Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 40 - No 2-3-4 (June-September-December 2001)
Mermer Renklerinin Sayısal Analiz Yoluyla Sınıflandırılması ve Mermer İşleme Tesislerindeki Kullanılabilirliği Classification Of Marble Colours By Digital Analyses And İts Usage At Marble Factories
DOI 3-10 M. Kemal Gökay, İ. Bülent Gündoğdu

ÖZET

Mermer özelliklerini ele alan yazılarda ve şirket ürün kataloglarında üzerinde çalışılan veya satışa sunulan mermer renkleri resimlerle veya bilinen renk sıfatlarıyla (açık, koyu, kumru tüyü, vişne vb.) tanıtılmaktadır. Bu konuda, alıcılar ve satıcılar arasında ortaya çıkan tartışmaları en aza indirebilmek için mermer renklerinin sayısallaştırılması uzun bir süredir araştırmalarımıza konu olmuştur. Mermer renklerinin sayısal kodlanması (Red Graen Blue-RGB kodları) amacıyla, bu araştırma kapsamında geliştirilen bilgisayar yazılım programı burada ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu yazılım sayesinde mermerlerin renkleri kodlanabilmekte ve elde edilen değerler bilgisayar ortamında ileride kullanılmak üzere saklanabilmektedir. Elde edilen RGB kodları sayesinde mermerler sınıflara ayrılmakta ve her mermerin renk dağılım homojenliği hakkında sayısal bilgi verilebilmektedir. Böylece Türkiye çapında toplanacak sayısız örneklemelerle ülkemiz mermer renklerinin standart RGB kodlarının elde edilmesi ve bunların belirli bir standart sapma aralığında kullanılması artık çok uzak bir hedef olarak görünmemektedir. Bu sınıflardan yararlanılarak hazırlanan renk algılama otomasyonu, mermer işleme tesislerinin son-ürün paketleme ünitelerinde çok yararlı olacaktır. Anahtar Sözcükler: Mermer Renkleri, Renk Analizi, Mermer Renk Sınıflaması.

ABSTRACT

Marble colours in product catalogues of companies and research papers have been given by pictures and known colours and adjectives (light, dark, pigeon colour, cherry etc.). In order to decrease the outgoing dispute on marble colours in between sellers and consumers, digitising the marble colours have been selected as a research area in our studies. Developed computer software program in this study which codes the marble colours digitally in the form of three basic light colours is explained here. This program helps to obtain colour codes of each marble and store them as a computer data file which could be accessed to use any time in future for further analyses. When the colour codes of different marbles are obtained, they can be classified and information related to their colour homogeneity is given by the software. After finishing the coding of marble colours sampled from all over Turkey, they could then be used to calculate standard colour codes of certain Turkish marbles with their standard deviation range. By using these standards, automatic colour identification system will then be useful when it is adapted to the final-product package line in marble factories. Keywords: Marble Colour, Colour Analyses, Marble Colour Classification

Bazı Mermer Birimlerinde Değişik Aşındırıcılarla Yerinde Gerçekleştirilen Yüzey Aşındırma Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi The Results And Evaluation Of In-Situ Surface Abrading Tests On Some Mar
DOI 11-27 Kazım Görgülü, Atilla Ceylanoğlu

ÖZET

Bu çalışma kapsamında, öncelikle mermer aşındırma ve cilalama işlemlerinde etkili olan parametreler, aşındırma-cilalama makinaları, aşındırıcı malzemeler ve yüzey kalitesinin tayini konuları ile ilgili ayrıntılı bir literatür araştırması yapılmıştır. Literatür ve mermer fabrikalarında yapılan incelemeler ışığında, iki değişik aşındırma makinası için yerinde yüzey aşındırma deney yöntemleri geliştirilmiştir. Yedi farklı mermer biriminin bazı malzeme özellikleri belirlendikten sonra, bü mermer birimlerinde değişik koşullarda yerinde yüzey aşındırma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, deney sonuçları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve herbir mermer birimi için gerek klasik gerekse elmaslı aşındırıcıların uygun serileri ve çalışma koşulları belirlenmiştir. Ayrıca deney sonuçlan dikkate alınarak mermer yüzey kalitesi sınıfları önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: Aşındırma, Cilalama, Pürüzlülük, Parlaklık

ABSTRACT

Within the scope of this study, initially a comprehensive literature survey has been conducted on the effective parameters of marble abrading and polishing operations, abrading-polishing machinery, abrasive materials and assessment of surface quality. In the light of literature and plant investigations, in-situ surface abrading test procedures for two different abrading machines have been proposed. Following the determination of some material properties of seven different marble types, in-situ surface abrading experiments have been carried out at different conditions for these marble units. Then, experiments results have been extensively evaluated and for each marble unit, proper series of conventional and diamond-type abrasives and optimum operating conditions have been determined. Besides, marble surface quality classes have been suggested based on the tests results. Keywords: Abrading, Polishing, Roughness, Gloss

Zile Bej ve Afyon Gök Mermer Birimleri İçin Birim Yüzey Aşındırma ve Cilalama Maliyet Analizi - Unit Cost Analysis Of Surface Abrading And Polishing For Zile Bej And Afyon Gök Marble Units
DOI 28-38 Atilla Ceylanoğlu, Kazım Görgülü

ÖZET

Bu makalede, oldukça yüksek rezervli iki farklı mermer biriminin yerinde aşındırma ve cilalama maliyetlerini belirlemeye yönelik çalışmaların sonuçları sunulmuştur. Öncelikle mermer birimlerinin bazı önemli malzeme özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra, bu birimlerde klasik ve elmaslı aşındırıcılar kullanılarak gerçekleştirilen üretim miktarları ve bunlara karşılık gelen aşındırıcı ve enerji tüketimleri ölçülmüştür. Çalışma koşulları da dikkate alınarak birim aşındırma ve cilalama maliyetleri belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Aşındırma ve Cilalama, Aşındırıcı ve Enerji Tüketimleri, Birim Maliyet

ABSTRACT

In this paper, the results of in-situ investigations on the cost of abrading and polishing operation of two different marble units which have fairly high reserves are presented. Initially, some important material properties of these marble units were determined. Then, the amounts of production using conventional and diamond-type abrasives and the corresponding abrasives and energy consumptions were measured for these units. The unit costs of abrading and polishing were determined considering the operating conditions. Keywords: Abrading and Polishing, Abrasive and Energy Consumptions, Unit Cost

Ayazini (Afyon) Tüflerinin Çimento Sanayiinde Tras Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi - Usability Of The Ayazini (Afyon) Tuffs As Trass Material For Cement Production
DOI 39-46 Taner Kavas, Mustafa Yavuz Çelik

ÖZET

Tras olarak bilinen tüfler portland kompoze çimento imalatında katkı maddesi olarakkullanılırlar. Bu çalışmada Ayazini (Afyon) civarında yüzeylenmiş olan tüflerin çimentosanayiinde tras olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayazini türlerinin kimyasal, mineralojik,fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiş, TS 25 (Tras) standartlanna uygunluğu kontroledilmiştir. Üretilen tüf katkılı çimento örneklerine yapılan basınç dayanımları 5,7-10,6N/mm2 arasında  değişirken,  eğilmede  çekme dayanımları 1,4-2,5 N/mm2 olarakbulunmuştur. Yapılan testler sonucunda Ayazini bölgesinde bulunan tüflerin katkılı çimentoüretiminde tras olarak kullanılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler:  Ayazini-Afyon, Tüf,  Çimento, Tras, Katkılı Çimento

 

ABSTRACT

Tuff known as trass are used in portland compoze cement production as an additive. Inthis study, usability of Ayazini tuffs located around Afyon as trass in cement productionindustry was investigated. The chemical, mineralogical, physical and mechaniccharacteristics of Ayazini tuffs were determined and checked whether they conform to TS25 (trass) standards. It was observed that the compressive strength values of cementsamples produced with tuff additives range between 5.7 - 10.6 N/mm2 while tensile strenthvalues are between 1.4 -2/5 N/mm2 . Finally, the results of tests indicate that the tuffs inAyazini area can be used as trass in production of blending cement./ 

 

  Keywords:  Ayazini-Afyon, Tuff,  Cement,  Trass,  Blending Cement