Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 40 - No 1 (March 2001)
Ukrayna Kömürünün Yağ Aglomerasyonu İçin Karakteristik Eğrisinin Belirlenmesi - Determination Of Characteristic Curve For The Oil Agglomeration Of Ukraine Coal
DOI 3-14 Yakup Cebeci, Lale Canpolat

OZET

Bu çalışmada, Ukrayna kömürünün yağ aglomerasyonu için karakteristik eğrisi belirlenmiştir. Öncelikle aglomeratlarm boyut dağılımına, aglomerasyon süresinin, karıştırma hızının, bağlayıcı sıvı konsantrasyonunun ve oksidasyonun etkileri incelenmiştir. Aglomeratlarm kümülatif elek altı eğrilerinden d50 değerleri tespit edilmiş ve yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak değişimi yorumlanmıştır. Deney bulgularının boyutsuz formda ifade edilmesinden, kümülatif elek altı eğrilerinin şeklinde değişme olmadığı belirlenmiştir. Bu durum aglomeratlarm boyut dağılımının kendini koruyan davranış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aglomeratlarm bu özelliğinden yararlanılarak, genel karakteristik eğri belirlenmiş ve bu eğrinin eşitliği verilmiştir. Karakteristik eğri şeklinin, karıştırma hızı, bağlayıcı sıvı konsantrasyonu ve aglomerasyon süresine bağlı olarak değişmediği fakat oksidasyondan etkilendiği ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kömür, Yağ Aglomerasyonu, Karakteristik Eğri

ABSTRACT

In this study, the characteristic curve for the oil agglomeration of Ukraine coal was determined.Primarily, the effects of agglomeration time, stirring speed, bridging liquid concentration and the oxidation on the size distribution of agglomeration were investigated. The d50 values were obtained from the cumulative undersize curves and the variation in d50 was interpreted as depending on the factors mentioned above. By defining the experimental data in dimensionless form, it was found that there was no change in the form of cumulative undersize curves. This state indicates that the size distribution of agglomeration shows the behavior of self- preserving. General characteristic curve was determined using this property of agglomerate and the equation of this curve was given. The form of the characteristic curve does not change with stirring speed, bridging liquid concentration and agglomeration time, but the oxidation affects the shape of the curve.

Keywords : Coal, Oil Agglomeration, Characteristic Curve

Ülkemizdeki Bazı Kömürlerin Yüzdürme-Batırma Test Sonuçlarının Matematiksel Olarak Değerlendirilmesi Mathematical Evaluation of Float-Sink Test Results of Some Coals in Our Country
DOI 15-24 Yakup CEBECİ, Lale CANPOLAT

ÖZET

Bu çalışmada yüzdürme-batırma test sonuçlarının bir eşitlik şeklinde ifade edilmesi ülkemizdeki bazı kömürler için incelenmiştir. Öncelikle, her bir kömür için test yapılan tüm yoğunluklarda yüzen kısmın kümülatif miktarı ve kül içeriği tespit edilmiştir. Eşitlik türetmek için kümülatif yüzen kısımda kül dışı bileşenlerin ve külün verimleri hesaplanmıştır. Daha sonra, verimlerle yoğunluk arasındaki ilişki bir eşitlik şeklinde ifade edilmiş ve eşitliklerden hesaplanan değerler deney bulguları ile karşılaştınlmıştır.

Ayrıca, belirlenen eşitlik türünün yüzdürme-batırma verilerinin interpolasyonu için uygun olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, yüzdürme-batırma test sonuçlarının basit eşitliklerle ifade edilebileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kömür, Yüzdürme-Batırma Test Verileri, Yıkanabilirlik, Eşitlik Türetme,İnterpolasyon.

ABSTRACT

In this study, the statement of float-sink test results for some coals in our country in the form of an equation was investigated. Primarily, the cumulative weight and the ash content of the float fraction were determined for each coal in all densities tested. For deriving the equation, the recoveries of both the non-ash and ash material in cumulative float part were calculated. Then, the relation between the recoveries and densities were stated as an equation and the calculated values from equations were compared with the experimental results. Furthermore, it was found that the type of the equation determined was suitable for the interpolation of float-sink data. As a result, it was shown that the floatsink test result could be stated by simple equations.

Keywords: Coal, Float-Sink Test Data, Washability, Equation Driving, Interpolation.

Terkedilen Ocaklar veya Mostralardan Kömür Kazanımı - Coal Winning From Abandoned Mines Or Outcrops
DOI 25-39 Bülent Erdem

ÖZET

Bu çalışmada, yerüstü ve yeraltı madencilik çalışmaları sonrasında terkedilen kömürün kazanılması için halen uygulanan veya geliştirilen yöntemler üzerine gerçekleştirilen literatür araştırması sonuçları verilmektedir. Kömür kazanımı genellikle burgu kazı tekniği ile yapılmaktadır. Ancak daha yüksek verime ulaşmak için sürekli kazı makinelerinin kullanıldığı mekanize kazı sistemleri de geliştirilmiştir.

Çalışmada bu yöntemler tanıtılmış, kullanılan ekipmanlar ile burgu kazı tekniğinin tarihsel gelişimine değinilmiş ve çalışma koşulları ortaya konulmuştur. Terkedilen kömürün kazanımında kullanılan farklı tasarıma sahip makineler ile kazı tekniklerinden bahsedilmiştir. Yerüstü ve yeraltı uygulamalarına dair vaka takdimlerine yer verilmiştir. Çalışma, aynı zamanda, burgu kazısından kaynaklanan tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri de içermektedir. Burgu kazısı ile ilgili olarak geliştirilen yönetmelikler de çalışmanın içinde yer almıştır.

Anahtar Sözcükler: Burgu, Kömür, Örtükazı, Yeraltı Topuk Kazanımı

ABSTRACT

This study covers the results of a literature survey about methods developed or techniques currently applied to win the coal left from underground and surface mines. Coal extraction has generally been done by augering, but mechanised excavation systems that utilise continuous miners have been developed for higher productivity. In the study, these methods have been introduced, machinery and evolution of the augering technique mentioned and operating conditions brought up. Equipment with different design utilized in coal winning and recovery techniques have been mentioned. Case studies on surface and underground applications have been included. The study also contains the hazard and risk associated with auger mining as well as precautionary measures. Regulations developed about auger mining have also been involved.

Keywords: Augering, Coal, Overburden Removal, Underground Pillar Recovery

Palp Reolojisinin Öğütme İşlemine Etkisi ve Kontrolü - The Influence And Control Of Slurry Rheology On Grinding Operation
DOI 40-47 Alper Özkan, Meftuni Yekeler

ÖZET

Cevher hazırlama ve metalurjik işlemlerde çok önemli bir yere sahip olan öğütme işlemi, düşük tenörlü ve ince boyutlarda serbestleşen cevherlerin değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle önemini daha da artırmaktadır. İnce öğütme işlemlerinde çoğunlukla tercih edilen yaş öğütmede palp reolojisi etkin bir rol oynamaktadır. Palpler, farklı yoğunluklarda farklı reolojik davranışlar göstererek öğütme işlemlerini etkilerler. Bu derlemede, değirmenlerde farklı palp akış koşullarında öğütme işleminin nasıl etkilendiği kırılma parametreleri yardımıyla açıklanmış ve reolojinin kontrolüyle öğütme performansının nasıl değiştiği hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Palp Reolojisi, Viskozite, Öğütme

ABSTRACT

The grinding process, which has an important place in mineral and metallurgical processing, has gained importance due to the processing of low grade ores and evaluation of the fine liberated sizes. The rheology of the pulp plays very important role preferably in wet grinding. Pulps affect the grinding processes by responding different rheological behavior at varying pulp densities. This paper shows how the grinding process is affected against the different pulp flow conditions in the mill by means of breakage parameters and also grinding efficiency was explained by the control of rheology.

Keywards: Pulp Rheology, Viscosity, Grinding