Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 41 - No 2 (June 2002)
Sayısal Fotoğraf Yöntemiyle Göltaş Çimento Fabrikası Taş Ocağı Patlatmalarının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi - The Evaltıation of Blasting at Göltaş Cement Factory by Digital Photo Method and the Proposed
DOI 3 - 10 Hakkı Tarık Özkahraman, Hasan Çiftçi

ÖZET

Göltaş taş ocağında, çimento fabrikası kurulduğundan beri 30 yıldır galeri usulü patlatma yöntemi ygulanmıştır. Bunda galeri sürme işçiliğinin, delici maliyetine göre daha ucuz olması en büyük etken olmuştur. Ancak geçen yıl delici makine alınmış, galeri patlatması yanında basamak patlatması yapılması da hedeflenmiştir. Yazıda dünyada terk edilmekte olan galeri patlatması hakkında bilgi verilmiştir. Basamak patlatması yöntemiyle galeri yöntemine göre daha ince boyutlu parçalanma hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada bir basamak patlatmasının verimliliği, parçalanma boyut dağılımından, dijital fotoğraf yöntemiyle ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda önceden yapılmış olan galeri patlatmalarının kaya kütlesinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı, basamak patlatmasının, galeri patlatmasına kıyasla üstünlüğü tam olarak görülememiş ancak patlatma verimini arttırmak ve sonuçları iyileştirmek için alınacak önlemler belirlenmiştir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) geliştirilen bilgisayar destekli dijital fotoğraflama yöntemi bu çalışmada tanıtılmış, yöntemin üstünlüğü ve yararının, özellikle Çimento sektörünce de bilinmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Galeri Patlatması, Basamak Patlatması, Parçalanma Boyut Dağılımı, Sayısal Fotoğraflama Yöntemi 

ABSTRACT

Coyote hole blasting method has been used for the last 30 years in GÖltaş quarry since the beginning of the operations. The reason for this was the opening of coyote holes was thought to be cheaper than purchasing a drilling machine due to the cheaper labour force. So a drill is purchased and bench blasting is started last year as well as the old method. The aim of the bench blasting method was to produce a fragmented muck pile with finer size. The efficiency of bench blasting method is measured and evaluated from fragmentation by digital photo method in this study. As a result of the evaluation, the advantage of bench blasting method is not clearly determined due to heavily fractured rock mass damaged by Coyote blasting and excessively high bench heights. But several suggestions are given for the remedies to increase efficiency of the bench blasting. Also, the computer evaluated digital photo method that has been developed at Süleyman Demirel University is described in the study in order to demonstrate the advantages and usefulness of the new method to the cement production sector. 

Keywords: Coyote Hole Blasting, Bench Blasting, Fragmentation, Digital Photo Method

Elektronik Ticaret ve Türk Madencilik Sektörünün Gelişimi Açısından Önemi - Electronic Commerce And Its Importance For The Development Of Turkish Mining Sector
DOI 11-21 İ. Gökay Ediz, Hamdi Akçakoca, Hakan Aykul, Cihan Doğruöz

ÖZET

Bu çalışmada; bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucu her geçen gün hızla yaygınlaşan elektronik ticaret (e-ticaret) konusu, madencilik sektörüne sağlayabileceği yararlar göz önüne alınarak ele alınmıştır. Bugünkü kullanım imkanları ve sağlayabileceği olanaklar üzerinde de ayrıca durulmuştur. E-ticaret uygulamalarının gelecekte ulaşabileceği kullanım yaygınlığı ve uluslararası rekabette sağlayacağı üstünlükler dikkate alınarak, Türk Madencilik sektöründe bu önemli ticari uygulamadan yararlanılması gerektiği vurgulanmış ve bunun için yapılması gerekenler açıklanmıştır. Ayrıca e-ticaret uygulamasına geçmek isteyen bir madencilik firması için gerekli olan asgari altyapı çalışmaları açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: elektronik ticaret, madencilik ve e-ticaret

ABSTRACT

in this study, e-commerce which is becoming more important due to the fast development in information and communication technologies was revievved considering its advantages to mining sector. The utilization rates and the opportunities it may provide were also given. By emphasizing the expected increase in utilization rate of e-commerce and the opportunities associated with it, recommendations were made to the Turkish Mining Sector, as well as explaining the required procedure to be fulfilled. Moreover, the minimum structural requirements of a mining company aiming for e-commerce were explained.

Key Words: electronic-commerce, mining and e-commerce.

Sayısal Modelleme İle G.L.İ. Derin Linyit Sahası İçin Kuyu Kaplama Kalınlığının Belirlenmesi - The Determination of the Shaft Lining Thickness of the G.L.I. Deep Coal Zone by Using Numerical Modelling
DOI 22 - 30 Ercan Emir, Güner Önce

ÖZET

Son yıllarda, yeraltı maden açıklıkları ile ilgili tahkimat tasarımlarında yaygın bir şekilde sayısal odelleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, G.L.İ. derin linyit sahasında yüzeyden 40 metre derinlikte açılması düşünülen kuyunun kaplama kalınlığının sayısal modelleme ile asarlanmasıdır. Kuyu kaplama kalınlığı modelleme çalışmaları Phases sayısal modelleme programı kullanılarak yürütülmüştür. G.L.İ. derin linyit sahası için, kuyu duraylılığı ve kayaç özellikleri dikkate alındığında, en uygun kuyu kaplama kalınlığının 80 cm olması gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler : Sayısal Modelleme, Kuyu Kaplaması

ABSTRACT

in recent years, in support design concerning underground mine openings, numerical modelling techniques were used vvidely. The aim of this study is to design the thickness of the shaft which is planned to sink at the GLI deep coal zone to a depth of 540 meters below surface, using numerical modelling. The numerical modelling program Phases was used to carry out shaft lining thickness modelling studies." it is determined that when shaft stability and rock properties are considered, the shaft lining thickness for the GLI deep coal zone should be 80 cm.

Keywords : Numerical Modelling, Shaft Lining

1970-2000 Yılları Arası Türkiye`nin Birincil Enerji Tüketiminde Kömürün Yeri - The Share Of Coal İn Turkey`s Primary Energy Consumption Between 1970 And 2000
DOI 31-42 Eyüp Sabah, Uğur Mart, Mehmet S. Çelik

ÖZET

Kişi başına düşen enerji üretim ve tüketim miktarları bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden biridir. Gelişmekte olan ülkemizde enerji tüketimi çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Türkiye‘de enerji ihtiyacının büyük kısmı hidroelektrik, linyite dayalı termik santrallar ve son yıllarda doğal gaz ile sağlanırken, artan enerji talebine rağmen bunun ancak % 37‘si yerli kaynaklardan karşılanmaktadır. Buna rağmen, büyük kömür rezervlerine (özellikle linyit) sahip olan Türkiye, bu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamamış ve yanlış politikalar nedeniyle temel ihtiyaçlardan biri olan enerji konusunda dışarıya bağımlı hale gelmiştir. Bu çalışmada, son 30 yıllık süre içerisinde kömür kaynaklarımızın genel enerji talebindeki yeri istatistiksel verilerle değerlendirilmiş ve kömürün geleceğine yönelik yapılacak planlamalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kömür, Birincil Enerji Tüketimi.

ABSTRACT

Production and consumption of energy per unit person in a country is an important parameter indicating the level of development. But, as a developing nation, the energy consumption of Turkey still remains at low levels. Although most of the energy demand is met by hydroelectric, coal-fired power stations and recently by natural gas, the use of natural Resources constitutes about 37 % of the total demand. Turkey has large coal reserves particularly tho‘se of lignite. However, as the natural resources are not effectively used, due to inadequate policies, she has become dependent on imported energy sources. in this study, the status of coal in the general energy demand of Turkey in the last 30-year period is examined by statistical data, and the future of coal is forecasted in order to make right decision for the future energy demand Turkey.

Keywords: Coal, Primary Energy Consumption