Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 41 - No 1 (March 2002)
Çayırhan Yeraltı İşletmesinde Kılavuz Açma Çalışmalarının Mekanizasyonu - Mechanisation Of Rise Headings At Çayırhan Underground Mine
DOI 3-15 E. Mustafa Eyyuboğlu, Naci Bölükbaşı

ÖZET

Mekanize galeri açma yöntemi ile gerçekleştirilebilen yüksek ilerleme hızı bu yöntemin klasik delmepatlatma yöntemine karşı en önemli üstünlüğüdür. Açılacak galerinin toplam uzunluğunun fazla olması mekanize kazının uygulabilmesindeki en önemli önşarttır.

Uzunayak oluşturmak için açılan kılavuz uzunluklarının genellikle kısa olması mpkanizel yöntemlerin uygulanmasını sınırlamaktadır. Ancak madencilik teknolojisindeki gelişmelere parelel olarak artan ayak uzunlukları kılavuzların mekanize açılması gerekliliğini de artırmaktadır.

Bu çalışmada, Çayırhan Yeraltı İşletmesinde ayak montaj kılavuzlarının mekanize olarak açılmasına yönelik yapılan çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların klasik yöntemle karşılaştırılması anlatılmaktadır. Sonuçlar, mekanize yöntemin klasik yönteme göre önemli üstünlükler sağladığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Kılavuz Açma Makinalan, Ayak Montaj Kılavuzları

ABSTRACT

High drivage speed that can be achieved with mechanised roadway drivage n-.ethod is the main superiority of this method against the drill and blast method. The main precondition for the application of the mechanised drivage is that the total length of the gallery to be opened should~be high.

The rather short length of rises opened to develop longwall panels limits the application of mechanised methods. On the other hand the increase in longvvall face lengths as a result of developments in mining technology, increases the necessity in driving such rises with mechanised methods. 

in this paper, operations related to the mechanised drivage of rises for the installation of longvvall faces, obtained results and the comparison of these results with classical methods are given. Results show that the mechanised drivage method has certain advantages över the drill and blast method.

Keywords: Rise Heading Machines, Rise Headings

Yalazı/Balıkesir Talk Cevherinin Zenginleştirilmesi - Beneficiation Of Yalazı/Balıkesir Talc Ore
DOI 16-21 Mehmet Yıldırım

ÖZET

Bu yazıda, Yalazı/Balıkesir talk yatağından alınan cevher numunesinin zenginleştirme çalışmalarının sonuçları sunulmuştur. Manyetik mineral taşıyan serbestleşmiş tanecikler bir yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcı ile uzaklaştırılmıştır. Bu deneyde, demir içeriği bazında % 90,82 ayırma verimine ulaşılmıştır. Cevher içindeki manyetik olmayan yantaş mineralleri, doğal yüzebilirliği olan yaprağımsı talk mineral taneciklerinden flotasyon ile ayrılmışlardır. Bu çalışmalarla, % 6,99 demir içeren orijinal cevher numunesinden % 69,75 flotasyon verimi ile % 0,75 demir içeren bir talk konsantre elde edilebilmiştir. Son konsantrenin manyezit ve talk içerikleri termogravimetrik analizler ile belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Talk, Talk Cevheri Zenginleştirme, Manyezitin TG Analizi, Talk‘in TG Analizi.

ABSTRACT

in this paper, results of the beneficiation studies of the ore sample taken from the Yalazı/Balıkesir talc deposit were reported. A high intensity wet magnetic separator discarded magnetic mineral bearing particles liberated. in this experiment, 90,82 % separation recovery based on the iron content was achieved. The non-magnetic gangue minerals in the ore were separated from the foliated talc minerals that are naturaily floatable. A talc concentrate containing 0,75 % iron was obtained from the original ore sample containing 6,99 % iron with 69,75 % flotation recovery. Magnesite and talc contents of the final concentrate were determined by the thermogravimetric analysis.

Keywords: Talc, Talc Ore Beneficiation, TG Analyse of Magnesite, TG Analyse of Talc.

Potasyum Feldispat Kuvars Flotasyonunda Toplayıcı Olarak Metal Tuzları İle Birlikte Na-Oleat Kullanımı The Use of Na-Oleate with metal salts as a Collector in K-Feldspar Quartz Flotation
DOI 22-34 Özcan Y. GÜLSOY, Feyza ŞAHİN KILAVUZ

ÖZET 

Bu çalışmada, zeta potansiyel ölçümleri ve flotasyon testleri yapılarak oleatla seçimli feldispat kuvars flotasyonunda metal iyonlarının (Al+3, Ba+2, Mg+2, Pb+2 and Sn+2) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Zeta potansiyel ölçümleri çalışılan pH aralığında, kuvars ve feldispatın yüzey yüklerinin hemen hemen-aynı olduğunu göstermektedir. Buna rağmen kurşun ve oleatın birlikte kullanıldığı ölçümlerde bu iki mineralin zeta potansiyelleri arasında bir farklılık gözlenebilmiştir.

Laboratuvarda potasyum feldispat ve kuvarsı ayırmak için flotasyon testleri yapılmıştır. Bu testler feldispatın kurşun ve oleat varlığında flotasyonla seçimli olarak ayrılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Feldispat, Kuvars, Flotasyon, Yüzey Yükü, HF, Na-oleat

ABSTRACT

 

in this study the possibility of usage of the metal ions (Al+3, Ba+2, Mg+2, Pb+2 and Sn+2) in the selective oleate flotation of K-feldspar from quartz by zeta potential measurements and flotation tests. Zeta potential measurements showed that, within the pH range studied, the surface charges of quartz and Kfeldspar were almost same. However, a slight difference was observed on the surface charges of both minerals when oleate was used after conditioning with lead ions.

Laboratory flotation tests using Na-oleate and metal salts were also carried out to separate feldspar from quartz. Flotation tests verified that there was a selective oleate adsorption to the K-feldspar surface in the presence of lead ions. 

Keywords: K-feldspar. Quartz, Flotation, Surface Charge, HF, Na-oleate.

İnce Boyutlu Tanelerdeki Suyun Buchner Vakum Filtresi Kullanılarak Uzaklaştırılması - Dewatering Of Fine Particle By A Buchner Vacuum Filtre
DOI 35-44 Ramazan Asmatülü

ÖZET

Bu çalışmada, ince boyutlu tanelerin oluşturduğu su-katı karışımı palp vakum altında susuzlandırma deneylerine tabi tutulmuştur. Deneylerde, taş kömürü, antrasit ve mineral konsantreleri (kuvars, talk, çinko ve bakır) kullanılmış ve deney parametrelerinin (basınç, susuzlandırma süresi, tane boyutu, kek kalınlığı, kül içeriği, palp sıcaklığı ve mineral çeşidi) susuzlandırmaya etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, ince boyutlu tanelerin değişik vakum düzeylerinde susuzlandırılabileceği görülmüştür. En iyi sonuçlar nispeten yüksek vakum altında ve düşük yüzey alanına sahip taneler üzerinde alınmıştır. Bu sonuçlardan, ince boyutlu kömür ve mineral konsantrelerinin susuzlandınlmasmda kullanılan termal kurutucuların ekonomik boyutu ile çevreye olan etkilerinin azaltılabileceği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Vakum Filtrasyonu, Kek, İnce Boyutlu Tane, Kömür, Antrasit, Kuvars, Talk,

Bakır, Çinko ve Susuzlandırma.

ABSTRACT

in this study, fine partide slurries were devvatered by using vacuum. Several bituminous coals, anthracite and mineral concentrates (quartz, talc, zinc and copper) were ^fesfed and effects of experimental parameters (pressure, drying cycle time, partide size, cake thickness, ash content, pulp temperature and mineral types) on devvatering of the fine particles were investigated. As a result of the experimental studies, the fine particles could be devvatered at different vacuum levels The best devvatering conditions vvere obtained on relatively lower surface area particles at higher vacuum levels.

Consequently, the cost of thermal dryers and their effects on the environment can be reduced for the fine coal and mineral particles devvatering.

Keyvcords: Vacuum Filtration, Fine Partide Slurries, Coal, Antrasit, Quartz, Talc, Copper