Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 38 - No 4 (December 1999)
Yeraltı Kömür Ocaklarında Tahkimat Elemanı Olarak Kaya Saplamalarının Kullanımı ve Performans İzleme Yöntemleri Methods Related to Use and Performance Monitoring of Rock Bolts in Underground Coal Min
DOI 3-20 Bahtiyar ÜNVER

ÖZET

Yeraltında oluşturulan bir açıklığı çevreleyen kayaya sadece dışarıdan destek verilmesi ilkesine dayanan tahkimat anlayışına karşı, kayanın kendi kendini taşımasına yardımcı olan ve kaya ile kaya saplamasının entegre olarak çalıştığı çağdaş tahkimat anlayışı geliştirilmiş ve geçerlilik kazanmıştır. Bu yazıda, ülkemiz yeraltı kömür ocaklarında günümüze kadar sınırlı sayıda yerel denemeler yapılmış olmasına karşın endüstriyel ölçekte hemen hemen hiç kullanılmamış olan kaya saplamaları ve temel çalışma ilkeleri hakkında bilgiler verilmekte ve dünyada nasıl başarı ile uygulandığı sunulmaktadır.

ABSTRACT

Strategy related to supporting of surrounding rock around an underground excavation by means of external supports is superseded by the contemporary new approach that considers the rock itself as the support medium and by using rock bolts as the integrated component. This paper briefly presents information about rock bolts and the main principles related with successful application of rock bolts in the world. Although there have been few regional trials, rock bolts have almost never been applied in Turkish coal mines on industrial scale.

Jeoistatistiksel Tahmin İçin Uygun Tenör Dağılım Modelinin Belirlenmesi - Determination Of The Appropriate Grade Distribution Model For Geostatistical Estimations
DOI 21-28 Abdülkerim Pekin, Adnan Konuk

ÖZET

Açık işletme üretim basamakları tenor tahminlerinin jeoistatistiksel yöntemlerle yapılmasında, tenor dağılım modelinin doğru seçimi önemli bir husustur. Tenor dağılım modelinin klasik istatistiksel yöntemlerle seçimi, bazı maden yataklarında hatalı değerlendirmelere neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, jeoistatistiksel tahmin sonuçlanm karşılaştıran yöntemlerin kullanımı gerekmektedir. Bu çalışma, Kütahya- Gümüşköy Gümüş Madeni açık işletmesindeki basamak tenor verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Basamak patlatma delikleri tenor verileri ele alınarak normal, lognormal ve üç parametreli lognormal dağılım modeli parametreleri hesaplanmış, her üç dağılım modeli için kriging tahminleri yapılmıştır. Kriging tahminleri sonrasında uygun dağılım modelinin seçimi için kriging ağırlıklı hata yöntemi kullanılmıştır. Jeoistatistiksel temele dayanan ve daha güvenilir olan kriging ağırlıklı hata yöntemine göre, üç parametreli dağılım model parametreleri kullanılması ile daha az hatalı tenor tahminlerinin yapılabileceği belirlenmiştir.

ABSTRACT 

It is important to choose the correct grade distribution model when the grade estimations of open pit production benches are made by geostatistical methods. Choosing the grade distribution models by classical statistical methods may cause erroneous assessments in some ore deposits. Under such circumstances, it is necessary to use the methods which compare the results of geostatistical estimations. This study was carried out by using the bench grade data at Kütahya-Gümüşköy Open Pit Silver Mine. By taking the bench blast holes grade data ‘into consideration normal, lognormal and threeparametres lognormal distribution model paramètres were calculated, the kriging estimations were made for each of the three-distribution models. After the kriging estimations, the kriging weighted error method was used for choosing the appropriate distribution model. According to the kriging weighted error method, which is based on geostatistics and is more reliable, it was determined that less error bearing grade estimations could be made by using the parameters of the threeparametres distribution model.

1984-1999 Yılları Arasında Tki Kurumu`nda Olan İş Kazalarının İstatistiksel Değerlendirilmesi - Statistical Evaluation Of Accidents Occurring At Tki İn Between 1984 And 1999
DOI 21-28 Y. Selami İstanbulluoğlu

ÖZET

Kömür madenciliği bütün ülkelerde iş kazalarının en fazla olduğu faaliyet gruplarından birisidir. İş kazalarının çok olması ise bu faaliyet grubundaki kazaların daha yakından izlenmesini, değerlendirilmesini ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesini gerektirir. Bu çalışmada, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‘nda son 16 yılda olan iş kazalarının istatistikleri verilmiş ve değerlendirilmiştir. Son 16 yılda, yıllık kaza sayısı 5 kat, kaza sıklık oranları (KSO) ise 3 kat azalmıştır. Kaza sayılarındaki bu önemli azalmaya karşın kaza sonrası olan ölümlerin yıllık sayılarında, ne yazık ki, aynı başarı elde edilememiştir. Ölümlerin en önemli nedeni, trafik kazaları olmuştur (%36).

ABSTRACT 

Coal mining is one of the activity branches that has the highest occupational accident rates in all countries. High frequency of accidents in this industry call for more efforts to be spent for the prevention of accidents. In this study, statistics of accidents occurred during the last 16 years in the mines of Turkish Coal Enterprises have been given and evaluated. During the last 16 years, the yearly number of accidents have decreased 5 times and accidents rates per 1 million hours worked have decreased 3 times. Same success could not be achieved in the yearly number of fatalities occurred after the accidents. The most important reason for the deaths were the traffic accidents (%36)

Dünya Bakır Üretiminin Doğrusal Zaman Serileri Modelleri ile Tahmini - Estimation Of World Copper Production With Linear Time Series Models
DOI 43-55 Aziz Kutlar, Sermin Elevli

ÖZET

Bu çalışma kapsamında, içinde bulunduğumuz yüzyılda üretimi bölgeler ve dünya ölçeğinde sürekli artış gösteren ve sanayinin önemli hammaddelerinden biri olan bakırın üretiminin önceden tahminine yönelik bir yaklaşım aranmıştır. Box-Jenkins yönteminin bilgisayar programı halinde uygulanışını içeren bu arayış, fiili üretimlerle tahmin edilen değerlerin uygun bir uyum sergilediğini, dolayısıyla bu yöntemin maden hammaddelerine yönelik üretim tahminlerinde kullanılabileceğini göstermiştir.

ABSTRACT

The context of this study deals with the prediction of copper production which is an important raw material for industry and whose production shows a regional and global increase within the frame of our century. The study comprises the application of Box-Jenkins method with the help of the computer program. The results give rise to the fact that this method can be used as a tool for prediction of mineral raw material production.