Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 37 - No 4 (December 1998)
Bulanık Mantık Yaklaşımının Kaya Kütlesi Sınıflandırmalarında Kullanılması - Fuzzy Logic Usage İn Rock Mass Classifications
DOI 3-11 M. Kemal Gökay

 ÖZET

Madencilik uygulamalarında karşılaşılan belirli problemlerden birisi de verilecek karann

dayandığı verilerin bulanık olmasıdır. Bu aşamada maden ocaklarında önceki yıllarda edinilen

tecrübelerin kullanılması bu belirsizlikleri belirli bir miktar azaltacak ve üretimi olumlu yönde

etkiliyecektir. Bu çalışmada kaya kütlesi sınıflandırma sistemlerinde kullanılan göreceli

değerlendirmelere bulanık mantık yaklaşımı uygulanmıştır. Sınıflandırma sistemlerinde, sistemi

öneren araştırmacının değerlendirmeleri mantıksal karşılaştırmalara çevrilmiş ve geliştirilen

yaklaşım sisteminin bilgisayar uygulamasının yapılıp yapılamayacağı araştırılmıştır.

ABSTRACT

One of the problem in mining engineering is giving a decision on the base of uncertain data.

Experience gained in previous mining operations eliminate certain amount of uncertainty and

affect the mine production in positive manner. In this study, fuzzy decision ratings were applied to

the rock mass classification systems weightings. Decision logic given with these classification

steps have been transferred to the fuzzy decision steps. The procedure developed was then

implemented to a software program which has been planned to operate in computers

automatically.

Yeni Bilgisayar Teknikleri ile Kaliteye Bağlı Olarak Sınıflandırılmış Kömür Rezervlerin Belirlenmesi Classified Reserve Estimation Of Coal Deposits According To Quality By New Computer Techniques
DOI Hasan ERGİN, Cengiz KIRMANLI, Taner ERDOĞAN

 

 

 

ÖZET

 

Bilgisayar teknolojisi ve madencilik paket programlarındaki gelişmeler bazı yeni tekniklerin

 

kullanılarak daha doğru ve hızlı olarak rezervlerin hesaplanmasını ve maden planlamasını

 

mümkün kılmıştır. Bu.makalede, çağdaş madencilik programları tarafından kullanılan teknikler

 

ana hatları ile sunulmuştur. Daha sonra Trakya Bölgesinde bulunan Edirköy Linyit sahasına ait

 

topografık, jeolojik ve sondaj verileri kullanılarak, sahanın jeolojik modeli elde edilmiş ve bu

 

model son kullanıma uygun üretim için selektif madencilik yapmaya imkan verecek verilerin

 

üretilmesini ve sınıflandırılmış rezervlerin hesaplanarak sahadan optimum şekilde

 

yararlanılmasını sağlamıştır.

 

ABSTRACT

 

The development in computer technology and mining software has allowed to use some new

 

techniques to produce more reliable and rapid methods of estimating raw material reserves and

 

mining plans. In this paper, the techniques used by sophisticated mining software are briefly

 

introduced. Then, Edirköy Lignite basin in Trakya is modelled using topographic, geologic and

 

drilling data. This model is used to calculate the classified reserves in order to obtain the most

 

benefit from the coal seams in terms of achieving end users requirements by employing selective

 

mining.

Refrakter Cevherlerden Siyanürleme Dışı Altın Üretim Yöntemleri - Gold Extraction Processes Other Than Cyanidation For The Treatment Of Refractory Ores
DOI 23-33 Uğur Ulusoy, İsmail Girgin

 ÖZET

Siyanürleme prosesi cevher ve konsantrelerden altın ve gümüş kazanımmda halen endüstriyel

ölçekte en yaygın olarak kullanılmakta olan yöntemdir. Ancak, refrakter karakterli cevherlerin

işlenmesinde karşılaşılan zorluklar, siyanürün toksik bir madde oluşunun insanlarda yarattığı

endişeler ve siyanürlü artıkların çevreye verilmesinde uyulması gerekli olan kurallar prosesin

dezavantajlarını oluşturmaktadır. Bunların bir sonucu olarak; yapılan araştırmalarda genel ilgi,

siyanürden daha az toksik ya da toksik olmayan alternatif reaktiflerin kullanılabilirliği üzerinde

yoğunlaşmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda tiyoüre ve türevleri, tiyosülfat, iyot-iyodür, klor

ve amonyak siyanüre alternatif olarak denenen başlıca reaktifleri oluşturmaktadır. Bu derlemede,

siyanüre alternatif olarak denenmiş reaktiflerin etkileşme mekanizmaları ile cevher, konsantre vb.

doğal malzemelerle yapılmış çalışmalar da göz önüne alınarak, siyanürleme ile kıyaslamalı olarak

verilmektedir.

ABSTRACT

Cyanidation is the most widely used industrial process for the recovery of gold and silver from

ores and concentrates. But, difficulties encountered in the dissolution of refractory ores, public

paranoia associated with the toxicity of cyanide and the environmental limitations imposed on

cyanide disposal are the basic disadvantages of the process. Consequently, general research

interest is concentrated in developing less toxic or preferably non-toxic substitutes for cyanide.

For this purpose, thiourea and its derivatives, thiosulphate, iodine-iodide, chlorine and ammonia

have been tested as potential alternatives to cyanide. In this article, comparative information with

cyanide is given regarding the dissolution characteristics of gold and silver in cyanide alternative

lixiviants with emphasis on the leaching tests conducted for ores and concentrates

Koyulhisar Pb-Cu-Zn Cevherinin Seçimli Flotasyonla Zenginleştirilmesinde Optimum Koşulların Belirlenmesi Determination of Optimum Selective Flotation Conditions for Koyulhisar Pb-Cu-Zn Ore
DOI 35-44 Yakup CEBECİ , A. Ayvaz KUVVETLİ / Alper ÖZKAN

 ÖZET 

Bu çalışmada, Sivas-Koyulhisar yöresine ait Pb-Cu-Zn cevherinin seçimli flotasyonla zenginleştirilmesinde optimum flotasyon koşullarının belirlenmesine çalışılmıştır. Seçimli flotasyonun ilk kademesinde Pb, ikinci kademesinde Cu ve üçüncü kademesinde ise Zn kaba konsantresi eldesinde en uygun flotasyon koşullan tesbit edilmiştir. Kazanılan kaba konsantrelerle daha sonra temizleme flotasyonları yapılmıştır. Koyulhisar Pb-Cu-Zn cevherinin %6,54 Pb, %1,45 Cu ve %7,47 Zn tenörlü olduğu tesbit edilmiş olup, bu cevherden seçimli flotasyonla kazanılan Pb, Cu ve Zn kaba konsantrelerinin tenor değerleri sırasıyla; %23,86 Pb, % 12,92 Cu ve %36,12 Zn, konsantre verim değerleri ise %90,33, %79,30 ve %90,42‘dir. Kaba konsantrelerin temizleme flotasyonuna tabi tutulmasıyla elde edilen Pb, Cu ve Zn nihai konsantrelerinin tenor değerleri sırasıyla; %65,28 Pb, %26,23 Cu ve %54,40 Zn, konsantre verim değerleri ise %59,60, %60,42ve%77,92‘dir.

ABSTRACT

In this study, optimum flotation conditions for Koyulhisar Pb-Cu-Zn ore was determined. The most suitable conditions was fixed for Pb, Cu, and Zn in first, second and third stage, respectively and cleaning experiments were carried out for each mineral. Optimum rougher grades from the ore assaying 6,54% Pb, 1,45% Cu and 7,47% Zn, are 23,86% Pb, 12,92% Cu and 36,12% Zn. The recoveries of the rougher flotation are 90,33%, 79,30% and 90,42%, respectively. After cleaning steps, concentrates assaying 65,28% Pb, 26,23% Cu and 54,40% Zn were obtained with recoveries 59,60%, 60,42% and 77,92%, respectively.