemler kullanılarak saha rezervi belirlenmiş ve rezerv-tenör ilişkisi araştırılmıştır. Sondajlardan elde edilen kalınlık ve farklı tenor değerleri istatistiksel olarak incelendikten sonra detaylı variogram analizleri yapılmıştır. Sahadaki tenor dağılımları ve rezerv miktarı kriging yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, sahadaki tenor dağılımı %1 Mn aralıklarla incelenmiş ve her bir tenor aralığmdaki rezerv miktarları ayrı ayrı belirlenerek grafiksel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak sahanın ekonomik tenörü %32 Mn olarak belirlenmiş ve bu tenorun altında 3 428 303 ton ve üstünde 3 494 411 ton olmak üzere sahada toplam 6 922 714 ton rezerv bulunmaktadır.

ABSTRACT

In this study, ore reserve of Denizli-Tavas-Ulukent open pit mine is determined using statistical and geostatistical methods and reserve-grade relation of the orebody is investigated. Thickness and different grades obtained from drillholes are investigated statistically and detailed variogram analysis are made. Using kriging, the distributions of grades in the field are determined and total reserve of the mine is calculated. Grade distributions with 1% Mn interval is investigated and the results of the reserve quantities in each grade level are calculated and given graphically. As a result, the cut-off grade is determined to be 32% Mn and the reserve above and under this grade are calculated as 3 428 303 ton and 3 494 411 ton respectively, giving the total reserve of 6 922 714 of the mine.

Kömür Stoklarında Meydana Gelen Kendiliğinden Yanma Süreci İle İlgili Modeller ve Alınması Gereken Tedbirler Models Related to Spontaneous Combustion of Coal in Stockpiles and Preventive Measures
DOI 29-40 Bahtiyar ÜNVER , Ali ÖZÖZEN

ÖZET

Bu makalede, yerüstünde stoklanan kömürlerin oksidasyon sonucu kendiliğinden yanması ve konu ile ilgili mevcut yanma modelleri ele alınmıştır. Yeraltı ve yerüstü ocaklarından üretilen ve hemen satılamayan kömürler yerüstünde stoklanmak zorundadırlar. 

Bu çalışmada, stoklamayla beraber öncelikle ne şekilde bir oksidasyon reaksiyonunun gerçekleştiği ve ardından da bu reaksiyona etki eden kimyasal ve fiziksel parametrelerin üzerinde durulmuştur. Daha sonra oksidasyonun hangi mekanizmalarla, hangi süreçlerde yeraldığı, bu mekanizmalann tanımlandığı modellemeler ve deneysel çalışmalar sunulmuştur. Son olarak körmrde oksidasyon sonucu ne gibi değişimlerin olduğu, güvenli bir stoklamanm nasıl yapılacağı, önceden alınması gerekli tedbirler ve açıkta stoklamanın çevresel etkileri üzerinde bilgiler verilmiştir.

 

ABSTRACT

Models relating to spontaneous combustion of coal in stockpiles are presented in this paper. Coal produced from surface or underground mines must be stored in stockpiles if not delivered or sold right away. In addition, it is necessary to have a certain amount of coal in the stockpiles of thermal power plants.

In this paper, firstly, the characteristics of oxidation reaction together with the physical and

chemical factors affecting oxidation are presented. Then, mechanism and process of oxidation are presented in the light of models explaining spontaneous heating and experimental research results.

Lastly, changes in the properties of coal, due to oxidation are given and the methodology for a safe aud efficient stockpiling of coal is presented.

Mikro-İşlemci Destekli Zaman Sıralı Patlatma Uygulamaları - Time Sequenced Firing Applications With Using Of Micro Processors
DOI 41-51 Cengiz Kuzu

 ÖZET

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, mikro elektroniğin hemen hemen tüm endüstriyel

uygulamaların içine girmesi sonucunu doğurmuştur. Patlatma çalışmalarında da, bu yönde

örnekler görmek mümkündür. Patlatma uygulamalarındaki mikro işlemcilerin bulunduğu yerler,

klasik elektrikli gecikmeli kapsüller veya elektronik kapsüller kullanılmasına göre farklılıklar

göstermektedir. Bunlardan ilkinde, mikro işlemciler patlatma devresi elemanlarına ve ikincisinde,

kapsüllerin içine ve patlatma devresi elemanlarına entegre edilirler. Böylece, elektronik ortamın

sağladığı tanımlanabilir zamanlama sayesinde, patlatma uygulamalarında bir çok ateşleme

devresinin, mili saniye mertebesinde olmak üzere, hassas olarak parlatılması mümkün olmaktadır.

Ayrıca, kullanılan donanım ile zaman sırası ayarı yapılabilmesi, yani programlanabilmesi

mümkündür. Bu ise, patlatma işi ile uğraşan teknik adama ateşleme düzeni tasarımında, esneklik

açısından büyük kolaylıklar sağlar. Ayrıca iyi bir ufalanma derecesi, pasa hareketi kontrolü,

titreşimlerin ve hava şokunun azaltılması gibi faydalan da beraberinde getirmektedir. Bu

çalışmada, klasik elektrikli ve elektronik kapsüllere ait uygulama örnekleri sunulmakta ve

kullanılan donanımlar incelenmektedir.

ABSTRACT

Micro electronics started playing an important role in industrial applications as a result of

technological developments of the last few years. Similar applications of micro electronics in

blasting operations are also in use these days. There are some differences in the application of

microprocessors in blasting operations depending on whether it is conventional electric detonator

or electronic detonator. Microprocessor is integrated to the periphery of blasting circuit itself in

the first application, but, it is integrated both the blasting circuit and detonator in the case of

electronic detonator. Since the use of microprocessors provides an electronic environment it is

possible to define the timing so that blasting operations can be performed in millisecond interval

as this optimises the blasting works. It is also possible to program the timing of the sequences in

such equipment which helps to make flexible blasting designs to the engineer. This application

also provides to decrease the air shock and vibration and control the fragmentation and movement

of blasted material. In this paper, some examples to the application of conventional and electronic

detonators are given and the equipment used is detailed.