Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 38 - No 2-3 (June-September 1999)
Afyon Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, Ekonomisi ve Hava Kirliliğini Önlemedeki Katkısı Geotermal Heating System of Afyon, Turkey; Its Economy and Role in Reducing the Air Pollution
DOI 3-14 Eyüp SABAH, Mustafa Yavuz ÇELİK

ÖZET

Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, zengin jeotermal kaynaklara sahip ülkelerden birisidir. Doğal, temiz, ucuz, emniyetli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji, gelecekte de alternatif bir enerji kaynağı olacaktır. Hava kirliliği yüksek iller arasında yer .alan Afyon, aynı zamanda önemli bir jeotermal potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek üzere, 1994 tarihinde kurulan ve 1996 yılında işletmeye alman Afyon Jeotermal Enerji Isıtma Sistemi‘nin kurulu kapasitesi 10.000 konut olup, halen 3.970 konut başarılı bir şekilde ısıtılmaktadır. Afyon‘da her 100 m2 net alanın ısıtılması için gerekli olan ısı ihtiyacı 8.484 kCal/saat olup, jeotermal enerji ile ısıtılan 3.970 konut ve eşdeğeri 426.099 m2 konut alanı için harcanan enerji 30.727.700 kCal/saat‘tir. Bu enerji, saatte yaklaşık 7 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerji olup, bir yıl içinde tasarruf edilen kömür miktarı (Tunçbilek kömürü) yaklaşık 30.000 ton‘dur. Jeotermal enerji yerine Tunçbilek kömürü yakılarak bu konutlar ısıtılmış olması halinde, her yıl atmosfere yaklaşık 743 ton SOx  ve 4.950 ton partikül madde karışmış olacaktı. Afyon örneğinden elde edilen bu sonuçlar, jeotermal ısınma ile binlerce ton SOx ve partikül madde emisyonunun önlendiğini ve jeotermal enerjinin sadece ucuz bir alternatif enerji kaynağı olmayıp, aynı zamanda çevre dostu bir enerji olduğunu da göstermektedir.

ABSTRACT 

Turkey located in the Alpine-Himalian Orogenic Belt is one of the countries in the world with abundant geothermal resources. The natural, clean, cheap, reliable and renewable nature of geothermal energy is considered to be an alternative future energy resource. Afyon, is one of the important geothermal fields, suffers from high risk of air pollution. In order to utilise this potential, the construction of Afyon Geothermal Heating System, was initiated in 1994 and put ‘into operation in 1996 with an installed capacity of 10,000 residents out of which 3.970 residence is successfully heated. The heat requirement for every 100 m2 area of residence is 8.484 kCal/h and total energy spent for a the total area of 426.099 m2 is 30.727.300 kCal/h. This is equivalent to the energy produced by burning 7 tph Tunçbilek coal which leads to a savings of 30.000 tpy Tunçbilek coal. If Tunçbilek was burned instead of the use of geothermal energy, every year 743 tons of SOx and 4.950 tons of particulate matter would have been emitted to the atmosphere. The results obtained from Afyon experience reveals that not only the emission of tremendous amounts of pollutants is eliminated but also a cheap energy alternative with an environment friendly fuel is provided.

Adsorplanmış Ksantatın Termal Deserpsiyonu ve Desorplanan Ksantatın Pirit Yüzeyine Tekrar Adsorpsiyonu Thermal Desorption of the Adsorbed Xanthate and Re-adsorption of Desorbed Xanthate Ions on Pyrit
DOI 15-20 Fatma Garip, Hüseyin Özdağ

ÖZET

Bu çalışmada pirit yüzeyine adsorplanmış ksantatın desorpsiyonu ve desorpianan ksantat iyonlarının pirit yüzeyine tekrar adsorpsiyonu araştırılmıştır. Ksantat iyonlarının desorpsiyonunda, sıcaklık artışı ile desorpianan madde miktarının arttığı ve termal desorpsiyonda Na2S derişiminin artmasıyla desorpianan madde miktarının daha da artırdığı belirlenmiştir. Sonuçlar, ısısal işlemle ve Na2S kullanılarak desorpianan ksantatın pirit yüzeyine tekrar adsorbe olacağım göstermiştir.

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the thermal desorption of xanthate ions from pyrite surface and re^adsorption of desorbed xanthate ions on pyrite. It was found that the desorption of xhanthate increased with increasing thermal decomposition, and thermal desorption rate also increased with increasing Na2S concentration. The results showed that the thermally desorbed xanthate ions can be re-adsorbed on the surface of pyrite.

Yer Karosu Mukavemetlerinin İstatistiksel Kontrolü - Statistical Control Of Strength Of Floor Tiles
DOI 21-30 Bülent Tütmez, Oktay Bayat

ÖZET

istatistiksel Proses Kontrol (İPK), önemli bir kalite geliştirme tekniği olarak seri üretim yapan proseslerde kuUamlmaktadır. Söğüt Seramik AŞ yer karosu bünye (Masse) üretim prosesinden elde edilen verilerle kontrol kart ve proses yeterlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bünye mukavemet değerlerinin spesifıkasyonlarm dışında yoğunlaşma göstermesi ve Cp ile Cpk indislerinin 1,00‘den daha az değerlerde olması proses için bir tehlikenin oluştuğunu göstermektedir. Nominal ortalamanın spesifikasyonlarla olan ilişkisi tesbit edilmiş ve prosesdeki problemler tahmin edilmiştir.

ABSTRACT

Statistical Process Control (SPC) is used as an important quality improvement technique for continuous production processes. Control charts and process capability analyses were made using data from Masse production process at Söğüt Seramik AŞ Cp and Cpk indices were less than 1.00 and also compressive strength values fell outside the specifications values showing a serious trouble in the process. Relationship between nominal average value and specifications was determined and potential problems were predicted in the process.

Pozantı - Tarsus Ayrımı Otoyol İnşaatında Kullanılmış Olan Delici Makinelerin Performans Analizi The Performance Analysis of Drill Rigs Usud in the Construction of Pozantı - Tarsus Crossing Motorway
DOI 31-35 Sair KAHRAMAN, Ayhan MÜLAZIMOĞLU

ÖZET  

Bu çalışmada, Pozantı-Tarsus ayrımı otoyol inşaatında kullanılmış olan yerüstünden darbeli hidrolik deliciler üzerinde yapılan performans analizi anlatılmıştır. Performans analizinde değerlendirme kriteri olarak Makine Kullanılabilirlik Oram (MKO) ve Makineden Faydalanma Oram (MFO) kullanılmıştu:. Yapılan performans analizi sonucunda delicilerin MKO‘ larınm uluslararası standartlara uygun olduğu görülmüştür. Fakat MFO değerleri standart değerlerden düşük çıkmıştır. Bu durumun formasyonların çok kırıklı-çatlaklı olması nedeniyle delikte göçükler meydana getirmesinden ileri geldiği sonucuna varılmıştır. 

ABSTRACT

In this study, the performance analysis of the hydraulic top hammer drills used in the construction of Pozantı-Tarsus crossing motorway was described. The performance of drills was analysed by using Drill Rig Availability (DRA) and Drill Rig Usage (DRU) as evaluation criteria. It was shown that DRA of the drills conformed to international standards. But, it was found that DRU was lower than the standard values, due to the heavily jointed formation, which causes caving in the holes.