Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 39 - No 2 (June 2000)
Tarsus Ayrımı - Adana - Gaziantep Otoyolu T2 (Ayran) Tünelinde Kaya Sınıflarına Bağlı Kazı ve Tahkimat Uygulamaları Excavation and Reinforcement Applications Using Rock Mass Classification in T2 (Ayr
DOI 3-10 Alaettin KILIÇ , Mesut ANIL

ÖZET

Bu çalışmada, Tarsus Ayrımı - Adana - Gaziantep Otoyolu‘nun Bahçe (Osmaniye) yöresinde bulunan 550 metre uzunluğundaki T2 (Ayran) tünelinde, kaya kütlesi sınıflarına bağlı olarak yapılan kazı çalışmaları ve sağlamlaştırma yöntemleri incelenmiştir. Kazı işlemi delme-patlatma yöntemi ile gerçekleştirilen tünelin güzergahı boyunca Yeni Avusturya Tünel Açma Sistemine göre Sınıf III, Sınıf IV ve Portal Sınıfı kaya kütlelerine rastlanmıştır. Sağ geçit ve sol geçit olarak ayrı ayrı kazılan tünellerden toplam 132.487 m 3 pasa çıkartılırken, tünellerin sağlamlaştırılması ve tahkimatı amacı ile 4.880 m 3 püskürtme beton, farklı boylarda 5.737 adet (24.194 m) kaya saplaması, 80.400 kg çelik hasır, 76.000 kg kavisli çelik bağ, 49.000 kg tavan bağı ve 1.259 ton çimento enjeksiyonu kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Tünel, Kaya Kütlesi Sınıflaması, NATM, Kaya Saplamaları, Püskürtme Beton, Çelik Bağ, Tahkimat.

ABSTRACT

In this study, excavation works and reinforcement techniques undertaken according to rock mass classification in the 550-m-long T2 (Ayran) tunnel of Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) motorway near Bahçe (Osmaniye) have been investigated. Based on NATM, Class III, Class IV and Portal Class type rocks have been encountered in the tunnel which was excavated by the drilling and blasting method. 4.880 m 3 of shotcrete, 5.737 pieces of (24.194 m) rockbolts with different sizes, 80.400 kg of wiremesh, 76.000 kg of steel arch, 49.000 kg of roof ties and f.259 tons of cement injection were used for reinforcement of the tunnels excavated as the right and left tubes separately, producing a total of 132.487 m 3 waste material. Keywords: Tunnel, Rock Mass Classification, NATM, Rockbolt, Cement Injection, Steel Arch, Reinforcement

Kontrollü Patlatma Yöntemleri ve Tarsus Ayrımı-Gaziantep Otoyolu T2 Tüneli Uygulaması Controlled Blasting Techniques and the Application of the T2 Tunnel on the Tarsus Crossing-Gaziantep Motorway
DOI 11-22 Sair KAHRAMAN, Alaettin KILIÇ

ÖZET

Bu çalışmada, önce kontrollü patlatma yöntemleri olarak bilinen hat delme, son-kesme ve ön-kesme detaylı olarak anlatılmıştır. Sonra Tarsus Ayrımı-Gaziantep Otoyolu T2 tünelinde son-kesme ve hat delme uygulamaları örnek olarak verilmiştir. T2 tünelinde başarılı bir son-kesme ve hat delme uygulaması ile kazı hattı dışındaki kayaçta çatlamalar ve aşın kazı en aza indirilmiştir. Bunun sonucunda tahkimat ve püskürtme beton kullanımı azaltılmış ve maliyet düşürülmüştür. Anahtar Sözcükler: Hat Delme, Son-Kesme, Ön-Kesme

ABSTRACT

In this study, firstly, line drilling, smooth blasting and presplitting, which are known as controlled blasting techniques; are described in detail. Then, the applications of line drilling and smooth blasting in the T2 tunnel on the Tarsus Crossing-Gaziantep Motorway are given as an example. Fracturing beyond the excavation line and over breaking were minimised with a successful application of line drilling and smooth blasting in the T2 tunnel. As a result, less reinforcement and less concrete were needed and the cost was lowered. Keywords: Line Drilling, Smooth Blasting, Presplitting

Tam Cepheli Tünel Açma Makinelerinde Makine Çapı ile Bazı Tasarım Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İrdelenmesi The Examination of the Relationship Between Machine Diameter and Other Design Parame
DOI 23-28 Sair KAHRAMAN

ÖZET

Bu çalışmada, tam cepheli tünel açma makinelerinin kazı prensibi açıklandıktan sonra, 1953-1993 yılları arasında kullanılmış olan 200 adet makinenin karakteristiklerinden yararlanarak bu makinelerin tasarım parametreleri irdelenmiştir. Önce makine çapı ile diğer tasarım parametreleri (güç, baskı, tork ve ağırlık) arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak incelenmiştir. Makine çapı arttıkça güç, baskı, tork ve ağırlığın da eksponansiyel ya da üssel olarak arttığı görülmüştür. Daha sonra, verilen bir makine çapı değeri için bazı tasarım parametrelerini tahmin edebilmek amacıyla bir nomogram geliştirilmiştir. Kayacın tek eksenli basınç dayanımı bilindiği zaman belirli çaptaki bir makine için çizilen grafikler ve geliştirilen nomogram yardımıyla bazı tasarım parametreleri yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Tam Cepheli Tünel Açma Makinesi, Tasarım Parametreleri 

ABSTRACT

In this paper, first the excavation principles of full-face tunnel boring machines were explained and then the design parameters of these machines were examined by using design specifications of 200 individual machines utilised between 1953 and 1993. First, the relationships between the machine diameter and some design parameters (power, thrust, torque and weight) were statistically examined. It was seen that power, thrust, torque and weight show an exponential or power trendline with increasing machine diameter. Then, a nomogram was developed to predict some design parameters for a given machine diameter. When the uniaxial compressive strength of the rock is known, the design parameters can approximately be estimated for a machine having known diameter using the graphs plotted and the nomogram developed.

Keywords: Full-Face Tunnel Boring Machines, Design Parameters

İnce Tane Boyu Analizinde Kullanılan Yöntemler - Fine Particle Size Analyzing Techniques
DOI 29-47 Saruhan Saklar, İrfan Bayraktar, Muammer Öner

ÖZET

Bu yazı, özellikle madencilik sektöründe kullanımı yaygın olan ince tane boyu analiz yöntemlerinin teori ve uygulamalarını kapsamaktadır. Son yıllarda adını sıkça duyuran lazer kırınımı ve X-ışını sedimantasyonu ile birlikte elektriksel direnç (Coulter-Counter), mikroskop, vb. yöntemlerde amaca uygun analiz yönteminin seçilmesi açısından karşılaştınlmıştır. Güvenilirliği en yüksek yöntemin, mikroskop yönteminden sonra elektriksel direnç yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcük: Tane Boyu Analizi

ABSTRACT

In this paper, fine particle size analyzing techniques used in the mining industry were explained with their physical foundations. The techniques gaining popularity in recent years such as X-ray sedimentation and laser diffraction were evaluated together with electrical resistivity, microscopy and the like for the purpose of choosing the suitable technique for a particular job. It has been concluded that the most reliable technique is microscopy followed by electrical resistivity (Coulter-Counter).

Keyword: Particle Size Analysis